Punkt przedszkolny - jeden z naszych "45 pomysłów na biznes"

2016-03-30 16:12

Prowadzenie punktu przedszkolnego to świetny pomysł na biznes, bo miejsc w publicznych przedszkolach stale brakuje.

W punkcie wychowania przedszkolnego zajęcia mogą być prowadzone w grupach nieprzekraczających 25 dzieci. Warunkiem jego prowadzenia jest także uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia placówki. Zgłoszenie to powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być w punkcie realizowane. Nauczyciele i opiekunowie maluchów powinni mieć co najmniej licencjackie wykształcenie pedagogiczne oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Wniosek do gminy powinien zawierać:
- twoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
- określenie formy prowadzenia wychowania przedszkolnego oraz daty rozpoczęcia działalności;
- określenie miejsca prowadzenia punktu wychowania przedszkolnego wraz z informacją o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy;
- dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, którzy będą prowadzić zajęcia w punkcie wychowania przedszkolnego;
- projekt organizacji wychowania przedszkolnego w formie punktu przedszkolnego, w którym m.in. trzeba określić:
- nazwę i miejsce prowadzenia,
- cele i zadania oraz sposób ich realizacji (m.in. jak wspierać indywidualny rozwój malucha oraz rodzinę w jego wychowaniu),
- ile godzin dziennie przeznaczysz na realizację podstawy programowej lub wybranych jej części,
- warunki pobytu dzieci w punkcie, sposób sprawowania nad nimi opieki, warunki organizowania zajęć dodatkowych.
Uwaga! Brak któregokolwiek z ww. dokumentów lub nieterminowe ich złożenie może być przyczyną odmowy wpisu do ewidencji.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej książce "45 pomysłów na biznes". Książka dostępna w kioskach i salonikach prasowych.

Najnowsze