Korzystne zatrudnianie

2011-06-07 4:00

Z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje dofinasowanie z PFRON.

Dofinansowanie z PFRON odbywa się na wniosek pracodawcy i dotyczy wyłącznie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy. Nie dotyczy więc osób, które wykonują pracę na podstawie zawartej z pracodawcą umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. W kosztach płacy nie należy więc wykazywać wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Dofinansowanie dostanie:

- pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej,

- pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 proc. (osiągnięcie tego wskaźnika jest warunkiem koniecznym),

- pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy, który ma w zobowiązaniach wobec Funduszu zaległości przekraczające 100 złotych.

Kwota miesięcznego dofinansowania jest uzależniona od:

- stopnia niepełnosprawności zatrudnionego (znaczny, umiarkowany czy lekki),

- szczególnych schorzeń zatrudnionego,

- typu pracodawcy, który zatrudnia niepełnosprawnego.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej otrzyma dofinansowanie:

- 160 procent najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania w 2011 roku: 2041,60 zł),

- 140 procent najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania w 2011 roku 1786,40 zł),

- 60 procent najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania w 2011 roku 765,60 zł).

UWAGA! Jeśli twój niepełnosprawny pracownik jest chory psychicznie, upośledzony umysłowo, cierpi na epilepsję lub jest osobą niewidomą, dofinansowanie zwiększa się dodatkowo o 40 procent najniższego wynagrodzenia. Jeśli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi zakładu pracy chronionej, ale zatrudniasz co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w twojej firmie osiąga co najmniej 6 proc., ewentualnie jesteś pracodawcą zatrudniającym (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) do 25 pracowników, przysługuje ci dofinansowanie w wysokości 70 proc. wymienionych stawek, a 90 proc. w wypadku zatrudnienia osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, epileptyków i osób niewidomych.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze