Ulgi na niepełnosprawne dziecko

2011-06-12 4:00 VNG

Jesteś rodzicem niepełnosprawnego dziecka? Z tego tytułu należą ci się ulgi. Pamiętaj, że świadczenia opiekuńcze, do których należy zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne, są niezależne od dochodu rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

153 zł - stałego zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje miesięcznie niepełnosprawnemu dziecku, osobie powyżej 16. roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia.

520 zł - świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje miesięcznie osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, aby opiekować się chorym dzieckiem lub osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: stałej lub długotrwałej opieki, współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie to przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi dziecka, dorosłej osobie na opiekę nad swoim niepełnosprawnym rodzicem czy rodzeństwem.

Dofinansowanie rehabilitacji

Możesz też ubiegać się o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów rehabilitacyjnych w powiatowych centrach pomocy rodzinie lub Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pod warunkiem że średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie obliczany z trzech ostatnich miesięcy nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 65 proc. w przypadku osoby samotnej. Natomiast jeśli przekracza się wymogi finansowe, można prosić o indywidualne rozpatrzenie dofinansowania.

Najnowsze