Pomoc społeczna

i

Autor: Shutterstock Pomoc społeczna

Pomoc dla seniora

Opiekunka dla seniora z pomocy społecznej. Komu przysługuje, ile kosztuje?

2023-01-06 16:05

Seniorzy, którzy ze względu na choroby czy niepełnosprawność potrzebują opieki mogą liczyć na wsparcie z ośrodków pomocy społecznej. Pomoc seniorom może być udzielana w domu czy podczas dziennego pobytu w ośrodku wsparcia. Może to też być stałe zamieszkanie w domu opieki społecznej (DPS).

Komu przysługuje opiekunka z pomocy społecznej?

* osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,

* osobie, która wymaga pomocy innych osób, a której bliscy nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

Rodzaj usług opiekuńczych

* Usługi opiekuńcze - obejmują zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, zapewnianie kontaktów z otoczeniem.

* Specjalistyczne usługi opiekuńcze - są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczą je osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym np. pielęgniarka czy rehabilitant.

* Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na jaką pomoc możesz liczyć?

Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych. Najczęściej jest to pomoc:

* w utrzymaniu higieny i czystości (mycie, czesanie, ubieranie),

* w dostępie do posiłków i ich spożywaniu, robienie zakupów,

* w dotarciu do lekarza i innych miejsc ważnych w codziennym życiu,

* w utrzymaniu kontaktu z rodziną i znajomymi,

* w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli),

* w organizowaniu wolnego czasu.

Jak się starać o opiekunkę z pomocy społecznej?

Aby skorzystać z usług opiekuńczych wystarczy zgłosić taką potrzebę pracownikowi socjalnemu w ośrodku pomocy społecznej w gminie:

* Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy.

Z wnioskiem można zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie do ośrodka pomocy społecznej (MOPS, GOPS) w miejscu zamieszkania lub pobytu. Do wniosku dołącz kserokopię dokumentów ważnych dla rozstrzygnięcia sprawy, np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę, emerytury, orzeczenie

o niepełnosprawności.

* Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego jest podstawą udzielenia pomocy. Przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania seniora, a w sprawach pilnych – w jego miejscu pobytu. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej .W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z seniorem wymagającym opieki ustalany jest plan pomocy.

Ile zapłacisz za opiekunkę?

Usługi opiekunki są bezpłatne lub odpłatne w części albo w całości. O wysokości opłaty decyduje gmina. Wysokość ponoszonych kosztów przez seniora zależy od: dochodu osoby lub rodziny korzystającej z usług i wysokości stawki godzinowej za usługi ( ustalanej przez radę gminy). Najczęściej usługi opiekuńcze są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

* kryterium dochodowe dla osoby samotnej – kwoty 776 zł

* kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – kwoty 600 zł

W przypadku przekroczenia kwoty kryterium dochodowego gmina nalicza częściową odpłatność za świadczone usługi, tym większą im większe jest przekroczenie. Pełna stawka odpłatności za godzinę usług opiekuńczych wynosi najczęściej ok. 30 zł.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze