Dofinansowanie do pensji osoby niepełnosprawnej

2012-11-06 3:00

Pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne, przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika. Wypłaca je Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Od września 2012 r. dopłaty te są wyższe, bo do ich obliczenia przyjmuje się ponownie minimalne wynagrodzenie obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. Podstawą do naliczenia będzie więc minimalna płaca z 2011 r., czyli 1386 zł brutto, a nie jak do tej pory z 2009 r. - 1276 zł. Taką możliwość dała nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Kto może ubiegać się o pomoc

Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie, pracownik musi być zatrudniony na umowę o pracę i ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Ewidencja ta jest uzupełniana na podstawie informacji składanych co miesiąc przez pracodawców.

O pomoc mogą ubiegać się pracodawcy:

1.którzy prowadzą zakłady pracy chronionej,

2.zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,

3. zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.,

4.którzy nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł.

UWAGA! Do liczby pracowników nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz osób niebędących osobami niepełnosprawnymi, które:

*zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

*przebywają na urlopach wychowawczych,

*nie świadczą pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

*są uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

*nie świadczą pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

*przebywają na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Dofinansowanie dla małych przedsiębiorców

Natomiast przedsiębiorcy (pracodawcy z otwartego rynku pracy), którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, otrzymają:

*70 proc. kwot przysługujących zakładom pracy chronionej. Dopłaty te wyniosą odpowiednio (maksymalnie): 1746,36 zł, 1115,73 zł oraz 436,59 zł,

*90 proc. kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.

Pracodawca nie otrzyma dofinansowania na pracowników jeżeli:

*są zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (umowa o dzieło lub umowa zlecenie),

*posiadają lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i mają ustalone prawo do emerytury,

*ich wynagrodzenie pochodzi ze środków publicznych.

Co zrobić, by dostać pieniądze

Aby otrzymać dofinansowanie pracodawca musi się zarejestrować w ewidencji PFRON. Rejestracja następuje wraz ze złożeniem pierwszego wniosku o pomoc. W pierwszym wniosku pracodawca podaje dane dotyczące swojej firmy, a więc: pełną nazwę oraz jej skrót, jeśli posiada, REGON, NIP, adres siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy, numer telefonu i faksu (o ile posiada). Dokumenty może złożyć elektronicznie lub w formie papierowej.

Po rejestracji pracodawca, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, składa:

* wniosek o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc,

* miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami PFRON kwotę dofinansowania powinien przekazać na rachunek bankowy pracodawcy w ciągu 25 dni od dnia otrzymania wniosku. Warunkiem jest kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek. W takim też terminie informuje pracodawcę o sposobie ustalenia kwoty dofinansowania, jeśli różni się ona od tej wskazanej we wniosku.

Dopłaty tylko dla zakładów pracy

Kwota dofinansowania uzależniona jest od:

* typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony,

*stopnia niepełnosprawności zatrudnionych pracowników,

*rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych pracowników,

*wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego (ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy).

Dla zakładów pracy chronionej maksymalna wysokość dopłaty od lipca do 31 grudnia 2012 r. przysługuje w kwocie:

*2 494,80 zł (180 proc. podstawy) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

*1593,90 zł (115 proc.) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

*623,70 zł (45 proc.) - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty te mogą zostać zwiększone o 40 proc. minimalnego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz w przypadku niepełnosprawnych niewidomych.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze