Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

Autor: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Dodatkowe pieniądze

ZUS wstrzymuje wypłaty emerytur! Ile może dorobić senior na emeryturze lub rencie?

2023-01-02 7:02

Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 – mężczyzn, mogą dorabiać do swojej emerytury bez żadnych konsekwencji i ograniczeń. Komu ZUS zawiesi lub całkowicie wstrzyma wypłatę emerytury lub renty? Jakie są limity dorabiania do emerytury w 2023 roku?

Spis treści

 1. Kto może dorabiać do emerytury bez ograniczeń?
 2. Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?
 3. Ile może dorobić emeryt w 2023?
 4. Maksymalne kwoty zmniejszenia emerytury lub renty
 5. Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić?
 6. Częściowo mogą być zawieszone świadczenia:
 7. Jakie zarobki na emeryturze powodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia?

Jeśli nadal jesteś zatrudniony (nie rozwiązałeś umowy o pracę), w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, ZUS zawiesi twoje świadczenie – bez względu na wysokość twoich zarobków do czasu, aż rozwiążesz umowę o pracę i złożysz wniosek o wypłatę świadczenia. Emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz renciści mogą dorabiać, ale muszą kontrolować, czy zarobki nie są zbyt wysokie i nie doprowadzą do zmniejszenia lub zawieszenia wypłat z ZUS.

Kto może dorabiać do emerytury bez ograniczeń?

Limit przychodów nie dotyczy osób, które:

 • mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1338,44 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do minimum,
 • mają prawo do emerytury częściowej,
 • mają prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie,
 • mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

Ważne! W przypadku, gdy masz prawo do emerytury, ukończyłeś powszechny wiek emerytalny i jesteś uprawniony do innego świadczenia, np. do renty rodzinnej, którą pobierasz jako świadczenie korzystniejsze – renta przysługuje ci w pełnej wysokości, niezależnie od tego, jak wysokie są twoje zarobki.

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi emeryturę?

Wysokość kwot wpływających na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia zmienia się cztery razy do roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Możesz bez żadnych konsekwencji dorabiać do emerytury, jeśli twój przychód nie jest wyższy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (za poprzedni kwartał ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS). Twoja emerytura zostanie zmniejszona, gdy osiągniesz przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Jeśli twój przychód przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi ci wypłatę świadczenia.

Ile może dorobić emeryt w 2023?

Do 28 lutego 2023 roku roku wysokość kwot powodujących zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wynosi:

 • 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 4 536,50 zł brutto
 • 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – 8 424,90 zł brutto

Maksymalne kwoty zmniejszenia emerytury lub renty

Ustalane są co roku przy kolejnych waloryzacjach dla poszczególnych świadczeń. Do 28 lutego 2023 roku twoje świadczenie nie może być zmniejszone o więcej niż o:

 • 691,94 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 518,99 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 588,19 zł - renta rodzinna dla jednej osoby

Jakie świadczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić?

 • emeryturę,
 • emeryturę pomostową;
 • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z: wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową;
 • rentę inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową;
 • rentę rodzinną.

Ważne! Renta socjalna podlega takim samym zasadom zawieszania lub zmniejszania, jak emerytury oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek

Częściowo mogą być zawieszone świadczenia:

 • emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie - w zależności od daty urodzenia - ukończyli w ciągu roku kalendarzowego,
 • osób, które zgłosiły wniosek o zawieszenie świadczenia i przez część roku emerytura lub renta nie była im wypłacana, a więc skorzystały z możliwości zawieszenia świadczenia, bez wskazywania przyczyny złożenia takiego wniosku,
 • osób, które mają ustalone prawo do emerytury i przez część roku kontynuowały zatrudnienie w ramach tego samego stosunku pracy i na rzecz tego samego pracodawcy, u którego pracowali przed przejściem na emeryturę.

Jakie zarobki na emeryturze powodują zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia?

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury wpływa przychód uzyskany z tytułu:

 • pracy wykonywanej w ramach umowy o pracę;
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 • pracy wykonywanej w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych i spółdzielniach kółek rolniczych;
 • pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące tych umów oraz osobami z nimi współpracującymi albo umowy o dzieło, której wykonywanie jest objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, jeżeli umowę taką emeryt lub rencista zawarł z pracodawcą, u którego nadal jest zatrudniony lub jeżeli w ramach takiej umowy (zawartej z inną firmą) wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, u którego jest zatrudniony;
 • prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpraca przy jej wykonywaniu;
 • pracy wykonywanej w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uposażenie z tytułu służby.
Sonda
Czy dorabiający emeryci powinni mieć potrącane z emerytury?
Najnowsze