Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

i

Autor: materiały prasowe Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Chaos w finansowaniu firm mierzących się z pandemią. Rzecznik małych firm interweniuje

2020-11-02 16:32

Na wniosek Rzecznika MŚP Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia wątpliwości związane z zasadami udzielania pomocy publicznej ze środków pomocowych na przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

Do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców doszły sygnały o barierach i utrudnieniach związanych z wątpliwościami dotyczącymi zasad wsparcia udzielanego ze środków pomocowych na przeciwdziałanie skutkom tej sytuacji, w szczególności zagadnienia łączenia i ograniczania udzielonej pomocy tzw. podmiotom powiązanym do wysokości 800.000 euro - czytamy w komunikacie biura.

Na wniosek Rzecznika MŚP w tej sprawie wyjaśnień udzielił Prezes UOKiK. W pierwszej kolejności wyjaśnił on, że przedmiotowe wsparcie finansowe, udzielane przedsiębiorcom w łącznej wysokości do limitu kwoty 800 tys. euro, dotyczy wyłącznie pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, zatwierdzonej na podstawie sekcji 3.1 Komunikatu Komisji z dnia 19 marca 2020 r. – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 l/1 z 20 marca 2020 r., ze zm.; dalej: „Komunikat”). Jest to pomoc odrębna od pomocy de minimis oraz może być ona z nią łączona bez ograniczeń do maksymalnych limitów tych dwóch rodzajów pomocy. Do limitu 800 tys. euro wlicza się natomiast każdą pomoc wymienioną w sekcji 3.1 Komunikatu.

 Tym niemniej, w przeciwieństwie do zasad udzielania pomocy de minimis, w ramach pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 limit 800 tys. euro odnosi się nie do pojedynczego przedsiębiorcy, ale całej grupy podmiotów z nim powiązanych – zgodnie z zasadami określonymi w art. 3 ust. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.). Prezes UOKiK poinformował przy tym, pomimo prób władz polskich i innych państw członkowskich na etapie konsultacji projektu Komunikatu zawężenia pojęcia przedsiębiorstwa, choćby analogicznie jak w przypadku pomocy de minimis, Komisja nie przychyliła się do bardziej liberalnego podejścia w tym zakresie.

Super Raport 02.11 (Goście: Władysław Kosiniak-Kamysz - prezes PSL, Jagna Marczułajtis-Walczak - PO oraz Robert Winnicki - Konfederacja)
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze