Rolnictwo

i

Autor: Shutterstock Rolnictwo

KRUS

Rolnicy będą mieć umorzone składki. Nowe zasady wchodzą w życie

2024-03-19 8:02

KRUS w niektórych sytuacjach weryfikuje okoliczności powstania szczególnych zdarzeń (takich jak przewlekła choroba) po stronie producentów rolnych. Wystąpienie takich zdarzeń może wpływać na umorzenie składek w KRUS. Nowe zasady w tym zakresie obowiązują od 4 lutego.

KRUS: nowe zarządzenie ze stycznia 2024 obowiązuje od 4 lutego 2024

Art. 41a Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje przypadki odroczenia lub umorzenia składki w razie wystąpienia szczególnych okoliczności losowych:

Prezes Kasy (…) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy (…) może (…) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części (…) umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części.

Powyższy przepis opisuje ogólna zasadę, która w pewnych przypadkach wymaga konkretyzacji. Taką konkretyzacją jest zarządzenie nr 1 prezesa kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego z dnia 4 stycznia 2024 r wraz z załącznikiem.

Co przewiduje nowe zarządzenie w kwestii umarzania składek dla rolników?

Należy zwrócić uwagę na § 14 oraz § 15 załącznika nr 1 do nowego zarządzenia.

Zasada wyrażona w  § 15 przewiduje, że wniosek o udzielenie ulgi lub umorzenie składek, powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni, gdy postępowanie nie wymaga dowodów innych niż załączone do wniosku.

Jednocześnie § 14 załącznika nr 1 do nowego zarządzenia określa zasady ustalania możliwości płatniczych w przypadku wniosku o ulgę lub umorzenie. Taka weryfikacja jest dokonywana w szczególności w oparciu o dokumenty dotyczące:

  • protokołu z wizytacji w gospodarstwie rolnym
  • informacji z innych instytucji, które mogłyby wpłynąć na rozstrzygnięcie sprawy, np. o korzystaniu z pomocy społecznej
  • dokumentów potwierdzających wystąpienie szczególnych zdarzeń losowych, np. długotrwała choroba, klęski żywiołowe
  • niezbędnych wydatków w gospodarstwie rolnym i gospodarstwie domowym, np. zakup materiału siewnego
  • osiąganych dochodów w gospodarstwie rolnym i gospodarstwie domowym

Zarządzenie dopuszcza również inne dowody niewymienione w przepisie, jeśli uzasadniają ulgę lub umorzenie.

Pieniądze to nie wszystko Alicja Defratyka

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?

Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL
Listen on Spreaker.
Najnowsze