Przedsiębiorco! Rozlicz PIT

2015-03-10 3:00

Podpowiadamy, w jaki sposób poprawnie rozliczyć się z urzędem skarbowym

Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym i kartą podatkową rozliczyli się z urzędem skarbowym najpóźniej 2 lutego. Rozliczający się na zasadach skali podatkowej, za pomocą formularza PIT-36, mają czas do 30 kwietnia, podobnie jak "liniowcy" rozliczający się na formularzu PIT-36L.

Rozliczenie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych za rok 2014 należy złożyć do 30 kwietnia 2015 roku (czwartek). W tym roku, inaczej niż w poprzednich, termin dłuższy, do końca kwietnia, dotyczy też osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczaną liniowo. PIT-36 służy do rozliczenia przychodów (opodatkowanych na ogólnych zasadach) z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub dochodów z zagranicy. PIT-36L służy do rozliczenia przychodów opodatkowanych podatkiem liniowym.

Skala trudności: jak to zrobić według skali

Wysokość osiągniętego dochodu lub straty poniesionej w 2014 roku wykazuje w zeznaniu PIT-36 osoba fizyczna obowiązana samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, niezależnie od tego, z ilu źródeł uzyskiwała przychody, o ile:

 • Prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • Prowadziła działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • Uzyskiwała przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach,
 • Uzyskiwała przychody ze źródeł położonych za granicą,
 • Uzyskiwała przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Uwaga:

Na formularzu PIT-36 rozliczają się również ci podatnicy, którzy rozliczają samodzielnie tylko niektóre dochody, posiadając także dochody rozliczane za pośrednictwem pracodawcy.

Płacący podatek według skali przy obliczaniu podstawy opodatkowania mogą skorzystać z ulg. Mogą też (przy dochodach w pierwszym przedziale skali podatkowej) obniżyć podatek dochodowy, korzystając z możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek wynoszącej 556 zł 02 gr.

Linia do trzydziestego

Na formularzu PIT-36L rozlicza się działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Jego termin upływa 30 kwietnia (czwartek). W przypadku tego rodzaju opodatkowania, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu, należy zapłacić podatek 19-procentowy. 19 procent oblicza się od podstawy opodatkowania, którą jest dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne. Od dochodu odlicza się składki na to ubezpieczenie, straty oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) dokonane przez podatnika w roku podatkowym, a od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Nie odlicza się od podatku kwoty zmniejszającej podatek. Osoby rozliczające się na formularzu PIT-36L nie mogą rozliczać się z pozostałych dochodów wspólnie z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Liniowo rozlicza się całość przychodów z firmy, nie łącząc tego opodatkowania z opodatkowaniem według skali. Jeśli więc podatnik rozlicza działalność gospodarczą na PIT-36L, nie składa już w związku z tą działalnością deklaracji PIT-36.

PIT-y po kolei

Zarówno w PIT-36 jak w PIT-36L podaje się NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą i podatników podatku od towarów i usług) i rok rozliczenia. W PIT-36 podaje się też sposób opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 • W części A należy wpisać urząd skarbowy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego oraz zaznaczyć, czy celem złożenia formularza jest złożenie zeznania, czy jego korekta.
 • W części B podatnik umieszcza swoje dane. W PIT-36, w razie opodatkowania wspólnie z małżonkiem, również dane małżonka.
 • Część C służy umieszczeniu dodatkowych informacji dotyczących m.in. zwolnienia z tytułu tzw. kredytu podatkowego.
 • W części D wykazuje się dochody (przychody z działalności po odjęciu kosztów jej prowadzenia), ewentualnie straty ze źródeł przychodów, w PIT-36 wpisując także dane z innych źródeł przychodu niż działalność gospodarcza, rozliczane według skali podatkowej, o ile mieli takie w 2014 roku. Może to być np. stosunek pracy, najem lub dzierżawa, prawa autorskie lub inne źródła.
 • W części E formularza PIT-36 dokonuje się odliczeń dochodu zwolnionego, strat oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Wykazuje się tu straty z lat ubiegłych oraz składki, które w razie niezaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać odliczone od dochodu. W części E formularza PIT 36-L dokonuje się odliczeń strat z lat ubiegłych, składek na ubezpieczenia społeczne, a także wpłat na IKZE dokonanych w roku podatkowym.
 • W części F przedsiębiorcy rozliczający się według skali na formularzu PIT-36 dokonują odliczeń od dochodu oraz odliczają dochód zwolniony od podatku. W części F formularza PIT-36L wykazuje się kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę. W tym wypadku wypełniają tę cześć podatnicy, którzy np. utracili prawo do odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych czy związanych z nabyciem nowych technologii.
 • W części G formularza PIT-36 wykazuje się kwoty zwiększające podstawę opodatkowania lub zmniejszające stratę Po wypełnieniu części od D do G (w przypadku liniowców od D do F), należy obliczyć podatek. W PIT-36 służy do tego część H, w PIT-36L część G. Rozliczając się na PIT-36, należy sprawdzić próg podatkowy, a następnie obliczyć podatek według skali (18 procent minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr, ewentualnie kwota 14 839 zł 02 gr + 32 procent nadwyżki ponad 85 528 zł). Rozliczając się na PIT-36L oblicza się 19 procent od podstawy opodatkowania, którą jest dochód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne, bez odliczania kwoty zmniejszającej podatek.

Po obliczeniu kwoty podatku czas na odliczenia od podatku. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali dokonują odliczeń w części I PIT-36. Mają tu więcej możliwości od osób, których pozarolnicza działalność gospodarcza opodatkowana jest liniowo, ponieważ poza składką na ubezpieczenie zdrowotne mogą skorzystać np. z ulgi na dzieci (wykazanej w części C załącznika PIT-O). Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym odliczeń od podatku dokonują w części H formularza PIT-36L, wpisując tu składki na ubezpieczenia zdrowotne. Obliczenia zobowiązania podatkowego i kwoty do zapłaty (lub nadpłaty) dokonuje się w części J-K formularza PIT-36 oraz w części I-J formularza PIT-36L.

Obliczenie kwoty, którą należy zapłacić do 30 kwietnia 2015 roku, polega na zaokrągleniu podatku do pełnych złotych i odjęciu od niego sumy zaliczek zapłaconych w trakcie roku podatkowego. Należna kwota jest liczbą dodatnią, nadpłata to liczba ujemna i w tym wypadku w pozycji 209 PIT-36 i pozycji 55 PIT-36L należy wpisać "O".

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze