KORZYŚCI PODATKOWE w 2012 roku - nowy rok, nowe przepisy

2011-09-20 19:48

Wkrótce w życie wejdzie korzystna dla przedsiębiorców ustawa zmieniająca niektóre obecnie obowiązujące uregulowania podatkowe. Wielu podatników odbiera jako dość niekorzystne obowiązujące obecnie zasady dotyczące sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi przede wszystkim zaliczka grudniowa, której płatność przypada miesiąc wcześniej. Z tego powodu wysokość grudniowej zaliczki na podatek dochodowy nie zależy od dochodu osiągniętego w grudniu, ale w listopadzie.

Nie jest to bez znaczenia, ponieważ wielu przedsiębiorców odnotowuje w listopadzie wyższy dochód w stosunku do osiąganego w grudniu. Podobnie przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym kwartalnie, osiągają zwykle wyższy dochód w III kwartale niż w IV. Dochodzi więc w praktyce do nadpłaty podatku, a w związku z tym rosną koszty podatkowe przedsiębiorcy.

Zamrożona nadpłata

Jego pieniądze są do momentu zwrotu nadpłaty zamrożone, przez co nie ma możliwości używania ich z korzyścią dla firmy. Fundusze można odzyskać dopiero w ciągu trzech miesięcy po złożeniu rocznego zeznania podatkowego (bo urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaconego podatku).

Według obowiązujących obecnie przepisów, czyli sprzed mających nastąpić zmian, w danym roku podatkowym wysokość zaliczek od stycznia do listopada obliczana jest od rzeczywistego dochodu, jaki uzyskał przedsiębiorca, natomiast zaliczka grudniowa jest odzwierciedleniem dochodu listopadowego, a nie rzeczywistego, a więc grudniowego. Można więc powiedzieć, że płacenie zaliczki za listopad i grudzień polega na płaceniu podwójnej wysokości zaliczki listopadowej. Takie same zastrzeżenia można odnieść w tej chwili do sytuacji, w której płacone są zaliczki kwartalne. Adekwatnie do sytuacji z opłatami za miesiące zaliczka za IV kwartał (płatna do 20 grudnia) jest równa zaliczce za kwartał III (płatnej do 20 października).

Wkrótce nowe zasady

Wszyscy, dla których obowiązujący tryb wpłacania zaliczek stanowi problem, powinni ucieszyć się z tego, że od 2012 roku zaczną obowiązywać nowe zasady. Będą one korzystniejsze dla przedsiębiorców nie tylko ze względu na różnicę dochodów w grudniu i listopadzie czy też w III i IV kwartale. Korzystne zmiany spowoduje wprowadzenie w życie ustawy z 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych i niektórych innych ustaw (DzU Nr 209 poz. 1316). Miała ona zacząć obowiązywać 1 stycznia 2010 roku, jednak przesunięto ten termin o dwa lata. Na mocy przepisów ustawy, która będzie obowiązywać od 2012 roku, w przeszłość odejdzie sposób płacenia zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad, zwany potocznie "podwójną zaliczką listopadową".

Grudzień nawet bez zaliczki

Zaliczkę grudniową trzeba będzie płacić do 20 stycznia kolejnego roku, czyli np. zaliczkę za grudzień 2012 roku będzie trzeba uiścić w terminie do 20 stycznia 2013 roku. Ale najkorzystniejszą zmianę przynosi przepis, zgodnie z którym płacenia zaliczki grudniowej będzie można po prostu uniknąć. Warunkiem będzie jednak złożenie rocznego zeznania podatkowego najpóźniej 20 stycznia następnego roku.

Według nowych regulacji, które zaczną obowiązywać w przyszłym roku, przedsiębiorcy będą obowiązani płacić wszystkie zaliczki, począwszy od styczniowej do grudniowej, do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Również zaliczki kwartalne będą płatne w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który zaliczka jest wpłacana.

Uwaga! Zaliczkę za ostatni miesiąc lub za ostatni kwartał roku podatkowego będzie trzeba wpłacać w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Jeśli jednak zeznanie podatkowe i wynikające z niego rozliczenie podatku za poprzedni rok podatnik zdąży złożyć przed 20 stycznia następnego roku, nie będzie już zobowiązany do wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał.

Skorzystaj z porady

Okres tuż po wprowadzeniu w życie ustawy zmieniającej niektóre przepisy podatkowe może wiązać się z problemami z interpretacją zmian i wątpliwościami - w jaki sposób należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy według nowych zasad. Warto w takim przypadku skorzystać z konsultacji telefonicznej (numer telefonu 801-055-055) Krajowej Informacji Podatkowej (KIP).

W tym roku po staremu

Tak nakazują obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według następujących zasad:
* zaliczki miesięczne od dochodów za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
* zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego,
* zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka,
* zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni w terminie do dnia 20 grudnia.

W 2012 roku po nowemu:

Tak nakazuje ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 roku:
* zaliczki miesięczne od dochodów wpłaca się w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni,
* zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka,
* zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego,
* podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze