Węgiel

i

Autor: Pixabay Oszuści stosują od niedawna metodę "na węgiel".

Dodatek do emerytury

Węgiel za darmo dla emerytów. Dla kogo ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla?

2022-09-12 15:57

Niektórzy emeryci i renciści mogą liczyć na ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Prawo przewiduje, że emeryt czy rencista, który w ramach części wynagrodzenia pobierał bezpłatny węgiel, może otrzymać ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Mówi o tym Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Jak złożyć wniosek o ekwiwalent pieniężny?

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za węgiel? Kiedy jest wypłacany?

Przy ustalaniu prawa do ekwiwalentu po raz pierwszy wniosek do ZUS składa przedsiębiorstwo górnicze. Czyni to po ustaleniu dla danego emeryta lub rencisty prawa do bezpłatnego węgla w naturze. Następnie określa we wniosku wysokość ekwiwalentu oraz czas jego przysługiwania. Świadczenie wypłaca ZUS z dotacji budżetowej. Wypłata następuje wraz z pobieraną dotychczas emeryturą lub rentą.

Czytaj także: Jak dostać dodatek węglowy?

Jeżeli wniosek został złożony już po terminie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, do wypłaty dochodzi w terminie płatności następującym po dniu złożeniu wniosku bądź w następnym terminie płatności, jeżeli okres pomiędzy dostarczeniem wniosku a terminem płatności jest krótszy niż 30 dni. Inna zasada wypłaty ekwiwalentu obowiązuje w przypadku zawieszenia prawa do emerytury lub renty. W takiej sytuacji dochodzi do niej kwartalnie, w trzecim miesiącu każdego kwartału.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek FOR

Wysokość ekwiwalentu zależna od ogłoszonej ceny węgla

Obliczając wysokość ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, należy pomnożyć ilość przyznanego węgla (najwięcej to 3 tony) przez przeciętną cenę zbytu węgla. Cena ta ustalana jest i ogłaszana w każdym roku przez Ministra Energii do dnia 20 stycznia w „Monitorze Polskim”.

Jak czytamy w Monitorze Polski, na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2021 r. poz. 146) ogłasza się, że przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r. wyniosła 996,60 zł.

Rekompensata za węgiel dla emerytów. Komu przysługuje?

Jesteś emerytem lub rencistą, który jako część wynagrodzenia otrzymywał bezpłatny węgiel? Sprawdź, czy możesz otrzymać równowartość pieniężną (ekwiwalent) z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Komu przysługuje ekwiwalent? Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla przysługuje:

  • osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych,
  • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych,
  • pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę,
  • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po  emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS,
  • osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone,
  • osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym,
  • osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.
Sonda
Czy rozumiesz, dlaczego węgiel jest obecnie tak drogi?
Listen to "J.Kaczyński: "Palcie wszystkim". Polski Alarm Smogowy: "Cofamy się o kilka lat"" on Spreaker.

Jedno zdanie Jarosława Kaczyńskiego cofnęło Polskę o KILKA LAT?

Włącz podcast i posłuchaj, jakie konsekwencje może mieć wypowiedź prezesa PiS!

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze