Nawigacyjny wynalazek ze Szczecina

i

Autor: Archiwum Żagli

Jak zdobyć patent?

2020-10-20 7:00

Chcesz chronić swój innowacyjny pomysł? Uzyskaj patent czyli prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas. Sprawdź jak to zrobić - krok po kroku.

1. Złóż zgłoszenie wynalazku

Możesz to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika w Urzędzie Patentowym, przesłać pocztą, faksem albo przez Internet - na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (musisz założyć sobie konto). Urząd przyjmie twoje zgłoszenie i nada mu datę, jeżeli będzie kompletne. Zgłoszenie powinno zawierać m.in.

* oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu

* opis wynalazku

* zastrzeżenia patentowe

* skrótowy opis przedmiotu i charakterystyczne cechy techniczne rozwiązania - nie powinien przekraczać 1/3 strony A4

* rysunki (jeżeli są niezbędne do zrozumienia wynalazku).

 Ile zapłacisz

550 zł - gdy zgłaszasz wynalazek osobiście lub listownie,

500 zł - gdy zgłaszasz wynalazek elektronicznie,

2. Urząd sprawdzi twoje zgłoszenie

Urząd Patentowy sprawdza, czy złożyłeś wszystkie niezbędne dokumenty, ewentualnie wezwie cię do ich uzupełnienia.

3. Otrzymasz sprawozdanie ze stanu techniki

To urzędowa ocena szans na uzyskanie patentu, obejmuje wykaz dokumentów i publikacji, które będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku.

4. Urząd ogłosi twoje zgłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego

Od tego momentu każdy może zapoznać się z opisem twojego wynalazku i zgłosić swoje uwagi. Urząd opublikuje twoje zgłoszenie w ciągu 18 miesięcy od daty pierwszeństwa (czyli daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia).

5. Urząd sprawdzi merytorycznie twoje zgłoszenie

Oceni zdolność patentową wynalazku, która polega na ocenie nowości i poziomu wynalazczego oraz możliwości jego przemysłowego stosowania. Oceni też, czy spełniony jest wymóg  jednolitości zgłoszenia wynalazku.

6. Otrzymasz decyzję o udzieleniu patentu, odmowie lub umorzeniu postępowania

Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu patentu, gdy wynalazek spełnia ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu i pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony obejmujący pierwsze trzy lata ochrony. Jeżeli nie wniesiesz tej opłaty w wyznaczonym terminie, urząd stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu patentu.

Ile zapłacisz

Opłata za pierwszy okres prawa ochronnego obejmujący 1., 2. i 3. rok ochronny wynosi 480 zł. Jeśli nie zapłacisz za prawo ochronne w wyznaczonym terminie, decyzja o jego udzieleniu - wygaśnie.

7. Urząd wpisze patent do rejestru wynalazków

Jeśli oplata za 1. okres ochrony została uiszczona w terminie Urząd Patentowy nadaje numer prawa o udzielonym prawie i dokonuje wpisu do Rejestru patentowego. Rejestr jest jawny.

8. Urząd wydaje patent i ogłasza udzielenie patentu w Wiadomościach Urzędu Patentowego

Częścią składową dokumentu patentowego jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki. W ciągu 6 miesięcy od daty publikacji każdy może wnieść sprzeciw do tej decyzji.

Ważne!

Urząd wyda decyzję w sprawie twojego zgłoszenia nie wcześniej niż po opublikowaniu go w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Możesz się odwołać

Od decyzji Urzędu Patentowego masz prawo w ciągu 2 miesięcy wnieść wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (wymaga uzasadnienia). Na decyzję  Urzędu Patentowego przysługuje ci skarga do sądu administracyjnego.

Przeczytaj także: SUPERmaski z Politechniki Śląskiej. To wynalazek do walki z koronawirusem [ZDJĘCIA]

Sztuczna kość - wynalazek przyszłości stał się teraźniejszością
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze