Pomoc społeczna

i

Autor: Shutterstock Pomoc społeczna

Świadczenia z MOPS

Zasiłki i świadczenia z MOPS. Na jaką pomoc możesz liczyć? Co musisz zrobić, żeby ją otrzymać?

Ośrodki Pomocy Społecznej oferują kilka rodzajów zasiłków i świadczeń dla osób i rodzin potrzebujących stałej lub jednorazowej pomocy w zależności od ich sytuacji osobistej.

Spis treści

 1. Jakie zasiłki z MOPS można otrzymać?
 2. Zasiłek stały z MOPS
 3. Zasiłek okresowy
 4. Zasiłek celowy
 5. Specjalny zasiłek celowy
 6. Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
 7. Dodatek mieszkaniowy
 8. Dodatek energetyczny
 9. Dodatek do ogrzewania
 10. Pomoc żywnościowa

Jakie zasiłki z MOPS można otrzymać?

Świadczenia pieniężne nie są przyznawane z urzędu. Osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc powinna zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki takie znajdują się w każdej gminie). Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, pracownik socjalny ma obowiązek przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w twoim miejscu mieszkania. Od decyzji ośrodka przysługuje ci prawo odwołania.

Oprócz informacji dotyczących źródeł dochodów, sytuacji zawodowej zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może żądać od osoby występującej o pomoc, złożenia oświadczenia o posiadanym majątkowym. Jeśli odmówisz złożenia takiego oświadczenia, może to być powodem do wydania odmownej decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Zasiłek stały z MOPS

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Ile wynosi zasiłek stały?

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku po waloryzacji 1 stycznia 20222  nie może być wyższa niż 719  zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

O zasiłek okresowy mogą ubiegać się:

 • osoby samotnie gospodarujące, czyli takie, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe
 • rodziny, które spełniają odpowiednie kryteria dochodowe. 

Kryterium dochodowe zasiłku okresowego

Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 776 zł,
 • dla osoby w rodzinie - 600 zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek okresowy może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Na ile jest przyznawany zasiłek okresowy?

Okres, na jaki przyznaje się zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny, ustala go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Ile wynosi zasiłek okresowy?

Wysokość zasiłku ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby a posiadanym dochodem tej osoby,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu rodziny lub osoby ubiegającej się o świadczenie. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy

Przyznawany jest przez ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby mieszkającej samotnie lub z rodziną, jeśli spełnione jest kryterium dochodowe. Zasiłek celowy możesz dostać na sfinansowanie określonych wydatków. Są to pieniądze, które możesz przeznaczyć na zakup żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu czy kosztów leczenia czy pogrzebu. Może to być też:

 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Może o niego starać się osoba albo rodzina, która poniosła straty wskutek jakiegoś zdarzenia losowego (np. ciężki wypadek). W takiej sytuacji pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i nie musisz jej zwracać.
 • Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną - przysługuje osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej (np. powódź). Przy jego przyznawaniu nie bierze się pod uwagę twoich dochodów, a otrzymanych pieniędzy nie musisz zwracać.

Kryterium dochodowe zasiłku celowego

Zasiłek celowy może być przyznany każdemu niezależnie od wieku, stanu cywilnego itp. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe. Od 1 stycznia 2022 wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej to 776 zł, a dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Ile wynosi zasiłek stały z MOPS?

Z reguły jest to świadczenie jednorazowe. Kwoty zasiłków nie są uregulowane prawnie. Wysokość zasiłku ustalana jest z uwzględnieniem, z jednej strony sytuacji materialnej wnioskodawcy i celu na jaki zasiłek jest przyznany, z drugiej strony – możliwości finansowych ośrodka pomocy społecznej.

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem z pomocy społecznej, które może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. W 2022 r. maksymalne kwoty to 776 zł w przypadku osoby samotnej i 600 zł dla osoby w rodzinie.  Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Dodatek mieszkaniowy

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy trzeba spełniać trzy warunki:

 • posiadać tytuł prawny do lokalu,
 • dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kryterium określonego w ustawie,
 • powierzchnia lokalu nie jest większa niż określona w ustawie.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy, trzeba wszystkie te kryteria udokumentować.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

Nie ma tu takiej samej kwoty dla wszystkich. Wysokość dodatku zależy od powierzchni lokalu, wydatków na ten lokal  i dochodów gospodarstwa domowego. Wszystko to musi zostać udokumentowane we wniosku o przyznanie dodatku.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy - jakie dokumenty są potrzebne?

Do wniosku musisz dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.

Na ile przyznawany jest dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy.

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która: 

 • złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 
 • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 
 • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Ile wynosi dodatek energetyczny?

Stawki dodatku energetycznego obowiązujące od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r wynoszą.:

 • 13,38 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 • 18,58 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 • 22,30 zł na miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Wniosek o dodatek energetyczny - jak złożyć?

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego można złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii).

Dodatek do ogrzewania

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizowany jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w różnych kwotach w zależności, co jest głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest:

 • 3.000 złotych – jeśli jest nim kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1.000 złotych – jeśli jest nim kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym,
 • 500 złotych – jeśli jest kocioł gazowy zasilany  skroplonym gazem LPG,
 •  2.000 złotych – jeśli jest nim kocioł olejowy.

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r. Albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć na piśmie (wzór wniosku można pobrać w OSP) lub za pomocą formularza elektronicznego. 

Wypłata dodatku następuje w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Pomoc żywnościowa

Program pomocy żywnościowej skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Zainteresowani taką pomocą muszą zgłosić się do rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej i wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Również te osoby, które korzystały z tego rodzaju pomocy w poprzednich latach. Każdorazowo OPS kwalifikuje do udzielenia pomocy żywnościowej na podstawie przeliczenia i potwierdzenia dochodu. Pomoc żywnościowa w nowym cyklu wydawana jest od grudnia 2022. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymują paczki żywnościowe zawierające artykuły spożywcze m.in: makaron, ryż, kaszę, herbatniki, mleko UHT, konserwy mięsne, cukier i olej roślinny.

A. SOBOŃ: PRAWDZIWE PIENIĄDZE Z KPO TO LATA 2024-25
Sonda
Korzystasz z programów socjalnych rządu PiS?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze