pieniądze/banknoty

i

Autor: Materiały prasowe

Dobra wiadomość

Renta socjalna 2023. Ile wynosi od 1 marca? Dla kogo to świadczenie?

2023-03-15 5:21

Renta socjalna to świadczenie wypłacane przez ZUS osobom, które ze względu na stan zdrowia nie są zdolne do podjęcia pracy. W 2022 roku renta socjalna wynosiła 1338,44 zł brutto i pobierało ją ok. 290,1 tys. osób. Od 1 marca wysokość świadczenia jest większa. Ile można dostać i komu przysługuje renta socjalna?

Ile wynosi renta socjalna 2023?

Renta socjalna od 1 marca 2023 roku wynosi 1588,44 zł brutto, czyli 1445 zł netto na rękę. Co ważne, osoby pobierające rentę socjalną otrzymują także trzynastą i czternastą emeryturę. Świadczenie to podlega corocznej waloryzacji, tak jak emerytury i wzrosło o 250 zł.

Dla kogo renta socjalna?

Aby otrzymać rentę socjalną, należy być pełnoletnim i posiadać ważne orzeczenie lekarskie o całkowitej niezdolności do pracy – albo stałe, albo czasowe. Świadczenie przysługuje wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała w wyniku choroby lub wypadku nabytego przed ukończeniem przez osobę pobierającą świadczenie 18. roku życia, w trakcie pobierania przez nią nauki (do 25. roku życia), a także w czasie jej studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Kiedy można otrzymać rentę socjalną?

Rentę socjalną można otrzymać w przypadku braku ustalonego prawa do:

* emerytury,

* uposażenia w stanie spoczynku,

* renty z tytułu niezdolności do pracy,

* renty inwalidzkiej,

* renty strukturalnej,

* zasiłku przedemerytalnego,

* świadczenia przedemerytalnego,

* nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

* świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji.

Renta socjalna 2023 - na jaki czas jest przyznawana?

Jeżeli spełnione zostaną wszystkie niezbędne warunki, można otrzymać prawo do renty socjalnej:

* na stałe – gdy całkowita niezdolność do pracy jest trwała,

 *na czas określony – gdy niezdolność do pracy jest okresowa.

Renta socjalna - ile można dorobić?

Rencista socjalny może dorabiać do renty na tych samych zasadach, jak rencista z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie emerytalnym. Jeżeli ma dochody wynoszące do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, które wynoszą obecnie 4713,50 zł brutto, to nie ma żadnych potrąceń. Jeżeli zarabia w przedziale od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia (między 4536,50 a 8753,60 zł brutto), to świadczenie zmniejszone jest o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia, która od 1 marca 2023 r. wynosi 794,35 zł. Kwota ta ustalana jest co roku, w ramach waloryzacji w marcu.

Renta socjalna - nowe zasady od 2022 roku

Od 2022 roku osoba dorabiająca do renty socjalnej rozlicza się po upływie roku kalendarzowego – rocznie lub miesięcznie, w zależności od tego, który sposób jest dla niej korzystniejszy. Wcześniej renta była zawieszana na bieżąco - za każdy miesiąc. Na zmniejszenie albo zawieszenie renty socjalnej wpływa m.in. przychód osiągany z działalności podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, np. z pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, z pozarolniczej działalności. Od 1 stycznia 2022 r. na wysokość renty socjalnej nie wpływają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Renta socjalna a renta rodzinna

Jeżeli osoba ubiega się o rentę socjalną i jednocześnie jest uprawniona do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje jej prawo do obydwu tych świadczeń. Łączna kwota renty rodzinnej i socjalnej nie może przekraczać 200 proc kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeżeli zostanie przekroczona ta kwotę, to ZUS obniży wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Sonda
Co by było lepsze: druga waloryzacja czy 14 -tka?
Pieniądze to nie wszystko - Stanisław Szwed
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze