Zeznanie podatkowe za 2011 rok: Przedsiębiorco, czas rozliczyć dochód

2012-02-29 3:00

Do 30 kwietnia wszyscy właściciele firm mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe za 2011 rok

Mówiąc najogólniej, PIT-36 służy do rozliczenia przychodów (opodatkowanych na ogólnych zasadach) z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub dochodów z zagranicy. PIT-36L służy do rozliczenia przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym.

Na formularzu PIT-36 opodatkowują swoje dochody zarówno ci z podatników, którzy rozliczają je indywidualnie, rozliczają je łącznie z dochodami małżonka, jak i ci, którzy rozliczają dochody w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Osoby rozliczające się na formularzu PIT-36L nie mogą rozliczać się z pozostałych dochodów wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Jak wypełnić deklarację

Jeśli podatek płacisz według skali i wypełniasz PIT-36, możesz przy obliczaniu podstawy opodatkowania skorzystać z ulg, zaś obliczając podatek, skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku (pomniejszenie podatku o kwotę 556,02 zł). Jeśli natomiast wybrałeś podatek liniowy (19 procent), powinieneś wypełnić formularza PIT-36L. W przypadku tego rodzaju opodatkowania, bez względu na wysokość dochodu, jaki osiągasz, płacisz 19-procentowy podatek. Od dochodu możesz odliczyć wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne oraz straty z lat ubiegłych, a od podatku jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie korzysta się tu także z kwoty wolnej od podatku.

Różnice w sposobie obliczania podatku

Rozliczając się na PIT-36, musisz sprawdzić, jaki próg podatkowy cię dotyczy, a następnie obliczyć podatek według skali (18 procent lub 32 procent). Rozliczając się na PIT-36L, obliczasz 19 procent od podstawy opodatkowania, którą jest dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli jesteś liniowcem, nie odliczasz od podatku kwoty zmniejszającej podatek, ponieważ może go pomniejszyć wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

PIT-36 i PIT-36L krok po kroku

Zarówno w PIT-36, jak w PIT-36L podajesz NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą i podatników podatku od towarów i usług) i rok rozliczenia. W PIT-36 podajesz też sposób, w jaki się rozliczasz, np. indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W części A wpisujesz urząd skarbowy. Właściwy jest urząd skarbowy według miejsca twojego zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Składasz więc zeznanie w urzędzie, na którego terenie zamieszkiwałeś 31 grudnia 2011 roku, bez względu na to, gdzie znajdowała się siedziba twojej firmy. W części A informujesz też, czy pierwszy raz składasz zeznanie, czy robisz jego korektę.

W części B umieszczasz swoje dane, w części C dodatkowe informacje, natomiast w części D PIT-36 i PIT-36L wykazuje się dochody (przychody z działalności po odjęciu kosztów jej prowadzenia), ewentualnie straty ze źródeł przychodów. Jeśli rozliczasz się na formularzu PIT-36, wpisujesz także dane z innych źródeł przychodu niż działalność gospodarcza, rozliczane według skali podatkowej, o ile miałeś takie przychody. Może to być np. stosunek pracy, najem lub dzierżawa, prawa autorskie lub inne źródła.

W części E formularza PIT-36 dokonuje się odliczeń dochodu zwolnionego, strat oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Wykazuje się tu straty z poprzednich lat oraz składki, które w razie niezaliczenia ich do kosztów mogą zostać odliczone od dochodu. Dochód mogą pomniejszać np. darowizny dokonane w roku podatkowym. W części E formularza PIT 36-L dokonuje się odliczeń strat, składek na ubezpieczenia społeczne, a także wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego). Ale uwaga - wpłaty do odliczenia będą możliwe dopiero za 2012 r.

Przedsiębiorcy rozliczający się według skali na formularzu PIT-36 w części F dokonują odliczeń od dochodu. Natomiast w części G tego formularza wykazują kwoty zwiększające podstawę opodatkowania i zmniejszające stratę. Liniowcy wykazują to samo w części F formularza PIT-36L. Jeśli prawidłowo wypełnisz części od D do G (w przypadku liniowców od D do F), przed tobą obliczenie podatku. W PIT-36 służy do tego część H, w PIT-36L należy to zrobić w części G. Jeśli rozliczasz się na formularzu PIT-36, musisz sprawdzić, w jakim jesteś progu, a następnie obliczyć podatek według skali 18 lub 32 procent. Jeśli rozliczasz się na formularzu PIT-36L, obliczasz kwotę 19 procent od podstawy opodatkowania. Podstawą tą jest kwota dochodu po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne, ale bez odliczania kwoty zmniejszającej podatek. Po prawidłowym obliczeniu kwoty podatku czas na odliczenia od niej. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali dokonują odliczeń w części I PIT-36. Mają tu więcej możliwości od osób, których pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana jest liniowo, ponieważ mogą skorzystać np. z ulgi na dzieci (wykazanej w części C załącznika PIT-O). Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym odliczeń od podatku dokonują w części H formularza PIT-36L. Wpisują tu składki na ubezpieczenia zdrowotne. Obliczenia zobowiązania podatkowego i kwoty do zapłaty (lub nadpłaty) dokonuje się w części J-K formularza PIT-36 oraz w części I-J formularza PIT-36L.

Obliczenie kwoty, którą należy zapłacić fiskusowi do 30 kwietnia 2012 roku, polega na zaokrągleniu podatku do pełnych złotych i odjęciu od niego sumy zaliczek zapłaconych w trakcie roku podatkowego. Należna kwota jest liczbą dodatnią, ewentualna nadpłata to liczba ujemna i należy wpisać "O". Na zwrot nadpłaty urząd skarbowy ma trzy miesiące od momentu wpłynięcia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę.

Uwaga: Po złożeniu korekty zeznania podatkowego nadpłata podlega zwrotowi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem - lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego.

Osoby, które nie odprowadzają zaliczek w uproszczonej formie, powinny wpisać ich kwoty należne za poszczególne miesiące 2011 roku odpowiednio w części N formularza PIT-36 lub części M formularza PIT-36L.

1 procent podatku dla OPP

1 procent podatku na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego przedsiębiorca rozliczający się według skali przekazuje poprzez wypełnienie części O formularza PIT-36. Liniowcy przekazują 1 procent podatku, wypełniając część N formularza PIT-36L. W obu wypadkach należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji wybranej z wykazu prowadzonego przez ministra pracy i polityki społecznej oraz podać wysokość wnioskowanej kwoty. Nie może ona przekroczyć 1 proc. kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Uwaga: Wypełniając formularz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, należy zwrócić uwagę na to, że zarówno kwotę podstawy opodatkowania, jak i podatku należnego należy wpisać po zaokrągleniu do pełnych złotych. Zaokrąglenie polega na pominięciu kwot niższych niż 50 groszy, a w wypadku gdy końcówka wynosi 50 groszy lub więcej, na podaniu kwoty wyższej przez zaokrąglenie w górę. Jeśli więc kwota podatku po obliczeniach wynosi 3210,11 złotych - należy podać kwotę 3210 złotych. Jeśli kwota ta wynosi 3210,55 złotych - należy podać kwotę 3211 złotych.

Załączniki:

PIT/B - informacja o wysokości dochodu (straty) z działalności gospodarczej: do PIT-36 i PIT36-L,

PIT/O - informacja o ulgach: do PIT-36,

PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (dla tych podatników, którzy jeszcze korzystają z ulg mieszkaniowych): do PIT-36,

PIT-2K - oświadczenie o wydatkach na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego: do PIT-36,

PIT/M - informacja o dochodach małoletnich dzieci (opodatkowanych łącznie z dochodami rodziców: do PIT-36,

PIT/Z - informacja o wysokości dochodu (straty) z działalności gospodarczej składana przez przedsiębiorców korzystających z tzw. kredytu podatkowego (zwolnienia w zakresie płacenia zaliczek): do PIT-36 i PIT36-L,

PIT/ZG - informacja o dochodach z zagranicy: do PIT-36 i PIT36-L,

SSE/R - informacja o rozliczeniu podatku od dochodów z działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej: do PIT-36.

Za pomoc w przygotowaniu materiału redakcja dziękuje Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu Warszawa-Śródmieście

Jeśli działalność gospodarcza opodatkowana jest według skali podatkowej, to przedsiębiorcy podatek dochodowy od osób fizycznych rozliczają na formularzu PIT-36. Jeśli ich działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym, do rocznego rozliczenia służy formularz PIT-36L.

W obu formularzach rozlicza się zarówno przychody z działalności gospodarczej, jak i inne. W tym roku 30 kwietnia - termin składania deklaracji rocznych rozliczanych liniowo lub według skali - nie przypada w dniu wolnym od pracy, ale w poniedziałek. Termin nie ulega przesunięciu, więc nie należy go przekraczać.

Za sobą mają złożenie deklaracji podatkowej osoby, które opodatkowały swoją działalność w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W ich wypadku termin złożenia deklaracji (PIT-28) upłynął 31 stycznia 2012 roku.

Kto się rozlicza na formularzu PIT-36

Wysokość osiągniętego dochodu, ewentualnie straty poniesionej w 2011 roku, wykazujesz w zeznaniu PIT-36, jeśli jesteś osobą fizyczną oraz niezależnie od tego, z ilu źródeł uzyskiwałeś przychody:

- uzyskiwałeś je z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

- z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,

- uzyskiwałeś przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,

- uzyskiwałeś przychody, od których byłeś obowiązany samodzielnie opłacać zaliczki na podatek,

- uzyskiwałeś przychody ze źródeł przychodów położonych za granicą,

- uzyskiwałeś przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze