Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2020-07-01 0:00 Materiał Informacyjny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Autor: Materiały Prasowe

Gmina Uniejów realizuje projekt pod nazwą: „Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”, którego zakres rzeczowy obejmuje budowę i modernizację infrastruktury turystycznej na terenie parku w Uniejowie oraz budowę ścieżki dydaktycznej ZIELEŃ wraz z modernizacją części istniejącej. W ramach projektu zostaną wsparte – Obszar Natura 2000 oraz Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu.

Celem bezpośrednim projektu jest zastosowanie wzmocnionych mechanizmów ochrony bioróżnorodności oraz zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez ochronę siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków na terenie Europejskiej Siei Ekologicznej Natura 2000 – Dolina Środkowej Warty oraz zachowaniu walorów przyrodniczych Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla przyszłych pokoleń.

Celem pośrednim projektu jest przeciwdziałanie degradacji cennych obszarów przyrodniczych w Uniejowie.

  • Okres realizacji: 2018-2021
  • Całkowity koszt: 4 006 218,62 zł z czego z EFRR: 2 410 245,34 zł

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Autor: Materiały Prasowe
Najnowsze