SuperBiz wiadomości Prezydent podpisał nową ustawę o e-podpisie

Prezydent podpisał nową ustawę o e-podpisie

28.09.2016, godz. 12:16
Prezydent Andrzej Duda
foto: EAST NEWS

Prezydent podpisał ustawę, która ułatwi zawieranie transakcji elektronicznych oraz obrót dokumentami w Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają dostosować prawo krajowe do wymogów unijnych w obszarze usług zaufania i identyfikacji elektronicznej.

Podpisana przez Andrzeja Dudę ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej powstała, aby implementować rozporządzenie Parlamentu Europejskiego regulujące kwestie związane z: usługami zaufania oraz identyfikacją elektroniczną. Ustawa „Otwiera nowe możliwości dla naszych obywateli i przedsiębiorców, np. dla zdalnego załatwiania spraw, zawierania umów, uznawania kwalifikacji" – skomentowało Ministerstwo Rozwoju.

- Ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do nowego porządku prawnego w obszarze usług zaufania, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS). Z uwagi na odmienność uregulowań i definicji zawartych w rozporządzeniu eIDAS konieczne jest uchylenie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz usunięcie istniejących w krajowych przepisach odwołań do ustawy o podpisie elektronicznym, a także dostosowanie terminologii oraz wprowadzenie niezbędnych odwołań do rozporządzenia eIDAS, w tym stworzenie warunków dla zapewnienia zgodności usługodawców z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie – poinformowała Kancelaria Prezydenta w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Przeczytaj również: Jednolity Plik Kontrolny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Obowiązujące dotychczas w Polsce prawo regulowało jedynie kwestie podpisu elektronicznego, a zwłaszcza bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz znakowanie czasem. Zgodnie z rozporządzeniem eIDAS, zakres dostępnych usług zostanie poszerzony, a usługi zaufania będą nadzorowane przez państwo. Nowe przepisy nie tylko uchylają obowiązującą dotychczas ustawę o podpisie elektronicznym, ale także zmieniają szereg innych ustaw, m.in. ustawę o informatyzacji. Precyzują m.in. to, że „podpis elektroniczny potwierdzony profilem zaufanym ePuap" jest podpisem elektronicznym w rozumieniu eIDAS.

Ustawa definiuje, czym jest krajowa infrastruktura zaufania (w jej skład wchodzą zarejestrowani dostawcy usług zaufania i narodowe centrum certyfikacji). Ponadto poszerza zakres możliwości członków UE związany z ich identyfikacją elektroniczną. Obywatel UE, któremu wydano środek identyfikacji elektronicznej w kraju członkowskim, będzie mógł posługiwać się nim na terenie całej wspólnoty. Dostawcy usług zaufania w Polsce mają ponosić odpowiedzialność prawną zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego i prawa krajowego.

- W ustawie przewidziano także istnienie tzw. krajowego węzła identyfikacji, czyli punktu przyłączenia umożliwiającego sprzężenie krajowej infrastruktury identyfikacji elektronicznej w Polsce z krajowymi infrastrukturami służącymi do identyfikacji elektronicznej innych państw członkowskich. Jednocześnie wskazano, że funkcjonowanie krajowego węzła identyfikacji zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji.

Zobacz także: Jeden e-podpis na terenie całej Unii Europejskiej już od 1 lipca

Minister ds. informatyzacji ma pełnić funkcję nadzorczą w zakresie usług kwalifikowanych i niekwalifikowanych, a także koordynować na poziomie krajowym współpracę z państwami członkowskimi UE i współpracę z KE w kwestii systemów identyfikacji elektronicznej oraz wymiany informacji odnośnie naruszania bezpieczeństwa notyfikowanych systemów.

Ustawa w dużej mierze wejdzie w życie 7 dni po dacie jej ogłoszenia, ale część pojawiających się w niej zapisów zacznie obowiązywać dopiero 29 września 2018 r., do kiedy to minister ds. informatyzacji musi dopilnować, aby krajowy węzeł identyfikacji funkcjonował zgodnie z przepisami. Jak podkreśla Dziennik Internautów, wówczas zaczną również obowiązywać nowe zasady, na jakich będzie można zgłaszać krajowy system identyfikacji elektronicznej do notyfikacji oraz zostanie nałożony obowiązek zastosowania notyfikowanego środka identyfikacji elektronicznej do uwierzytelnienia użytkowników systemu teleinformatycznego korzystających z usług online zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Źródła: mc.gov.pl, legislacja.rcl.gov.pl, di.com.pl, money.pl

Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: