Nowe rozwiązania dla firm w Tarczy Antykryzysowej 3.0

2020-05-22 14:20 Materiał Partnerski
Nowe rozwiązania dla firm w Tarczy Antykryzysowej 3.0
Autor: Shutterstock

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców zmagających się ze skutkami zamrożenia gospodarki w czasie epidemii koronawirusa. Od teraz mogą oni korzystać z rządowej pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0. W nowej wersji pakietu dla firm wprowadzono także m.in. korzystne zmiany dla emerytów i rencistów.

W życie wszedł pakiet regulacji zawarty w projekcie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Jakie rozwiązania znalazły się w kolejnej odsłonie rządowego pakietu pomocowego – tarczy 3.0? Ze zwolnienia ze składek ZUS mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł – zakłada nowa odsłona tarczy antykryzysowej. – Dzięki temu rozwiązaniu więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Tarcza 3.0 dla firm

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogły skorzystać także firmy, które korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone.

Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. Jak podkreśla prezes ZUS, pozostałe warunki pozostają bez zmian. Kiedy składamy wniosek za pierwszym razem, należy wykazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu.

Postojowe do 3 miesięcy

Świadczenie postojowe nadal wynosić będzie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, czyli 2080 zł, i nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu. Pieniądze będą przysługiwać osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz pracującym na podstawie umów cywilnoprawnych, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Postojowe przysługuje również cudzoziemcom pracującym legalnie w Polsce, którzy posiadają prawo pobytu na czas określony lub prawo stałego pobytu.

kość postojowego może zmniejszyć się z 80 do 50 proc. pensji minimalnej. Dotyczy to osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dla których zastosowanie znajdują przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i którzy korzystali ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie regulacji szczególnych.

Podobnym wyjątkiem są osoby na kilku umowach cywilnoprawnych, których suma przychodów uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie, wynosi mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku. Wówczas otrzymają oni z ZUS postojowe w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów zlecenie lub o dzieło.

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem uzyskania kolejnej wypłaty jest oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić. Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości pracownik ZUS skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie i wyjaśni, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek.

Bezpieczeństwo sanitarne w ZUS

  • Od 4 maja 2020 r. przywrócono standardową obsługę klientów w większości placówek ZUS. W urzędach będzie można m.in. uzyskać informacje i porady oraz złożyć wnioski i dokumenty. Wszystkie osoby odwiedzające placówki ZUS powinny posiadać środki ochrony osłaniające nos i usta (do czasu obowiązywania wytycznych rządowych w tym zakresie). ZUS przypomina, że wszyscy petenci, którzy nie będą ich posiadać, nie będą mogli wejść do sali obsługi klientów
  • Obsługa w placówkach ZUS będzie realizowana przy zachowaniu zasady odpowiedniego odstępu między klientami oczekującymi na obsługę (minimum 1,5 m między osobami). Klienci będą wpuszczani pojedynczo, w zależności od dostępności stanowiska, na którym możliwe jest załatwienie danej sprawy.
  • Przy stanowisku będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka migowego, pełnomocników lub rodzica z dzieckiem) nie będą mogły podejść do stanowiska razem z osobą obsługiwaną.
  • W placówkach ZUS do dyspozycji interesantów pozostaną skrzynki, do których można samodzielnie składać dokumenty, wnioski, pisma – „Skrzynka na dokumenty” oraz skrzynka „Wnioski przedsiębiorców – Tarcza Antykryzysowa”.

Nowa waloryzacja rent i emerytur

Nowe regulacje wprowadzone w Tarczy 3.0 to nie tylko szereg zmian dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W przepisach dokonano zmiany zasad naliczania tzw. czerwcowych emerytur. Według ZUS-u w przypadku składanych w tym roku w czerwcu wniosków do ustalenia wysokości emerytury będą wykorzystywane zasady funkcjonujące w maju bieżącego roku. Ale tylko w przypadku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. W poprzednich latach osoby, które składały wniosek o emeryturę w czerwcu, otrzymywały świadczenie niższe od osób, które wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju albo w lipcu, dlatego że na ich kontach nie znalazła się waloryzacja kwartalna. Dzięki staraniom ZUS w tym roku emerytury czerwcowe będą objęte waloryzacją tak jak emerytury majowe.

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, że wpłacane przez płatników składki wydawane są na bieżące emerytury, renty i zasiłki dla milionów Polaków. Zarządzanie FUS polega przede wszystkim na zapewnieniu mu płynności, czyli na odpowiednich terminach wpłat i wypłat, aby ZUS mógł regulować swoje zobowiązania. Szefowa Zakładu zapewnia, że wypłaty świadczeń nie są w żaden sposób zagrożone, a wszelkie niedobory w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) są uzupełniane przede wszystkim z dotacji budżetowych, w tempie, które pozwala zapewnić płynność dla terminowej wypłaty świadczeń.

– Jesteśmy w trakcie starań o środki ze specjalnego Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dla ZUS przewidziano wsparcie w ramach tego funduszu – dodaje prof. Uścińska. Z pewnością epidemia koronawirusa odciśnie swoje piętno w deficycie FUS w całym 2020 roku. Jego rozmiary na koniec roku będą zależeć przede wszystkim od tego, jak długa i głęboka będzie recesja wywołana wirusem, a zwłaszcza jak przełoży się ona na sytuację na rynku pracy. Dodatkowym aspektem są elementy pomocowe dla przedsiębiorców i pracowników zawarte w tarczy antykryzysowej, których skuteczne działanie pozytywnie przełoży się na sytuację FUS.

Dzięki tarczy 3:0 wesprzemy jeszcze więcej firm
Wywiad z prof. Gertrudą Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Wywiad z prof. Gertrudą Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Super Biznes: – Jakie są główne założenia Tarczy Antykryzysowej 3.0?

Prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS:  – Ustawa z 14 maja 2020 r., tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 weszła w życie 16 maja br. W zakresie zwolnienia ze składek ustawa uprawnia dwie kolejne grupy płatników składek do zwolnienia ze składek. Po pierwsze zwolnienie z całości składek za kwiecień i maj dotyczy od teraz także przedsiębiorców korzystających z ulgi na start – oczywiście pod warunkiem, że spełniają ogólne warunki dla przedsiębiorców, czyli uzyskali przychód do 15 681 zł w pierwszym miesiącu, za który występują o zwolnienie. Po drugie więcej przedsiębiorców skorzysta ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj, ponieważ nawet jeśli ktoś przekroczy próg przychodu uprawniający do zwolnienia, to będzie miał do niego prawo, jeśli jego dochód nie jest wyższy od 7000 zł. To są osoby, które najczęściej mają zdecydowanie wyższy przychód, ale wysokie koszty jego uzyskania.

– Co w przypadku tych przedsiębiorców, którzy już opłacili składki za te 2 miesiące, a są teraz zwolnieni z tego obowiązku? Zostaną im zwrócone te pieniądze?

– W odniesieniu do tych dwóch nowych grup płatników zwolnieniu podlegają składki za kwiecień i maj, nawet jeśli zostały już opłacone. W takim przypadku po zrealizowaniu zwolnienia w naszych systemach powstanie nadpłata, którą przedsiębiorcy mogą odzyskać na ogólnych zasadach, czyli składając wniosek ojej zwrot. Jeśli się po te środki nie zgłoszą, to pieniądze zostaną zaksięgowane na poczet składek za czerwiec.

– W odniesieniu do tych dwóch nowych grup płatników zwolnieniu podlegają składki za kwiecień i maj, nawet jeśli zostały już opłacone. W takim przypadku po zrealizowaniu zwolnienia w naszych systemach powstanie nadpłata, którą przedsiębiorcy mogą odzyskać na ogólnych zasadach, czyli składając wniosek ojej zwrot. Jeśli się po te środki nie zgłoszą, to pieniądze zostaną zaksięgowane na poczet składek za czerwiec.

– Jak długo przedsiębiorca może korzystać ze świadczenia postojowego?

– Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Za drugim i trzecim razem wypełnia się proste oświadczenie. Nie trzeba w nim wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

– Ile pieniędzy ZUS wypłacił dotychczas z tytułu świadczenia postojowego?

– Do 21 maja wypłaciliśmy postojowe dla ponad 700 tys. osób na kwotę 1,4 mld zł. To imponujący wynik biorąc pod uwagę, jak mało mieliśmy czasu na zbudowanie i wdrożenie rozwiązań IT do obsługi tego kryzysowego świadczenia.

– A jak to wygląda w ramach poprzednich pakietów pomocowych?

– ZUS zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec dla ponad 900 tys. płatników składek. Łączna kwota zwolnienia sięga ponad 1,8 mld zł. Wszystkie wnioski są na bieżąco rozpatrywane i będą sukcesywnie realizowane. Robimy wszystko, żeby pomoc dotarła tam, gdzie jest ona potrzebna. Wiemy, jak bardzo jest to ważne dla przedsiębiorców. Dlatego rozpatrywanie wniosków o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej traktujemy priorytetowo.

– O jakiej liczbie wniosków mówimy?

Przyjęliśmy 2,85 mln wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. W trzy tygodnie musieliśmy przygotować systemy informatyczne i przemodelować organizację. Cały czas doskonalimy procedury, aby jeszcze bardziej przyspieszyć wypłatę tych świadczeń.

– Czy przedsiębiorcy, którzy czasowo będą zwolnieni z opłacania składek ZUS, powinni martwić się o swoje przyszłe emerytury?

– Zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy prowadzący firmy, które zostały zwolnione ze składek, mogą spać spokojnie. Wszyscy zwolnieni ze składek mają składki zapisane na kontach emerytalnych, okres zwolnienia zaliczamy do stażu do minimalnej emerytury. Zachowują oni także prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i innych świadczeń wynikających z opłacanych składek.

ZUS Logo
Autor: ZUS
Najnowsze