Komornik

i

Autor: Shutterstock

Kiedy windykacja, a kiedy komornik?

2021-07-12 9:26

Odwiedziny komornika lub pismo z firmy windykacyjnej oznaczają, że długi, których nie spłacasz zostaną ściągnięte. Z czego, skoro masz niewiele? Co może komornik, a co windykator?

Czym się różnią windykator i komornik?

Windykator to pracownik firmy windykacyjnej. Zajmuje się odzyskiwaniem pieniędzy wierzyciela, który go wynajął. Komornik to funkcjonariusz publiczny, który na podstawie postanowienia sądu przeprowadza egzekucję komorniczą.

Komornik i windykator mają inne uprawnienia. Windykator zmierza do odzyskania pieniędzy dla wierzyciela. Zaczyna od windykacji miękkiej, czyli nakłania dłużnika do tego, aby dobrowolnie oddał, co pożyczył. Najczęściej windykatorem jest prawnik, firma windykacyjna, ale i sam wierzyciel. Jeśli windykacja miękka nic nie daje, sprawą zajmuje się sąd, dochodzi do postępowania egzekucyjnego i pojawia się komornik.

Windykator może zacząć odzyskiwać dług nawet kiedy termin jego spłaty upłynął wczoraj. Próbuje to robić, zanim sprawa trafi do sądu. Za to komornik, aby zacząć działać, musi poczekać na wyrok sądu z klauzulą wykonalności, ponieważ to na jej podstawie pracuje.

Komornik może (w asyście policji) wejść do domu lub na posesję dłużnika, windykator może to zrobić tylko za jego zgodą. Komornik może zająć konto bankowe, nieruchomości i ruchomości dłużnika, windykator nie ma takich uprawnień. Wreszcie, komornikowi wolno sprzedać majątek dłużnika w trakcie licytacji komorniczej, windykator nie może niczego zająć ani zlicytować.

Zarówno windykator jak i komornik nie mogą stosować (nawet słownej) przemocy wobec dłużnika.

Warto wiedzić: Negocjacje odnośnie spłaty rat długu z wierzycielem i z windykatorem należy przeprowadzić przed egzekucją komorniczą, aby doprowadzic do windykacji polubownej. Nie ma możliwości, przynajmniej oficjalnie, zawarcia porozumienia z komornikiem np. w sprawie rozłożenie długu na raty. Komornik zasłoni się klauzulą wykonalności.

Chcesz, to skarż

Jeśli windykator przekroczy uprawnienia i np. nęka cię ciągłymi wizytami, możesz:1. Złożyć na jego firmę skargę do Komisji Nadzoru Finansowego, 2. Poskarżyć się powiatowemu lub miejskiemu rzecznikowi praw konsumenta, 3. Złożyć skargę do UOKIK, 4. Zgłosić sprawę na policję, 5. Złożyć pozew do sądu cywilnego o naruszenie dóbr osobistych.

Jeśli komornik przekroczy uprawnienia, czyli np. zajmie mienie, którego mu zająć nie wolno, będzie ci groził lub cię szarpał, źle naliczy odsetki, nie zawiadomi o przeprowadzeniu egzekucji, możesz wnieść na niego skargę do sądu rejonowego, przy którym działa.

Jak działa komornik?

- Wykonuje orzeczenia sądu w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, a także o zabezpieczenie tych roszczeń,

-przeprowadza licytacje,

-doręcza dłużnikowi (za potwierdzeniem odbioru) zawiadomienia sądowe,

-poszukuje majątku i źródeł dochodów dłużnika,

-zabezpiecza spadek i sporządza spis tego, co zostawił spadkodawca,

-ma obowiązek zachować w tajemnicy okoliczności prowadzonej sprawy, o których się dowiedział, bo z tej tajemnicy może go zwolnić jedynie prokurator lub sąd.

Do czego ma prawo?

- Może zająć i sprzedać ruchomości i nieruchomości dłużnika,

- zająć część lub całość wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub cywilnoprawnej, część renty lub emerytury oraz dochody z innych tytułów,

- zająć rachunki bankowe dłużnika, jego wierzytelności i inne prawa majątkowe,

-w razie oporu dłużnika może wezwać na pomoc policję,

-koszty swojej pracy komornik ustala postanowieniem, dodaje je do kwoty roszczenia i ściąga łącznie.

Kiedy dłużnikiem jest emeryt lub rencista

Komornik może potrącić z renty lub emerytury maksymalnie 60 proc. świadczenia netto na zaległe alimenty lub maksymalnie 25 proc. świadczenia brutto na inne długi. Potrąceń z renty i emerytury dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne lub zaliczki na podatek dochodowy. Aktualna kwota renty i emerytury wolna od egzekucji to 500 zł przy potrącaniu należności alimentacyjnych oraz 825 zł przy potrącaniu kwot na pokrycie innych długów. Od tych kwot nie odlicza się już kosztów egzekucji.

ZOBACZ: Windykacja polubowna przyspieszyła w pandemii. Czym jest windykacja polubowna?

Potężne długi Polaków. Rekordzista musi oddać 76 milionów złotych!

Czy komornik może...

Zająć pensję żony: To zależy. Jeśli wiedziała o zaciągnięciu długu przez męża (np. była obecna przy podpisywaniu dokumentów) i zgodziła się na ten krok, można ściągać dług z jej pensji. Jeśli nie miała świadomości i nie zgodziła się, żeby mąż się zadłużał, komornik nie ma prawa tknąć jej zarobków.

Zająć alimenty dłużnika: Nie może, nawet jeśli alimenty są jedynym źródłem dochodu.

Zająć (opieczętować) rzeczy nienależące do dłużnika: Przykładowo w mieszkaniu, w którym mieszka dłużnik z rodziną lub współlokatorami, komornik zajmuje przedmioty, których nie używa dłużnik, tylko ktoś inny (np. telewizor). Może to jednak zrobić tylko wtedy, jeśli osoba, która go używa zgodzi się na to lub przyzna, że przedmiot jest własnością dłużnika.

Zająć zasiłek dla bezrobotnych: Jeśli dług nie dotyczy niepłaconych alimentów, komornik musi zostawić dłużnikowi minimalną krajową, czyli 2061,67 zł. Zasiłek jest więc bezpieczny.

Ściągnąć długi dziecka z majątku rodziców: Osoba dorosła, nawet mieszkająca z rodzicami, odpowiada za swoje długi tylko własnym majątkiem. Komornik nie może więc zająć np. mieszkania rodziców.

Wejść do mieszkania, które dłużnik tylko wynajmuje: Jeśli wymaga tego cel egzekucji, czyli opieczętowanie przedmiotów dłużnika, komornik może zażądać otwarcia mieszkania, garażu czy piwnicy, aby je przeszukać. Co więcej, może nawet przeszukać dłużnika i innych lokatorów mieszkania, jeśli podejrzewa, że coś ukrywają.

Uwaga! Jeśli masz w danym banku kilka rachunków, wszystkie zostaną zajęte przez komornika. Zajmie on w odpowiednich proporcjach nie tylko znajdujące się już na nich pieniądze, ale i te, które dopiero wpłyną.

Kwoty wolne od zajęcia

Będąc pracującym dłużnikiem nie możesz zostać pozbawiony środków do życia. Aktualna kwota wolna od zajęcia przez komornika z wynagrodzenia za pracę to 2800 złotych brutto i 2062 złote netto. Uwaga! Zwolnione z egzekucji są świadczenia alimentacyjne, 500+, rodzinne, wychowawcze, integracyjne, z pomocy społecznej, zasiłki dla opiekunów i dodatki rodzinne.

Jeśli komornik zajmuje pieniądze z zasiłku chorobowego (otrzymywanego w ramach zwolnienia lekarskiego) na pokrycie zaległych alimentów, kwota wolna od potrąceń to teraz 555,19 zł miesięcznie. W przypadku zaległości takich jak np. raty kredytów czy długi, wolna od potrąceń jest kwota 916,07 zł.

Jak działa windykator

Działając na zlecenie wierzyciela, czyli na zasadzie pełnomocnictwa, firma windykacyjna egzekwuje należność od dłużnika. Ma wtedy prawo do: wskazywania terminu zapłaty, wzywania do zapłaty, negocjowania warunków spłaty i zawierania ugody.

Po kupieniu zobowiązań dłużnika od wierzyciela, stając się właścicielem wierzytelności, firma windykacyjna ma prawo poznać dane osobowe dłużnika i wymagać od niego zaległych odsetek.

Uwaga! Mediacje z windykatorem w sprawie np. rozłożenia wierzytelności na raty powodują, że termin przedawnienia nieprzedawnionego długu liczy się od nowa!

Czego windykatorowi nie wolno

-grozić ci ani cię obrażać,

-wchodzić do twojego mieszkania i zajmować mienia,

-nachodzić twoich sąsiadów,

-odwiedzać cię w pracy,

-nazywać cię dłużnikiem przy osobach postronnych,

-żądać ujawnienia majątku czy numeru rachunku bankowego,

-trzymać przed tobą w tajemnicy informacji związanych z wysokością długu, podstawą prawną tego zobowiązania i terminem spłaty,

-wzywać cię w pismach i słownie do zapłacenia przyszłych kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego z podaniem kwot. Może tylko informować cię, że takie koszty (nie konkretne kwoty) ewentualnie poniesiesz,

-grozić, że zamieści twoje dane w BIK (nie ma do tego uprawnień),

-straszyć cię odpowiedzialnością karną,

-naliczać ci odsetek i kosztów windykacyjnych,

-zasięgać w banku informacji o twoich rachunkach,

-domagać się od ciebie wierzytelności, która się przedawniła.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze