Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości w trybie konkursu ofert

2020-02-18 15:32
Alior Bank
Autor: Maciej Goclon

Zaproszenie do składania ofert na nabycie nieruchomości w trybie konkursu ofert.

Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości w trybie konkursu ofert
Autor: Materiały Promocyjne Link: POWIĘKSZ

Podmioty zainteresowane złożeniem oferty na nabycie ww. nieruchomości proszone są o  składanie ofert w zaklejonych kopertach listem poleconym lub pocztą kurierską do dnia 31 marca 2020 roku z  dopiskiem „OFERTA” oraz informacją, jakiego miasta lub miast oferta dotyczy. Istnieje możliwość złożenia oferty na pakiet nieruchomości. Oferty należy składać lub przesyłać na adres:

Alior Bank S.A. – Departament Logistyki
ul. Łopuszańska 38d
02–232 Warszawa
Komisja ds. sprzedaży nieruchomości

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy wraz z siedzibą oferenta i aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), numer telefonu, adres e-mail;

2) oferowaną cenę nabycia wyrażoną w kwocie netto plus ofertę dla najmu zwrotnego (najem zwrotny dotyczy tylko wskazanych w tabeli nieruchomości);

3) formę sfinansowania transakcji oraz zobowiązanie do poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży i ujawnieniem praw w księgach wieczystych;

4) datę sporządzenia oferty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta lub przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Decyzja o wyborze oferenta, który zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu (negocjacje), zostanie podjęta w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert, o czym oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Bank zastrzega możliwość zażądania od oferentów zakwalifikowanych do drugiego etapu postępowania wadium w wysokości:

  • 10% wartości oferty – jeżeli jej wysokość nie przekracza 500 000 PLN, lub
  • 5% wartości oferty – jeżeli jej wysokość przekracza 500 000 PLN.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Bank dokona w oparciu o następujące kryteria: wysokość zaoferowanej ceny, weryfikacja kontrahenta oraz pochodzenie środków stanowiących 75% wartości oferty. Alior Bank nie jest zobowiązany do wyboru oferty proponującej najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

Alior Bank zastrzega, że akceptacja oferty wymaga zgody Zarządu Banku wyrażonej w formie Uchwały na sprzedaż przedmiotowej/przedmiotowych nieruchomości. Ponadto Alior Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak również zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego bez podania przyczyn. W takich przypadkach żadnemu z oferentów nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Alior Banku. Informacje o nieruchomościach można uzyskać na stronie internetowej www.aliorbank.pl, mailowo: nieruchomoscnasprzedaz@alior.pl lub telefonicznie: 782 891 166.

Więcej informacji:

https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/informacje/sprzedaz-nieruchomosci.html

Najnowsze