Kary w sklepie

i

Autor: Shutterstock Kary w sklepie

Nadchodzi Inspekcja Handlowa. Na co uważać? [WIDEO]

2015-04-14 15:54

Może wkroczyć równie niespodziewanie jak przedstawiciele urzędu skarbowego i przeprowadzić szczegółową kontrolę firmy w sektorze handlowym. Warto wiedzieć jakie ma uprawnienia i jakie potencjalne kary może nałożyć, aby zminimalizować straty i stres.

Inspektorzy Inspekcji Handlowej są pracownikami wyspecjalizowanego organu kontroli powołanego do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Ich działalność opiera się na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej.

Urzędnicy mogą przeprowadzić kontrolę uproszczoną lub zwykłą. Pierwsza z nich ogranicza się do zbierania informacji na temat zagrożeń dla praw lub interesów konsumentów albo zagrożeń dla interesu gospodarczego państwa. Taka inspekcja ma mniejsze uprawnienia i nie może np. pobierać próbek produktów. Jeśli jednak zachodzą podejrzenia do złamania prawa, to po zakończonej kontroli uproszczonej może nastąpić zwykła - w której uprawnienia inspektora są znacznie szersze.

Skontroluj inspektora

Inspektor Inspekcji Handlowej w czasie zwykłego postępowania kontrolnego musi posiadać pisemne upoważnienie inspektora wojewódzkiego. Bez tego nie ma prawa przeprowadzać inspekcji! W dokumencie tym muszą znajdować się:

Czytaj koniecznie: Kontrola PIP w firmie. Sprawdź, co wolno inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy

1) imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej inspektora przeprowadzającego kontrolę,
2) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli,
3) dane identyfikujące kontrolowanego,
4) termin przeprowadzenia kontroli,
5) pouczenie o skutkach prawnych uniemożliwiania albo utrudniania inspektorowi przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Za co kary?

W praktyce inspektorzy oprócz dokumentów i faktur badają towary, z których mogą nawet pobrać próbki - w efekcie może dość do wycofania produktu z obrotu i nałożenia mandatu. Co ważne - przedsiębiorcę obciąża się kosztem badań laboratoryjnych, gdy wyniki badań będą negatywne. Oprócz szczegółowej kontroli produktów i towarów urzędnicy sprawdzają także legalność prowadzonego biznesu. 

Kara  pieniężna za wprowadzanie takich produktów do obrotu  nie może być wyższa niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, ale nie niższa jednak niż 1000 zł.

Za towary niewłaściwie oznakowane, np. nieprecyzyjną datę minimalnej trwałości możesz dostać mandat karny w wysokości maksymalnie 500 zł., podobnie  za wprowadzenie do obrotu środków spożywczych przeterminowanych czy za niedopełnienie obowiązku uwidaczniania cen. Tutaj czekają na przedsiębiorcę najwyższe kary. Jeśli inspekcja wykaże, że w ciągu 12 miesięcy trzykrotnie – licząc od dnia pierwszego stwierdzenia nieprawidłowości, towar był nieprawidłowo oznaczony ceną to grozi kara nawet do 40 tys. zł! Trzeba jednak pamiętać, że naruszenia te muszą mieć miejsce od momentu obecnie obowiązującej ustawy, która weszła w życie z dniem 25 lipca 2014 r. Nie należy wliczać do tej liczby kontroli prowadzonych na podstawie przepisów uchylonej ustawy o cenach.

Jak zapłacić?

Ustalając wysokość kary, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu  i wielkość jego obrotów.

Zobacz także: Masz długi? Sprawdź, co wolno komornikowi?

Inspektor nakładający grzywnę musi określić jej wysokość, wykroczenie jakie ci zarzuca i poinformować o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego. Mandat ten możesz uregulować bezpośrednio funkcjonariuszowi, może zostać skredytowany albo wydany jako zaoczny. Gdy odmówisz przyjęcia mandatu karnego sprawa będzie skierowana do sądu. Pamiętaj - grzywny grożą też za utrudnianie kontroli.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze