Wykorzystaj szansę na dofinansowanie z Unii europejskiej

2012-10-23 4:00

Od 2014 roku Unia Europejska przeznaczy więcej pieniędzy na projekty innowacyjne. Jednak z dofinansowania UE można skorzystać już teraz. Razem z Agencją Rozwoju Innowacji przygotowaliśmy listę rekomendowanych konkursów o dotacje, które zostaną ogłoszone do końca 2012 roku. Sprawdź, do kiedy masz czas i jakie warunki musisz spełnić, żeby móc złożyć wniosek.

Ponad połowa pieniędzy przeznaczonych dla polskiej gospodarki z Unii Europejskiej trafi w latach 2014-2020 do firm i współpracujących z nimi instytucji naukowych. Zapowiedź minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej to dobra informacja dla przedsiębiorstw innowacyjnych, które będą miały szansę pozyskać fundusze na rozwój swoich projektów badawczych i komercjalizację wiedzy.

- Zanim jednak będzie można sięgnąć po te środki, warto skorzystać z pieniędzy, które będą dostępne jeszcze w 2012 roku. Czasu jest niewiele, więc warto jak najszybciej złożyć wymagane dokumenty, by zdobyć choć część z 7 miliardów euro przeznaczonych na dotowanie polskiej gospodarki - mówi Szymon Gawryszczak, prezes zarządu ARI S.A.

Oto lista najważniejszych konkursów o dotacje, w których mogą wziąć udział firmy innowacyjne oraz zajmujące się e-biznesem.

1. Wsparcie na uzyskanie (realizację) ochrony własności przemysłowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4., Poddziałanie 5.4.1.

Nabór wniosków do tego poddziałania trwa już od czerwca i skończy się najpóźniej 31 grudnia 2012. Przedsiębiorcy, którzy uzyskają dofinansowanie, będą mogli przeznaczyć je na refundację wydatków, które poniosą na ochronę własności przemysłowej. To pomoże im lepiej zarządzać własnością intelektualną, która jest własnością firmy. Warto wiedzieć, że pozyskane pieniądze można przeznaczyć na: przygotowanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej, w tym również na pokrycie kosztów samego zgłoszenia do ochrony, zakupu niezbędnych do przeprowadzenia tego procesu ekspertyz i analiz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych. Z tej formy dotacji mogą skorzystać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Kwota pojedynczego dofinansowania może wynieść nawet 400 tysięcy złotych.

2. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Ostatni nabór wniosków do tego programu rozpocznie się 19 listopada i potrwa do 14 grudnia 2012. O dotację mogą ubiegać się mikro- i małe firmy. Projekty przez nie realizowane powinny dotyczyć świadczenia usług drogą elektroniczną, a także wytworzenia produktów cyfrowych niezbędnych do realizowania tego typu usług. Kwota, na jaką mogą liczyć przedsiębiorcy, to nawet 560 tysięcy złotych. W tej turze PARP przeznaczy 143,9 miliona złotych na dofinansowania.

3. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Zgłoszenia do tego programu są przyjmowane do 9 listopada 2012. Na dofinansowanie mogą liczyć mikro-, małe i średnie firmy. Ich projekty powinny zaliczać się do przedsięwzięć technicznych (informatycznych), które umożliwiają realizowanie procesów biznesowych w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać od 20 tysięcy do nawet 2 milionów złotych na wsparcie swojej działalności. Kwota przeznaczona na tę turę dofinansowań wynosi aż 389,6 miliona złotych.

4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili" Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.4.

Od 29 października do 30 listopada 2012 r. potrwa nabór wniosków w ramach działania 8.4. Firmy, które pozyskają dofinansowanie, będą mogły przeznaczyć je na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej dla użytkowników końcowych. Takie przyłącze ma zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu. O wsparcie mogą aplikować przedsiębiorcy należący do sektora MMŚP oraz organizacje pozarządowe. Minimalna kwota dofinansowania to 30 tysięcy złotych, maksymalna jego wysokość może stanowić nawet

70 procent kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące. To dobra okazja dla przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, aby uzyskać wsparcie na zwiększenie zasięgu działania sieci dostępowych, zwłaszcza na trudno dostępnych obszarach.

5. Paszport do eksportu

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1.

Wnioski o dofinansowanie z tego działania będzie można składać od 29 października do 16 listopada 2012 r. Program ma za zadanie finansować projekty zwiększające udział eksportu w całkowitej sprzedaży, promować powiązania z partnerami zagranicznymi, a także zwiększyć rozpoznawalność polskich marek handlowych i firmowych za granicą. Maksymalna wartość dofinansowania, jaką może otrzymać przedsiębiorca, to 200 tysięcy złotych. Stanowi ona 50 procent kosztów, jakie firmy przeznaczą na pokrycie kosztów rozwoju działalności eksportowej. Konkurs jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

6. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 2.1.

Nabór wniosków do tego działania rozpocznie się już w październiku 2012. Jest on skierowany głównie do firm prowadzących działalność telekomunikacyjną, a także do jednostek samorządu terytorialnego. Zgłaszane projekty powinny koncentrować się na budowie lub rozbudowie telekomunikacyjnych sieci szkieletowych; budowie lub rozbudowie telekomunikacyjnych sieci dystrybucyjnych; budowie lub rozbudowie telekomunikacyjnych sieci dostępowych. Możliwe jest także dofinansowanie zakupu wyposażenia i modernizacji pomieszczeń na potrzeby centrów zarządzania sieciami. Maksymalny poziom dofinansowania to 50 procent dla średnich, 60 procent dla małych i mikro-, 40 procent dla dużych przedsiębiorstw. Całkowita wartość projektu to minimum 1 milion złotych.

7. Dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2012, Działanie 1.1., Schemat 1.1.C.

Nabór wniosków do tego programu rozpoczął się w październiku. W ramach Schematu 1.1.C przewidziano dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorstw w zakresie tworzenia lub modernizacji działów badawczo-rozwojowych, technologiczno-konstrukcyjnych, a także laboratoriów badawczych. Pozyskane pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup nieruchomości, materiałów budowlanych, urządzeń, aparatury badawczej, patentów i licencji. Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa z obszaru Dolnego Śląska. Ważnym wymogiem jest realizacja projektu na terenie tego województwa. Minimalny poziom wydatków kwalifikowalnych, jakie zamierzają ponieść firmy ubiegające się o dotację, wynosi 50 tysięcy złotych, a maksymalny sięga 2 milionów. Poziom dofinansowania: mikro- i małe firmy - do 60 procent, średnie - do 50 procent, duże - do 40 procent.

To jednak nie koniec możliwości zdobycia pieniędzy z Unii Europejskiej. - Kapitał można pozyskać także z inkubatorów przedsiębiorczości, które powstały w ramach Działania 3.1. 42 fundusze Seed i Venture Capital działające obecnie w naszym kraju mogą przeznaczyć na jedną inwestycję nawet 200 tysięcy euro - wyjaśnia Szymon Gawryszczak z ARI S.A. W zamian fundusz stanie się udziałowcem lub akcjonariuszem firmy.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany