Rozliczenie PIT – Razem czy osobno? Akcja „Rozlicz PIT z Super Expressem” - część II

2020-05-12 6:13 DR
Podatki
Autor: materiały prasowe Podatki

Sprawdź, czy możesz rozliczyć się z fiskusem na preferencyjnych zasadach. Wyjaśniamy, jakie warunki musisz spełnić i na jakie korzyści możesz liczyć, składając PIT wspólnie z małżonkiem.

Warunki konieczne do opodatkowania razem z małżonkiem

Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie, gdy:

byli w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy Oznacza to, że nie opodatkujesz się wspólnie z małżonkiem za rok podatkowy, w którym wstąpiliście w związek małżeński, ponieważ musicie mieć wspólność ustawową majątkową przez cały rok.

Wyjątek 

wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może być złożony także przez osobę, która:

  • zawarła związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego,
  • pozostawała w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok.

między małżonkami istniała przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa automatycznie powstaje wspólność majątkowa (zatem nie możesz rozliczyć się razem, jeżeli podpisaliście intercyzę). Tracisz prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem, gdy zdecydujecie się na rozdzielność majątkową. Nie możesz też skorzystać ze wspólnego rozliczenia, jeśli nastąpił rozwód. Również separacja orzeczona przez sąd uniemożliwia wspólne rozliczenie – choć związek małżeński istnieje, separacja powoduje rozdzielność majątkową wyłączającą prawo do wspólnego opodatkowania.

rozliczają się na zasadach ogólnych - według skali podatkowej

Z preferencyjnego opodatkowania dochodów małżonków możesz skorzystać również w sytuacji, gdy jedno z was nie osiągnęło w roku podatkowym żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub osiągnęło dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Natomiast nie możesz rozliczyć się wspólnie, jeśli jeden z małżonków miał przychody opodatkowane w formie karty podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu (z wyjątkiem, gdy ryczałt opłacany był z tytułu najmu). Nie skorzystasz też ze wspólne go rozliczenia, jeżeli któryś z małżonków miał przychody z różnych źródeł i część z nich była opodatkowana w formie karty podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu, a część na zasadach ogólnych. Taka sytuacja wyklucza prawo do rozliczenia się z małżonkiem – nawet z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

złożą wniosek o wspólne opodatkowanie w zeznaniu podatkowym albo poprzez korektę wcześniej złożonego zeznania (również gdy wniosek ten znajdzie się w zeznaniu złożonym po terminie ustawowym)

Zaznaczenie odpowiednich kwadratów i złożenie podpisów traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wspólnego rozliczenia PIT. Zeznanie może podpisać tylko jeden małżonek

są polskimi rezydentami podatkowymi

Kiedy wspólne rozliczenie się opłaca?

Wspólne rozliczanie polega na:

zsumowaniu dochodów małżonków – podzieleniu sumy dochodów przez dwa – obliczeniu od tej kwoty podatku według skali podatkowej – pomnożeniu wyniku przez dwa.

Złożenie wspólnego zeznania pozwala sporo zaoszczędzić w sytuacji, gdy jeden z małżonków ma bardzo wysokie dochody, a drugi nie pracuje lub zarobił niewiele. Jeśli jeden z małżonków nie pracuje, nie może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek, natomiast przy rozliczeniu wspólnym – kwota zmniejszająca podatek obniży wspólne dochody – zostanie bowiem odjęta od połowy zarobków małżonka, który zarabia.

Wspólne rozliczenie jest szczególnie opłacalne, gdy roczne dochody jednego z małżonków mieściły się w pierwszej skali podatkowej (do 85 528 zł), a drugi zarabiał na tyle dużo, że trafiał do drugiego przedziału skali podatkowej (ponad 85 528 zł) i rozliczałby się od nadwyżki według stawki 32 proc. Dzięki zsumowaniu zarobków obojga i podzieleniu ich na pół dochody małżonków mogą znaleźć się w pierwszym przedziale skali podatkowej, do których ma zastosowanie niższa 17,75-proc. stawka (stosowana do rozliczenia za 2019 r.).

Kiedy wspólne rozliczenie nie daje korzyści?

Wspólne rozliczenie małżonków nie przyniesie korzyści podatkowej, gdy:

  • różnica pomiędzy dochodami małżonków jest niewielka i dochody te mieszczą się w tym samym przedziale skali podatkowej,
  • oboje małżonkowie pozostają opodatkowani według tej samej stawki podatku, a ich dochód jest wyższy niż 13 000 zł – wówczas przysługuje im taka sama kwota zmniejszająca podatek, a wspólne rozliczenie podatkowe nie przyniesie małżonkom dodatkowych korzyści,
  • łączny dochód małżonków wyniesie 26 000 – 85 528 zł, a małżonek zarabiający mniej – ma dochód nie niższy niż 8000 zł – wtedy połowa dochodów każdego z małżonków mieści się w grupie, gdzie kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł.

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Finansów i Krajową Administracją Skarbową

Najnowsze