SuperBiz firma Koncesja na alkohol - jak ją zdobyć

Koncesja na alkohol - jak ją zdobyć

14.05.2013, godz. 02:00
Koncesja na alkohol - jak ją zdobyć
foto:

Obrót alkoholem wiąże się z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń. Przeczytaj, o czym nie możesz zapomnieć, aby móc legalnie handlować alkoholem.

Rodzaj zezwolenia, którego potrzebujesz w przypadku zdecydowania się na sprzedaż hurtową alkoholu, zależy od tego, jaką zawartość alkoholu będą miały sprzedawane przez ciebie napoje. Jeśli chcesz obracać hurtowo na terenie Polski napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc. alkoholu, powinieneś uzyskać zezwolenie marszałka województwa - tego, na terenie którego twoje przedsiębiorstwo ma siedzibę. Obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Oba zezwolenia wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. Wniosek powinien zawierać:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) jego siedzibę i adres;

3) numer w rejestrze

przedsiębiorców;

4) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;

5) wnioskowany limit (dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu);

6) wnioskowany termin ważności zezwolenia.

Zezwolenia wydawane są oddzielnie na napoje alkoholowe:

o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz na piwo;

o zawartości powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu, z wyjątkiem piwa;

o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu.

Zezwolenia wydaje się na czas oznaczony:

nie dłuższy niż 2 lata - w przypadku alkoholi o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz na piwa, a także o zawartości powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu, z wyjątkiem piwa,

nie dłuższy niż 1 rok - w przypadku napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu.

Za wydanie zezwoleń pobierane są opłaty wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji. Wynoszą one:

4000 zł - dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł.

0,4 proc. wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł - dla przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł.

Zezwolenie na sprzedaż detaliczną

Zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu wydają gminy (wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży), które za korzystanie z nich pobierają stosowną opłatę.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia (A, B, C);

2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej;

4) określenie przedmiotu działalności gospodarczej;

5) adres punktu sprzedaży;

6) adres punktu składowania napojów.

Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS, kopię tytułu prawnego wnioskodawcy do lokalu, w którym ma być prowadzona sprzedaż, decyzję inspektora sanitarnego potwierdzającą, że punkt sprzedaży spełnia warunki sanitarne.

Jeszcze przed wydaniem zezwolenia należy wpłacić na rachunek gminy:

525 zł w przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa;

525 zł w przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa);

2100 zł w przypadku zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani złożyć do dnia 31 stycznia roku następnego pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wiąże się to z opłatą za sprzedaż.

Wysokość opłaty za sprzedaż

Wartość sprzedaży, którą należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych, stanowi kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego. Opłatę należy wnosić na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Jeśli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa - opłata wynosi 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeśli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłata wynosi 1,4 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeśli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu - opłata wynosi 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Jeżeli wartość twojej sprzedaży nie przekroczy żadnego z wymienionych progów, wnosisz opłatę w wysokości odpowiednio 525 zł lub 2100 zł, w zależności od tego, jaki alkohol sprzedajesz.

Uwaga: Jeśli nie złożysz w terminie oświadczenia o wartości sprzedaży albo wniesiesz opłatę w kwocie w niższej lub z opóźnieniem - twoje zezwolenie wygaśnie.

Inne obowiązki hurtownika

Hurtownik zajmujący się sprzedażą alkoholu, poza uzyskaniem zezwolenia ma również inne obowiązki, których spełnienie jest warunkiem prowadzenia działalności. Zobowiązany jest na przykład do:

przekazywania organowi zezwalającemu informacji o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni;

może sprzedawać napoje alkoholowe wymienione w zezwoleniu wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na ich sprzedaż detaliczną;

może prowadzić obrót hurtowy wyłącznie napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów;

może zaopatrywać się w napoje alkoholowe wymienione w zezwoleniu tylko u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami.

Hurtownik musi też posiadać tytuł prawny do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych.

Rodzaje zezwoleń

zezwolenie "A" - na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5 proc. alkoholu (piwo)

zezwolenie "B" - na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających od 4,5 proc. do 8 proc. alkoholu (wino)

zezwolenie "C" - na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. alkoholu (wódka)

autor: Ewa Jabłońska zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: