zasiłek chorobowy

i

Autor: Shutterstock

KRUS

Zasiłek chorobowy dla rolnika. Kto i ile może dostać?

2023-12-29 6:02

Uprawnienia do zasiłku chorobowego nie dotyczą jedynie osób wpisanych w rejestr ZUS. Rolnicy oraz członkowie ich rodzin, będący ubezpieczonymi w ramach KRUS, również posiadają możliwość aplikowania o pomoc finansową w przypadku, gdy schorzenie wyklucza ich z aktywności zawodowej. Na jakich zasadach rolnicy zrzeszeni w KRUS mogą otrzymać wsparcie i ile ono wynosi?

Komu przysługuje zasiłek chorobowy z KRUS?

Ubezpieczony w KRUS chory rolnik, jego małżonka i domownik mają prawo do zasiłku chorobowego. Mogą go otrzymać, jeśli są niezdolni do pracy nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni, nie dłużej jednak niż przez 180 dni. Jeżeli po wyczerpaniu 180-dniowego okresu zasiłkowego rolnik jest nadal niezdolny do pracy, a w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji rokuje odzyskanie zdolności do pracy, okres zasiłkowy przedłuża się na czas niezbędny do jej przywrócenia, nie dłużej niż o dalsze 360 dni.

Od osób objętych ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim na wniosek (dobrowolnie) wymaga się nieprzerwanego okresu ubezpieczenia społecznego rolników przez: co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem czasowej niezdolności do pracy, uzasadniającej nabycie prawa do zasiłku chorobowego, z wyjątkiem zasiłku chorobowego przysługującego z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Kiedy rolnik  traci prawo do zasiłku chorobowego?

Rolnik wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za okres objęty zaświadczeniem lekarskim. Zasiłek chorobowy nie przysługuje też, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego.

Jak dostać zasiłek chorobowy dla rolnika?

Zasiłek chorobowy w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180 dni) wypłaca się na podstawie zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy, wydanego przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera upoważnionego przez ZUS. Zaświadczenia lekarskie są wystawiane tylko w formie elektronicznej(e-ZLA) i rolnicy (domownicy rolnika) nie muszą dostarczać zaświadczeń lekarskich w celu przyznania prawa do zasiłku chorobowego. Wystawione e-ZLA są przekazywane do systemu informatycznego KRUS i Kasa w oparciu o te zaświadczenia rozpatruje prawo do zasiłku chorobowego.

Zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 180 dni jest orzeczenie wydane przez lekarza rzeczoznawcę  KRUS  (w I instancji) lub komisję lekarską Kasy (w II instancji).

Wysokość zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy za każdy 1 dzień niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wynosi 20,00 zł. Prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu po upływie 6 miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który przysługuje. Zasiłek chorobowy w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wynosi 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL

Pytanie 1 z 10
Do pobierania krwi używało się:
Służba zdrowia w PRL
tańczące z promocjami 23 11 2023
Listen on Spreaker.
Najnowsze