ESG 2023

i

Autor: Materiały prasowe ESG 2023

II Kongres ESG

Ekspertki przedstawiły Kobiecą moc w męskim świecie

2023-01-27 12:07

Pochylenie się w strategiach ESG nad komponentem S, czyli Społeczeństwo, może stać się czynnikiem rzeczywistej zmiany zachowań na rynku pracy i przyczynić się do wymiernych korzyści dla pracowników, jak i dla pracodawców. Istnieje potrzeba wzmocnienia gwarancji równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. Konieczne jest dążenie do wyrównywania szans udziału kobiet w życiu publicznym i w życiu gospodarczym, należy też walczyć ze wszystkimi czynnikami, w szczególności stereotypami, które zniechęcają kobiety do pełnego uczestnictwa w rynku pracy, a mężczyzn do podejmowania obowiązków opiekuńczych – to główne wnioski, płynące z sesji inauguracyjnej II Kongresu ESG.

Wydarzenie otworzyło odczytanie listu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który objął II Kongres ESG patronatem honorowym. - Nie ma wątpliwości, że świadomość i wrażliwość społeczeństwa na kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju w biznesie szybko rosną. Potęgują się również wymagania, a zatem i związana z nimi presja ze strony inwestorów, partnerów biznesowych, jak i samych klientów. Ich uwaga coraz częściej skupiona jest wokół tego, czy dane przedsiębiorstwo dba o środowisko, traktuje godnie swoich pracowników, czy jest społecznie odpowiedzialne. A to tylko nieliczne aspekty działań firmy, które są kluczowe dla otoczenia. Nasuwa się więc wniosek, że właściwym kierunkiem na najbliższe lata jest osiągnięcie bardziej zrównoważonej działalności.

Wiemy, że projektowanie nowych rozwiązań powinno opierać się na myśleniu długofalowym. Wdrożenie strategii ESG początkowo może być wyzwaniem – dużym i kosztownym procesem, w krótkiej perspektywie. Za ESG nie kryją się jednak incydentalne inicjatywy, a działania długookresowe, które już teraz należy planować. Niespełnienie oczekiwań otoczenia przedsiębiorstwa w tym obszarze może przynieść szereg negatywnych konsekwencji – zahamowanie jego rozwoju, zmniejszenie przewag konkurencyjnych czy utrudnienie ekspansji na rynki zagraniczne. Z drugiej jednak strony wdrożenie strategii ESG niesie za sobą liczne korzyści nie tylko dla konkretnej firmy, ale i całej krajowej gospodarki – napisał m.in. premier Mateusz Morawiecki w liście kierowanym do organizatorów i uczestników II Kongresu ESG.

Następnie głos zabrał Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek, którego wystąpienie wprowadziło uczestników do sesji inauguracyjnej „Kobieca moc w męskim świecie”. Zaznaczył on m.in. w kontekście wojny w Ukrainie, że polskie państwo i polskie społeczeństwo stały się wzorcem dla innych, w jaki sposób należy traktować ludzi, którzy szukają schronienia przed wojną. Zauważył jednak, że działania pomocowe były i są spontaniczne, dyktowane doraźnymi potrzebami, ale w dłuższej perspektywie potrzebne są i będą działania systemowe.

W odniesieniu do komponentu „S” czyli aspektu społecznego w ESG, RPO zwrócił uwagę na trzy istotne kwestie: nasilające się przejawy dyskryminacji pracowników ze względu na wiek (utrudnianie pracownikom z długim stażem kontynuacji kariery zawodowej, a młodym – nabywania od nich umiejętności), wysoce niezadawalający poziom aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz rolę kobiet na rynku pracy.

– Nieustająco trzeba mówić o szklanych sufitach, o segregacji poziomej na rynku pracy, o niższych płacach czy ubóstwie emerytalnym kobiet, a wszystkie te problemy w dzisiejszych trudnych czasach ulegają zaostrzeniu. Dlatego wyrównywanie szans i eliminacja wszelkich dyskryminujących kobiety praktyk uważam za wielką potrzebę chwili, w jakiej żyjemy. Walczymy o to od lat, ale dzisiaj mamy wyjątkową szansę, a nawet obowiązek uczynić w tej sprawie znaczący, realny krok – powiedział prof. Marcin Wiącek.

Do udziału w sesji inaugurującej pt. „Kobieca moc w męskim świecie” zaproszone zostały: Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawicielki organizacji pozarządowych: Miroslava Keryk – prezeska Fundacji Nasz Wybór, Magdalena Pawlak – prezes Fundacji Dorastaj z Nami i Weronika Olena Marczuk – prezeska Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy. Dyskusję prowadziła Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

– Stoimy przed globalnym wyzwaniem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez odpowiednie standardy zarządzania czynnikami środowiskowymi, społecznymi oraz dotyczącymi ładu korporacyjnego (ESG). Myśląc strategicznie, z perspektywy pracodawcy, ważne powinno być szersze spojrzenie na komponent „S” – Społeczeństwo, czyli kulturę organizacyjną, czy sposób zarządzania pracownikami. Pochylenie się nad tym aspektem może stać się czynnikiem rzeczywistej zmiany zachowań na rynku pracy i przyczynić się do wymiernych korzyści dla pracowników, jak i dla pracodawców. Jak wynika z badań „Pracownik i jego rodzina: nowe spojrzenie na “S” w ESG”, które przeprowadziliśmy we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, stosowanie dobrych praktyk prorodzinnych wpływa korzystnie nie tylko na pracowników. Aż 79 proc. ankietowanych pracodawców, którzy wdrożyli w swoich przedsiębiorstwach rozwiązania wspierające osiąganie balansu między życiem zawodowym i prywatnym, zauważyło zwiększenie lojalności swoich pracowników oraz zmniejszenie ich rotacji. 69 proc. z nich obserwuje większe zaangażowanie w pracę u swoich podwładnych, a 33 proc. wyższą przeciętną produktywność na godzinę pracy – powiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej.

Zdaniem Magdaleny Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami, kobiety przede wszystkim powinny wymagać od świata szacunku dla siebie i mieć te same prawa i przywileje, co mężczyźni. Jednak, by tak się stało najpierw muszą same w siebie uwierzyć. - Zaakceptować swoją kobiecość, rozpoznać swoje mocne strony, zobaczyć swoją wyjątkowość a z cech, które je różnią od mężczyzn, uczynić swoją siłę. Ważne jest także, abyśmy my, kobiety, zrozumiały również wyjątkowość i inność mężczyzn. Trzeba pozwolić kobietom, żeby były kobiece, a mężczyznom, żeby byli męscy – zaznaczyła Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami. – Chociaż dzisiaj w Ukrainie, na pierwszej linii frontu walczą głównie mężczyźni, to po wojnie główny ciężar i zadanie przywrócenia normalności spadnie na kobiety. To kobiety będą musiały poradzić sobie z własną traumą, lękiem o siebie i o swoje dzieci. Ponadto będą musiały stawić czoła problemom swoich mężów, partnerów życiowych czy braci, którzy wrócili z wojny, nierzadko borykając się z PTSD (zespołem stresu pourazowego). Otworzy się wówczas nowa przestarzeń dla naszego pomagania Ukrainie – pomoc psychologiczna. Sądzę, że z jednej strony trzeba będzie przygotować ukraińskie kobiety na tę trudną sytuację a z drugiej, od razu zabezpieczyć wszelkie możliwości konkretnej pomocy. Przed nami więc jeszcze wiele okazji do wzajemnego zrozumienia, empatii, przyjaznych gestów i dobrych owoców kobiecej solidarności – podkreśliła.

Na dużą chęć integracji z polskim społeczeństwem uchodźczyń z Ukrainy, ale również przeszkody systemowe sprawiające im problem, zwróciła uwagę Miroslava Keryk, prezeska Fundacji Nasz Wybór. Większość znalazła tutaj zatrudnienie, większość stara się znaleźć kursy języka polskiego. Ale te kobiety znalazły często zatrudnienie poniżej kwalifikacji. Jest duży problem z uznaniem kwalifikacji, z nostryfikacją dyplomów, dostępem do rynku pracy w wielu zawodach, które potrzebują dodatkowych zezwoleń. To duże wyzwanie, aby móc w Polsce wykorzystać ich potencjał i pomóc im znaleźć w Polsce lepiej płatną pracę, zgodną z ich wykształceniem – powiedziała Miroslava Keryk.

Według Weroniki Oleny Marczuk, prezeski Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy, Ukrainki w Polsce dostają duże wsparcie, ale nie czują jeszcze, że tu jest ich miejsce, nie czują więzi z nowym dla nich zupełnie krajem, co jest oczywiste. Wsparcie jest na tyle, na ile można pozwolić w społeczeństwie. Ukrainki nie są jeszcze dopuszczane, z różnych powodów, do tych procesów, które nazywamy już pełną integracją. Nawet nie ma takiej możliwości – po pierwsze język, po drugie ich własna chęć, a po trzecie ten tzw. ukraiński szklany sufit, bo nie na wszystko się pozwoli „obcym” ludziom. Uświadamianie tego powoduje, że wtedy zadajemy pytanie: a co z tym zrobić? – zaznaczyła Weronika Olena Marczuk. Jej zdaniem, konieczne jest przygotowanie systemowej adaptacji, co może nie być łatwe.

GŁÓWNE REKOMENDACJE NA RZECZ WDROŻENIA ESG – SESJA INAUGURACYJNA:

  •        Istnieje potrzeba wzmocnienia gwarancji równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za taką samą pracę.
  •        Konieczne jest dążenie do wyrównywania szans udziału kobiet w życiu publicznym i w życiu gospodarczym.
  •        Należy walczyć ze wszystkimi czynnikami, w szczególności ze stereotypami, które zniechęcają kobiety do pełnego uczestnictwa w rynku pracy, a mężczyzn do podejmowania obowiązków opiekuńczych.
  •        Konieczne jest szanowanie przez pracodawców preferencji samych kobiet, dawanie im wyboru oraz wspieranie ich w wyborze, czy pracować na cały etat, czy na część etatu – na różnych etapach ich życia.
  •        Niezbędne jest stworzenie polityki integracyjnej na poziomie lokalnym i centralnym oraz włączanie w prace nad nią migrantów, rozpoczęcie dyskusji o prawach wyborczych dla cudzoziemców, mieszkających już jakiś czas w Polsce

Celem drugiej edycji Kongresu ESG jest poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce. Organizatorami Kongresu są Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Instytut ESG.

Wątkiem przewodnim II Kongresu ESG była transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą. W ramach Kongresu, 25 stycznia, odbyło się siedem paneli, podczas których eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci rozmawiali o kluczowych wyzwaniach związanych z raportowaniem ESG, wdrażaniem i zmianami związanymi ze zrównoważoną ewolucją.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Aktywów Państwowych, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marzeny Machałek, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Piotra Mazurka – Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej, Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej oraz JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Patronat nadany został przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Nadzoru Audytowego, Politechnikę Warszawską, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Partnerem strategicznym są: Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Lasy Państwowe. Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Grupa Żabka, Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji operator „WorldSkills Poland”. Partnerami są: Diaverum, Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Huawei Polska, KGHM Polska Miedź, Totalizator Sportowy, DS Smith oraz KGHM Polska Miedź. Partnerami wspierającymi są: HUBMEDIA, Bank Ochrony Środowiska, Bio Planet, PwC Polska, Stowarzyszenie Polska Wódka, Tatrzański Park Narodowy, Polfrost Internationale Spedition i firma Tarczyński.

Patronami merytorycznymi są: Związek Banków Polskich, Instytut Ochrony Środowiska - PIB, Instytut Staszica, Związek Wbrew - Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Instytut Biznesu, PRME Chapter Poland, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Pracodawcy RP, Fundacja - Polski Instytut Rozwoju Rodziny oraz Global Compact Network Poland, Szkoła ESG, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Raport CSR.pl, Raport ESG, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Obserwator Gospodarczy, Agencja Informacyjna, Akademia Zarządzania i Rozwoju, Teraz Środowisko

Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska
Sonda
Czy znasz pojęcie ESG?
Najnowsze