Przedsiębiorcom będzie łatwiej

2011-10-30 3:00

Polscy przedsiębiorcy napotykają w swojej działalności wiele barier administracyjnych, obciążani są wieloma kosztownymi i uciążliwymi obowiązkami. Na szczęście ta sytuacja zaczyna się zmieniać. Wprowadzane są nowe przepisy ułatwiające prowadzenie własnego biznesu.

1 lipca tego roku weszła w życie tzw. pierwsza ustawa deregulacyjna o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Nowe przepisy ułatwiają załatwianie spraw w urzędach, co jest zmorą przedsiębiorców. Umożliwiają m.in. składanie oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów. To nie koniec zmian na lepsze.

Mniej sprawozdań

Od 1 stycznia 2012 roku zaczną obowiązywać przepisy tzw. drugiej ustawy deregulacyjnej o redukcji niektórych obowiązków nakładanych na obywateli i przedsiębiorców. Wprowadza ona dalsze ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zostaną zlikwidowane niektóre bariery prawne i obowiązki informacyjne oraz zmniejszone koszty ich wykonywania. Najważniejsze zmiany to:

- likwidacja Monitora Polskiego B,

- zniesienie obowiązku comiesięcznego raportowania pracownikom o płatnościach składek do ZUS,

- możliwość wykorzystania zaległego urlopu do 31 lipca.

Uwaga!

Dzięki ustawie deregulacyjnej bis przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych w dzienniku "Monitor Polski B", a tym samym zmniejszą koszty działalności, bo za publikację płacą obecnie ok. 771 zł brutto za stronę.

Zaległy urlop dłużej

Skrócenie okresu przedawnienia - z 10 do 5 lat - należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS to kolejne rozwiązanie, które zmniejszy koszty administracyjne ponoszone przez przedsiębiorców.

Natomiast wydłużenie czasu, w którym pracownicy mogą wykorzystać zaległy urlop (z 31 marca do 31 lipca roku następnego) przyniesie korzyści zarówno zatrudnionym, jak i ich szefom. Pracodawcy będą mogli lepiej zorganizować pracę w firmie, a pracownicy będą mogli łatwiej skorzystać z wypoczynku w okresie letnim.

Dla przedsiębiorców, którzy są właścicielami nieruchomości, (szczególnie tych, którzy mają je na terenie kilku gmin) istotne znaczenie ma wydłużenie terminu składania deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości - z 15 stycznia na 31 stycznia każdego roku (mają więcej czasu na wypełnienie deklaracji).

Bez comiesięcznych RMUA

Natomiast wszystkim przedsiębiorcom ułatwi życie przepis drugiej ustawy deregulacyjnej, który wprowadza zwolnienie ich z obowiązku comiesięcznego przekazywania pracownikom na piśmie informacji o wysokości przekazanych za nich składek społecznych do ZUS i zdrowotnych do NFZ. Ten obowiązek jest szczególnie uciążliwy dla właścicieli średnich i dużych firm, a dodatkowo generuje wysokie koszty związane z przygotowaniem i drukiem formularzy ZUS RMUA. Po zmianie przepisów pracodawcy będą mogli informować zatrudnionych o odprowadzonych składkach tylko raz w roku, a tylko na żądanie pracownika - częściej.

Dzięki nowej ustawie skrócony zostanie termin przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne płaconych do ZUS i KRUS - obecnie wynosi on 10 lat, a nowe przepisy ustawy skrócą go do 5 lat. Kolejne ułatwienie to krótszy okres przechowywania (skrócenie z 10 do 5 lat) kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących raporty i deklaracje. Obowiązek trzymania dokumentów ubezpieczeniowych przez 10 lat był uciążliwy i kosztowny, a skrócenie tego okresu oznacza zmniejszenie kosztów administracyjnych.

Obowiązkowe interpretacje

W pakiecie zaproponowanych zmian znalazł się też zapis umożliwiający organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowanie do ministra finansów o dokonanie ogólnych interpretacji podatkowych, jeśli zostanie stwierdzone, że organy podatkowe i organy kontroli skarbowej inaczej interpretują przepisy. Gdy wystąpią takie rozbieżności, minister finansów będzie zobowiązany do wydania ogólnej interpretacji podatkowej. Jeśli jednak minister finansów stwierdzi, że one nie występują, to tym samym nie ma podstaw do wydania interpretacji ogólnej, jednak minister powinien rzeczowo uzasadnić to wnioskującemu.

Wkrótce trzecia ustawa

Ministerstwo Gospodarki przygotowało też projekt trzeciej ustawy likwidującej bariery administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców, i ułatwiającej prowadzenie działalności gospodarczej. 23 września br. odbyło się w tej sprawie spotkanie przedstawicieli organizacji pracodawców z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem.

Uproszczenie prawa podatkowego (m.in. zniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictw) oraz skrócenie procesu uzyskiwania pozwoleń na budowę - to najważniejsze założenia tej ustawy. Poza tym projekt przewiduje także inne zmiany ważne dla biznesu - wprowadzenie zasady rozliczania VAT dopiero w momencie zapłaty przez kontrahenta, skrócenie okresu oczekiwania na jego zwrot z urzędu skarbowego (z 60 do 30 dni) oraz wydłużenie terminu płacenia podatku w imporcie. Na liście proponowanych deregulacji znalazły się też ułatwienia w prawie pracy - m.in. poprzez możliwość zawierania porozumień o wspólnym zatrudnianiu pracowników i proporcjonalne dzielenie się kosztami z tym związanymi. Planowane zmiany dotyczyłyby również zamówień publicznych. Chodzi o to, żeby przedsiębiorcy startujący w przetargach nie musieli już spełniać tak wielu wymogów formalnych jak dotychczas, dzięki czemu można by było usprawnić i skrócić obowiązujące procedury. Minister Pawlak chce także, by przedsiębiorcy zyskali prawo do otrzymywania interpretacji przepisów w tym zakresie. Poza tym wicepremier uważa, że konieczne jest wykorzystanie w większym stopniu narzędzi informatycznych w kontaktach urząd - przedsiębiorca. Projekt trzeciej ustawy deregulacyjnej przewiduje ponadto nowe rozwiązania, które mają uprościć niejasne i skomplikowane przepisy dotyczące rozliczeń z ZUS i NFZ. Zostałyby także uproszczone przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych. Szacuje się, że likwidacja barier administracyjnych i informacyjnych dla obywateli i przedsiębiorców może przynieść ok. 6 mld zł oszczędności dla ponad 1 mln przedsiębiorców.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze