SuperBiz wiadomości 500 zł na dziecko. Jak wypełnić wniosek o 500 zł na pierwsze dziecko

500 zł na dziecko. Jak wypełnić wniosek o 500 zł na pierwsze dziecko

22.02.2016, godz. 13:03
W europie dają 2000 zł na dziecko
foto: SHUTTERSTOCK

500 zł na dziecko  przy jednym dziecku zależy od dochodu rodziny. W tym przypadku dochód na osobę nie może przekraczać 800 zł, a w przypadku rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) kwota ta wynosi 1200 zł na osobę. Zobacz krok po kroku, jak załatwić formalności.

Wniosek po 500 zł na dziecko pozornie jest bardzo prosty. W pierwszej kolejności rodzic/opiekun prawny wypełnia tabele poświęcone sobie, gdzie podaje: swoje imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (pełny adres), może podać numer telefonu i adres e-mail. Następnie w odpowiednich tabelach druku trzeba wpisać: imię (imiona) dziecka, nazwisko, płeć, numer pesel (jak go nie ma to należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość), obywatelstwo, stan cywilny i datę urodzenia.

Zajrzyj tu koniecznie: Zobacz cały wzór wniosku o 500 zł na dziecko [POBIERZ WNIOSEK]

Osoba (opiekun prawny dziecka), która ubiega się o 500 zł na pierwszą pociechę, do wyżej opisanego wniosku musi jeszcze dołączyć odpowiednie oświadczenia (załączniki) dotyczące osiągniętych dochodów przez członków rodziny.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:
Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
- oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do 500 zł na dziecko (w przypadku pracowników etatowych dokument taki wystawia zakład pracy)
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
- przelewy lub przekazy pieniężne dokumentujące  wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osoby spoza rodziny
- jeśli ktoś stracił pracę, musi dostarczyć dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

Zliczając dochód rodziny, trzeba wziąć pod uwagę taki fakt: w przypadku gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu członka rodziny odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych na rzecz tej osoby.

I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga: w przypadku, gdy małżonek osoby wnioskującej o 500 zł na dziecko, zaginął, to ustalając dochód rodziny i przeliczając go na członka rodziny, nie uwzględnia się samego zaginionego małżonka i jego dochodu.

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: