Korzyści z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

2012-05-15 4:00

Z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje miesięczne dofinansowanie z PFRON. Dofinansowanie do wynagrodzenia będzie przysługiwać ci również wtedy, jeśli zatrudnisz na umowę o pracę osobę niepełnosprawną pozostającą z tobą w stosunku pokrewieństwa.

Osobą niepełnosprawną jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona:
- orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego,
- orzeczeniem równoważnym.

Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów, są w rozumieniu ustawy osobami niepełnosprawnymi, chyba że orzeczenie to traciło moc przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa. Orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zaliczenie do II grupy inwalidów na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a zaliczenie do III grupy inwalidów na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

PFRON prowadzi ewidencję zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a dofinansowanie przysługuje właśnie osobom ujętym w tej ewidencji. Ewidencja zatrudnionych osób niepełnosprawnych jest uzupełniana na podstawie informacji składanych co miesiąc przez pracodawców.

W przypadku osób niepełnosprawnych mających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności dofinansowanie na te osoby przysługuje pracodawcy również wtedy, kiedy mają one ustalone prawo do emerytury.

Uwaga: Dofinansowanie z PFRON odbywa się na wniosek pracodawcy i dotyczy wyłącznie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy. W kosztach płacy pracodawca nie powinien więc wykazywać wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

O dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na umowę o pracę mogą się ubiegać:

1.pracodawcy, którzy prowadzą zakłady pracy chronionej,

2.pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc.,

3.pracodawcy zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Będąc pracodawcą, należy pilnować wypełniania swoich zobowiązań wobec funduszu, ponieważ nawet przy stosunkowo niewielkiej kwocie zaległości można stracić prawo do dofinansowania.

Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników zależy od:
- typu pracodawcy,
- stopnia niepełnosprawności zatrudnionych pracowników,
- rodzaju niepełnosprawności zatrudnionych pracowników.

Kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zwiększa się o 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz w przypadku osób niewidomych.

Uwaga: Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 proc. faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nie może przekroczyć 75 proc. tych kosztów.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:
- 170 proc. najniższego wynagrodzenia (2169,20 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 125 proc. najniższego wynagrodzenia (1595,00 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 50 proc. najniższego wynagrodzenia (638 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Od 1 lipca 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie przysługiwać w kwocie:
- 180 proc. najniższego wynagrodzenia (2296,80 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 115 proc. najniższego wynagrodzenia (1467,40 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 45 proc. najniższego wynagrodzenia (574,20 zł) w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Od stycznia 2013 r. miesięczne dofinansowanie będzie przysługiwać w kwocie:
- 180 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
- 100 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
- 40 proc. najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warto wiedzieć, że:

Jeszcze do końca 2012 r.:

1.pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości co najwyżej:
- 70 proc. kwot, o których mowa poniżej,
- 90 proc. kwot maksymalnych miesięcznego dofinansowania, w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych,

2.pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc., przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości co najwyżej:
- 70 proc. kwot, o których mowa w tekście,
- 90 proc. kwot maksymalnych miesięcznego dofinansowania, w odniesieniu do wynagrodzeń pracowników, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych,

3.pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje maksymalnie 100 proc. kwot dofinansowania, o których mowa w tekście.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Tekst sponsorowany