Poręczą za ciebie

2008-10-03 9:00 SE

Nie możesz otrzymać kredytu w banku, bo nie masz wystarczających zabezpieczeń? A może własnych, drogich zabezpieczeń po prostu nie chcesz przedstawiać w banku? Dobrym rozwiązaniem dla ciebie może się okazać skorzystanie z poręczenia Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

KFPK to fundusz rządowy obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednym z jego zadań jest wspieranie - także poprzez regionalne i lokalne FPK - polskich przedsiębiorców. W Funduszu możesz otrzymać poręczenie lub gwarancje będące zabezpieczeniem dla twojego kredytu (jeśli nie wybrałeś jeszcze banku kredytującego, możesz otrzymać promesę udzielenia poręczenia). To szczególnie istotne np. dla przedsiębiorców nieposiadających wystarczających własnych zabezpieczeń, a także dopiero rozpoczynających działalność.

Dla kogo

O poręczenie lub gwarancję z KFPK mogą ubiegać się m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorcy (spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, ale także rolnicy i studenci ubiegający się o preferencyjne kredyty studenckie z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Na jaki cel

Poręczeniem lub gwarancją mogą być objęte kredyty i pożyczki bankowe zaciągnięte w złotych lub w walucie obcej przeznaczone na: finansowanie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy, finansowanie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm, realizowanie kontraktów eksportowych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zorganizowanie własnego miejsca pracy lub założenie spółdzielni przez absolwenta, zapobieżenie lub usunięcie skutków katastrof lub awarii (w sytuacji klęski żywiołowej).

Ważne ograniczenia

Poręczenie lub gwarancja może obejmować maksymalnie 70 proc. wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek) przeznaczonego na cele gospodarcze (w przypadku klęski żywiołowej - 80 proc. kwoty kredytu i 80 proc. odsetek).

Maksymalna kwota poręczenia lub gwarancji nie może przekroczyć równowartości 5 mln euro (dla małych i średnich firm w ramach tzw. portfela kredytowego 100 tys. euro, ale nie więcej niż 60 proc. wykorzystanej kwoty kredytu).

Poręczenie lub gwarancja udzielana jest na czas nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące. Nie obejmuje odsetek od kredytu. Nie może być udzielone po uruchomieniu środków z kredytu.

Podstawowym zabezpieczeniem na rzecz BGK jest weksel własny in blanco. Bank może jednak zażądać dodatkowych zabezpieczeń.

Ile to kosztuje

Za poręczenie lub gwarancję z KFPK BGK pobiera opłatę prowizyjną uzależnioną od kwoty, daty poręczenia lub gwarancji. W przypadku poręczenia opłata wynosi od 1 do 2 proc. Stawki za gwarancję są dwukrotnie wyższe. Stosowane są jednak promocyjne obniżki opłat.

Poręczenie krok po kroku

1 Występujesz do banku, w którym starasz się o kredyt z wnioskiem o udzielenie kredytu.

2 Ustalasz z bankiem, że zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie poręczenie lub gwarancja z KFPK lub jednego z funduszy regionalnych. Bank podejmuje decyzję kredytową.

3 Bank przyjmuje od ciebie wniosek o poręczenie lub gwarancję i przekazuje go do BGK (wraz z dokumentami związanymi z kredytem).

4 BGK analizuje przesłaną dokumentację i podejmuje decyzję. Jeśli jest ona pozytywna, to BGK podpisuje umowę poręczenia lub wydaje bankowi kredytującemu gwarancję.

5 Twój bank przyjmuje od ciebie weksel (zabezpieczenie gwarancji lub poręczenia) wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Uwaga: dla poręczeń udzielanych małym i średnim firmom przewidziano tzw. tryb portfelowy, w którym decyzję o udzieleniu poręczenia z KFPK podejmują banki kredytujące (te, które podpisały stosowną umowę z BGK). Zabezpieczeniem jest tu tylko weksel własny in blanco z klauzulą "bez protestu".

Sięgnij po pieniądze z Unii

Jeśli przedsięwzięcie, które realizujesz albo dopiero zamierzasz realizować, jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, to możesz stanąć przed problemem, skąd wziąć pieniądze na własny wkład w inwestycję.

Obsługiwany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Poręczeń Unijnych może być pomocny w takiej sytuacji.

Z poręczenia lub gwarancji FPU jako zabezpieczenia spłaty kredytu może skorzystać praktycznie każdy kredytobiorca, bez względu na formę prawną.

Maksymalna kwota poręczenia wynosi 80 proc. wartości kredytu (limity kwotowe są takie same jak w Krajowym Funduszu Poręczeń Kredytowych).

W przypadku poręczeń opłata wynosi 0,5-1,5 proc., a gwarancji - 1-2 proc. (oferowane są promocyjne obniżki nawet o 70 proc.).

Najnowsze