Zatrudnij telepracownika

2012-03-21 3:00

Badania wykazują, że wydajność pracowników wykonujących swoje obowiązki zdalnie wzrasta nawet o kilkadziesiąt procent. Może więc warto rozważyć zatrudnienie w systemie telepracy w swojej firmie.

Telepraca to takie zatrudnienie, którego specyfika polega na wykonywaniu obowiązków pracowniczych bez konieczności przychodzenia do biura. Praca odbywa się w kontakcie i pod stałym nadzorem przełożonych, nie osobiście jednak, ale z pomocą urządzeń elektronicznych, np. telefonu, poczty elektronicznej czy Skype'a. Z oczywistych więc względów nie w każdym przypadku taka forma zatrudnienia jest możliwa, istnieje jednak wiele zawodów, które nie będą wymagały stałej obecności pracownika w firmie. Należą do nich m.in. księgowy, programista, przedstawiciel handlowy czy pracownik call center.

Korzyści dla pracodawcy

Niewątpliwą korzyścią zatrudnienia pracownika na zasadach telepracy jest zwiększenie wydajności podwładnych i niższe koszty funkcjonowania firmy. Jak wynika z badań, telepracownik jest wydajniejszy, bo nie podlega wielu biurowym rytuałom typu: pogaduszki przy porannej kawie, przerwa obiadowa czy pozasłużbowe rozmowy z innymi pracownikami.

Dodatkowo zadaniowy tryb pracy mobilizuje pracowników do większego zorientowania na wyniki i lepszej organizacji pracy. Pracownik poza biurem to dla pracodawcy możliwość ograniczenia potrzebnej powierzchni biurowej (oszczędność na wynajmie) oraz zmniejszenie kosztów jego utrzymania. Inna sprawa, że daje to również możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia, np. poprzez podpisanie umowy z tańszym pracownikiem z dowolnego regionu kraju czy nawet świata. Dodatkowym plusem może być to, że u telepracowników zauważa się mniejszą absencję spowodowaną chorobami czy zdarzeniami losowymi.

Jak go zatrudnić

Aby zatrudnić pracownika na zasadzie telepracy, konieczne będzie wprowadzenie wcześniejszych regulacji wewnątrz firmy. W małym przedsiębiorstwie, w którym nie ma związków zawodowych czy organizacji pracowniczych, będzie to regulamin, w którym należy uwzględnić ogólne warunki stosowania telepracy. Jest to np. określenie stanowisk, na których telepraca ma być wykonywana, uwzględnienie ewentualnych korzyści czy obowiązków, które przysługiwałyby pracownikom, a które były wcześniej sprecyzowane w żadnej innej formie. Jeśli planujemy wprowadzenie telepracy w firmie i objęcie nią pracowników zatrudnionych na tradycyjnych zasadach, trzeba pamiętać, że muszą oni wyrazić na to zgodę. Po trzech miesiącach od podjęcia telepracy obie strony mogą się wycofać z "projektu". Pracodawca będzie również musiał dostarczyć pracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy, ubezpieczyć ten sprzęt i zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia (chyba że obie strony w odrębnej umowie postanowią inaczej). W odrębnej umowie można również określić sposób kontaktowania się w sprawach zawodowych, zasady potwierdzania obecności w telepracy, sposób i formę kontroli telepracownika. Decydując się na wprowadzenie telepracy, trzeba pamiętać, że telepracownik nie jest pracownikiem gorszej kategorii. Nie może być też mowy o mniejszych zarobkach, mniejszych szansach na awans czy szkolenia. Cechą odróżniającą umowę o pracę zawartą z telepracownikiem od umowy z innym pracownikiem jest bowiem miejsce świadczenia pracy oraz inna organizacja pracy, w szczególności sposób przekazywania pracodawcy wyników pracy przez telepracownika.

Najnowsze