Wypadek na Ostrobramskiej

i

Autor: Matesz Dolak/Super Express Wypadek na Ostrobramskiej

Wypadek drogowy i co dalej? Co ci musi zapewnić ubezpieczyciel

2018-09-26 7:17

Miałeś wypadek drogowy? Sprawdź, co musi zapewnić ci ubezpieczyciel. Może będzie ci potrzebny pełnomocnik. Pamiętaj, że jako poszkodowany w wypadku drogowym, masz prawo do odszkodowania.

Ubezpieczyciel odpowiada za zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji oraz pokryje koszt naprawy pojazdu. Warto w celu zapewnienia sobie największej ochrony wybrać dobrą polisę. Nie tylko obowiązkowe OC, ale również dobrowolne ubezpieczenia np. AC, NNW czy assistance. Zakres i warunki OC są regulowane ustawowo. Odpowiedzialność cywilna służy do ochrony poszkodowanych. Jeśli jako sprawca wypadku komunikacyjnego wyrządzisz szkodę na mieniu lub zdrowiu innych, to osoby poszkodowane otrzymają środki z twojej polisy. Musisz jednak pamiętać, że z OC nie naprawisz swojego samochodu. Twój uszkodzony pojazd będzie naprawiony z OC sprawcy wypadku czy kolizji.

Obowiązki ubezpieczyciela

Co ci się należy:

1. Odszkodowanie za naprawę uszkodzonego mienia, które pokryje wszelkie koszty związane z naprawą pojazdu. Twoim obowiązkiem jest skontaktowanie się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC. Zgodnie z przepisami firma ubezpieczająca powinna zakończyć likwidację szkody w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia.

Do wyboru masz dwa sposoby likwidacji szkody

  • Kosztorysowy. Decydujesz, w którym warsztacie naprawisz samochód. Po zgłoszeniu szkody rzeczoznawca ubezpieczyciela dokona oględzin samochodu. Firma zrobi wycenę i zaproponuje wysokość odszkodowania.
  • Bezgotówkowy. Ubezpieczyciel rozlicza się bezpośrednio z warsztatem, możesz go poprosić o przedstawienie rozliczenia. Wybierasz warsztat z listy ubezpieczyciela.

2. Samochód zastępczy. Jeśli auto jest ci niezbędne, będziesz mógł skorzystać z takiego samochodu bezgotówkowo. Możesz także wynająć auto na własną rękę, a po zakończeniu wynajmu przedstawić ubezpieczycielowi rachunek.

3. Holowanie pojazdu. Jeśli musisz wezwać lawetę, skontaktuj się z ubezpieczycielem. Możesz też wezwać lawetę na własną rękę. Będziesz musiał zapłacić za tę usługę ze swojej kieszeni, lecz po przedstawieniu faktury ubezpieczycielowi domagaj się zwrotu kosztów.

4. Utrata wartości handlowej. Ubezpieczyciel ma obowiązek zrekompensowania całej szkody,. Odszkodowanie musi zawierać nie tylko koszty naprawy pojazdu, lecz także kwotę odpowiadającą utraconej wartości handlowej pojazdu.

5. Zwrot utraconych korzyści. Jeśli okaże się, że w wyniku wypadku jesteś niezdolny do pracy, ZUS wypłaci ci świadczenia chorobowe. Jednocześnie przysługuje ci odszkodowanie z OC sprawcy za utracone dochody, czyli te, które mógłbyś osiągnąć, gdyby nie doszło do zdarzenia.

6. Zwrot kosztów leczenia. Ubezpieczyciel może odmówić zwrotu kosztów leczenia w prywatnej placówce medycznej tylko wtedy, gdy udowodni, że nie były one uzasadnione i celowe. Możesz też zwrócić się do ubezpieczyciela po zaliczkę na poczet kosztów leczenia.

7. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne Jest to rekompensata za szkodę niemajątkową, czyli krzywdę, jaka została wyrządzona poszkodowanemu wskutek wypadku komunikacyjnego.

8. Renta wyrównawcza. Przysługuje osobom poszkodowanym, które w wyniku wypadku doznanych obrażeń ciała stały się całkowicie lub częściowo niezdolne do pracy. Świadczenie ma zrekompensować straty wynikające z utraty możliwości zarabiania.

Ważne! Jeśli na twojej polisie jest symbol BLS, to znaczy, że możesz powierzyć likwidację szkody towarzystwu, w którym jesteś ubezpieczony (bez względu na to, kto spowodował szkodę).

Jak korzystnie wybrać ubezpieczenie

OC pozwala kierującemu autem uniknąć odpowiedzialności finansowej za spowodowane szkody, nie chroni jednak ani jego samego, ani jego samochodu. Warto więc pomyśleć o zakupie dodatkowego ubezpieczenia, aby mieć pełna ochronę. Często ubezpieczyciele oferują do podstawowego pakietu OC dodatkowe usługi m.in.:

  • Ubezpieczenie typu Mini Casco. To opcja dla osób, które sądzą, że standardowe pakiety AC zwierają zbyt szeroki zakres ochrony lub są zbyt drogie. W pomniejszonym wariancie ubezpieczeniem objęte są szkody całkowite, czyli takie, w których koszt naprawy przekracza 70 proc. wartości pojazdu. Mini Casco refunduje uszkodzenia auta zaistniałe w wyniku pożaru i w przypadku kradzieży.
  • Polisa NNW, zależnie od wybranego wariantu, chroni tylko kierowcę lub kierowcę i pasażerów ubezpieczonego pojazdu, którzy ucierpią w spowodowanym przez kierowcę wypadku. Ubezpieczenie zapewnia świadczenia, których wysokość uzależniona jest od doznanych w nieszczęśliwym wypadku obrażeń. NNW jest szczególnie przydatne, kiedy do wypadku dojdzie z naszej winy, wtedy nie możemy liczyć na odszkodowanie z OC.
  • Pakiet ubezpieczeń pomocowych assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży samochodem w zakresie pomocy technicznej, informacyjnej i medycznej. Pomoc udzielana jest w razie wypadku lub awarii pojazdu.

Dla kogo pełnomocnik

Jeśli uważasz, że sam sobie nie poradzisz z uzyskaniem odszkodowania, możesz zatrudnić pełnomocnika, który będzie cię reprezentował przed ubezpieczycielem. Pełnomocnik to osoba upoważniona do wykonywania określonych obowiązków w imieniu innej osoby Zakres obowiązków określa zawarta pomiędzy stronami umowa. Pełnomocnik jest osobą umocowaną przez pokrzywdzonego do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie, mających najczęściej na celu uzyskanie, w sposób pośredni lub bezpośredni, odszkodowania, zadośćuczynienia i renty na rzecz osoby poszkodowanej. Pełnomocnik jest upoważniony do reprezentowania mocodawcy w stosunkach prawnych z innymi osobami, którymi najczęściej są sprawcy szkody i zakłady ubezpieczeń. Przy wyborze pełnomocnika zwróć uwagę, czy posiada odpowiednią wiedzę fachową i w jaki sposób będzie obliczane jego wynagrodzenie. Zdarza się bowiem, że pełnomocnik zabiera nawet 40 proc. uzyskanego odszkodowania.

Co daje AC

Autocasco chroni pojazd, na który została wykupiona polisa. Nie ma znaczenia, czy właściciel ubezpieczonego samochodu do uszkodzenia auta doprowadził sam, czy też doszło do niego w wyniku działania innych osób. AC może nie tylko w całości pokryć wszelkie koszty naprawy auta, ale tez gwarantuje jego właścicielowi, że w przypadku, gdy auta nie opłaca się naprawiać, otrzyma on odszkodowanie w wysokości równej wartości samochodu. AC chroni ubezpieczony pojazd przed kradzieżą, działaniami sił natury, niewielkimi uszkodzeniami częściowymi, wymagającymi odstawienia samochodu do warsztatu oraz szkodą całkowitą, czyli taką, której wartość przekracza 70 proc. wartości samochodu z dnia jej wystąpienia.

Pomyśl o polisie na życie

Polisa na życie zabezpiecza twoich bliskich na wypadek śmierci, śmiertelnej choroby, nieszczęśliwego wypadku, czy niezdolności do pracy. Dzięki niej osoby uposażone, czyli te, którym przysługuje świadczenie ubezpieczeniowe, otrzymają określoną w umowie kwotę ubezpieczenia. Jeśli doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, możesz liczyć na jednorazowe odszkodowanie lub rentę. Jeśli jesteś w związku i masz na utrzymaniu dzieci, a byt twojej rodziny jest uzależniony od twoich zarobków, polisa na życie jest ci bardzo potrzebna. Wystarczy raz w miesiącu zapłacić określoną składkę, a osoby wskazane w polisie, dostaną odszkodowanie. Jego wysokość zależy od sumy, jaką jesteś w stanie miesięcznie wpłacać. Pamiętaj jednak, że w pewnych wypadkach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia:

  • wypadek został spowodowany przez ciebie pod wpływem alkoholu, czy narkotyków,
  • wypadek miał miejsce w okresie karencji,
  • szkodę wyrządziłeś umyślnie, lub kiedy szkoda powstała podczas popełnienia lub usiłowania przez ciebie przestępstwa.

Po pomoc do profesjonalisty

Janusz Popiel, prezes Alter Ego Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach

Pierwsze zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela warto zrobić samodzielnie. Zawsze jest szansa, że w ciągu 30 dni uzyskamy przynajmniej część wyrównania strat i tak zwaną kwotę bezsporną zadośćuczynienia. Oczywiście jest ona bezsporna tylko w ocenie ubezpieczyciela. Po przejściu tego etapu warto jednak oddać dalsze prowadzenie sprawy odszkodowawczej profesjonalistom. Niekoniecznie kancelariom odszkodowawczym, lepszym wyborem będzie adwokat albo radca prawny specjalizujący się w takich sprawach.
Wiele osób nie orientuje się, że odpowiedzialność cywilna może być oparta również o zasadę ryzyka, która np. daje potrąconemu pieszemu możliwość uzyskania odszkodowania z OC posiadacza pojazdów mechanicznych, który potrącił tego pieszego, ale nie został uznany winnym spowodowania wypadku.

Najnowsze