Nawożenie trawnika

i

Autor: GettyImages Nie nawozimy nigdy mokrej trawy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie źdźbeł lub większych powierzchni trawnika!

Agrobiznes

Dopłaty do nawozów: MRiRW przedłużyło terminy

Do 31 lipca 2023 r., a nie jak pierwotnie planowano do 14 lipca 2023 r., ma potrwać nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez).

Spis treści

  1. Gdzie składać wnioski o dopłaty?
  2. Kto może starać się o dopłaty?
  3. Jakich nawozów dotyczą dopłaty?
  4. Jak wylicza się wysokości dopłaty?

Gdzie składać wnioski o dopłaty?

Wnioski należy składać w powiatowych biurach ARiMR. Dotychczas zarejestrowały one ponad 223 tys. wniosków – najwięcej w województwach: lubelskim, mazowieckim i wielkopolskim. Dokumentacja może być dostarczana bezpośrednio do placówek, wysyłana rejestrowaną przesyłką pocztową (listem poleconym), przekazywana za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel (na stronie gov.pl). Czas na złożenie wniosku mija 31 lipca 2023 r., czyli ponad dwa tygodnie później niż pierwotnie zakładano. Natomiast w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej pod uwagę będzie brany dzień nadania dokumentów.

Kto może starać się o dopłaty?

O dopłaty do nawozów mineralnych może starać się producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika wymaga się również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Jakich nawozów dotyczą dopłaty?

Pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (dotąd datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Jak wylicza się wysokości dopłaty?

Wsparcie w ramach dopłat do nawozów wyliczane jest na podstawie porównania dwóch iloczynów:

1. Iloczynu deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw rolnych, jednak nie większej niż 300 ha i stawki pomocy w wysokości:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk)
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

2. Iloczynu liczby ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zakupionych w okresie od 16 maja 2022 r. do 15 maja 2023 r. i różnicy ceny za tonę nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez zakupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. i średniej ceny danego typu nawozu mineralnego ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otrzymane wyniki porównuje się, a mniejsza z otrzymanych kwot jest tą, którą otrzyma rolnik. Tak będzie, jeśli zapotrzebowanie, które wyniknie ze złożonych wniosków, wyniesie nie więcej niż 4,7 mld z. W innym przypadku zastosowany zostanie współczynnik korygujący. 

W przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Ociepa
Najnowsze

Materiał sponsorowany