ZUS dla sierot

i

Autor: Shutterstock ZUS dla sierot

Świadczenia socjalne

Nowy dodatek 550 zł. Jak złożyć wniosek i dostać pieniądze z ZUS?

Po marcowej waloryzacji wzrosła kwota dodatku specjalnego dla sieroty zupełnej. Obecnie dodatek wynosi 553,30 zł. Co ważne dodatek ten przysługuje bez względu na wiek. Przysługuje on osobie, która straciła obydwoje rodziców i ma prawo do renty rodzinnej. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i ZUS będzie musiał wypłacić pieniądze.

Spis treści

 1. Kto może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej?
 2. Jak otrzymać dodatek z ZUS?
 3. Do kiedy renta rodzinna
 4. Wysokość renty rodzinnej

Dodatek dla sieroty zupełnej może uzyskać osoba, która pobiera rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń społecznych, a jej rodzice nie żyją. Ten dodatek przysługuje również osobie, której ojciec jest nieznany i która pobiera rentę rodzinną po zmarłej matce. Wysokość dodatku jest stała, lecz podlega corocznej waloryzacji wraz z rentą rodzinną. Po ostatniej podwyżce, od 1 marca 2023 świadczenie to wynosi 553,30 zł. Wcześniej było to 481,97 zł.

Kto może otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej?

Dodatek dla sieroty zupełnej wypłacany jest każdej sierocie zupełnej, której zmarli oboje rodzice, niezależnie od tego, ile sierot zupełnych uprawnionych jest do tej samej renty rodzinnej. To oznacza, że nie ma znaczenia czy małżeństwo miało dzieci, jedno, dwoje, czy pięcioro dzieci. Jeśli umrą oboje rodzice, każde z ich dzieci otrzyma dodatek. Podstawą prawną dodatku są dwa akty prawne:

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe.

Jak otrzymać dodatek z ZUS?

Aby otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej z ZUS należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dodatek dla sieroty zupełnej*dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców
 • dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Wniosek można złożyć w dowolnym czasie po spełnieniu odpowiednich warunków w następujący sposób:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS - pisemnie lub ustnie do protokołu,
 • za pośrednictwem poczty.

Organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie. – Odwołanie należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat – wyjaśnia ZUS.

Do kiedy renta rodzinna

Renta rodzinna przysługuje dzieciom własnym zmarłego, dzieciom drugiego małżonka i dzieciom przysposobionym:

 • do ukończenia 16 lat,
 • do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
 • bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Zatem możliwe jest uzyskanie renty rodzinnej przez 50-letnią osobę, jeśli pobierający emeryturę 70-letni rodzic tej osoby zmarł. Konieczne jest jednak udowodnienie, że osoba ta pozostaje całkowicie niezdolna do pracy, a sama niezdolność powstała do ukończenia przez nią 16 lat życia lub 25 lat, jeżeli kontynuowała naukę.

Wysokość renty rodzinnej

Wysokość renty rodzinnej 2023 z ZUS wynosi:

 • 85% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba,
 • 90% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby,
 • 95% świadczenia zmarłego – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Jednak renta rodzinna nie może być niższa niż kwota najniższej renty rodzinnej. Jeśli obliczona renta jest niższa niż najniższe świadczenie, to łączna kwota renty dla wszystkich uprawnionych jest podwyższana do najniższej renty rodzinnej.

Kwota najniższej renty rodzinnej od 1 marca 2023 wynosi 1588,44 zł.

EKG 2023 - Stanisław Szwed
Listen on Spreaker.
Najnowsze