W takiej sytuacji  wiele zachodnich banków i firm odmówiłoby współpracy z rosyjskim biznesem i państwem.

i

Autor: shutterstock W takiej sytuacji wiele zachodnich banków i firm odmówiłoby współpracy z rosyjskim biznesem i państwem.

Pomoc na start dla grup producentów. Można zyskać nawet 100 tys. euro

2021-05-20 19:30

Jeszcze tylko do 31 maja Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Warto się pośpieszyć ze złożeniem wniosku, bo pomoc jest bardzo znacząca. Rolnicy decydujący się na wspólne działanie, mogą dostać nawet 100 tys. euro rocznie. Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Kto może się starać

Program finansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 jest kierowany do nowych grup producentów rolnych uznanych od 18 sierpnia 2020 r. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Polski Ład: Rodzina wielodzietna dostanie 54 tys. zł. Jak dostać pieniądze?

Ważne!

Wsparcia nie mogą otrzymać producenci drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Co trzeba zrobić krok po kroku

* Ubiegający się o wsparcie muszą uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców,

* Następnie muszą złożyć wniosek o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR,

* Od daty uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego,

* Po uzyskaniu uznania, grupa producentów rolnych/ organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR.

Jak złożyć wniosek: Można to zrobić elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP albo przesłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, np. za pośrednictwem wrzutni. Czasu jest mało, bo nabór wniosków kończy się 31 maja.

Ile można zyskać

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy lub organizacji producentów liczonych od dnia jej uznania. Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio:

* w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto,

* w drugim – 9,

* w trzecim – 8,

* w czwartym – 7,

* i w piątym – 6.

Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia. Z pomocy grupa producentów rolnych / organizacja producentów będzie mogła skorzystać tylko raz w okresie swojej działalności.

Wypłata ostatniej raty wsparcia nastąpi po potwierdzeniu przez ARiMR prawidłowej realizacji planu biznesowego.

ZOBACZ: Pomysł na agrobiznes: Własna winnica i winiarnia

Jak oszczędzać energię i dbać o środowisko?

Kolejność przysługiwania pomocy

Pomoc przysługuje wnioskodawcom według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru. Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy podmiotom spełniającym następujące warunki:

1. Zorganizowanym w formie spółdzielni – przyznaje się 3 punkty;

2. Jeżeli grupa producentów rolnych zrzesza producentów w następujących kategoriach:

* produkty wysokiej jakości, w szczególności rolnictwa ekologicznego,

* sektora wieprzowiny,

* sektora wołowiny i cielęciny,

* sektora baraniny i koziny,

* sektora produktów pszczelich,

* sektora chmielu,

W tych przypadkach przyznaje się 3 punkty.

3. Jeżeli w skład grupy producentów rolnych wchodzi co najmniej 10 członków lub w przypadku organizacji producentów w jej skład wchodzi co najmniej 15 członków – przyznaje się 4 punkty, a za każdego kolejnego członka grupy producentów rolnych lub organizacji producentów – przyznaje się 0,2 punktu.

4. Jeżeli co najmniej 50 proc. produkcji każdego z producentów wchodzących w skład grupy producentów rolnych / organizacji producentów, w zakresie produktu, ze względu na który grupa producentów rolnych / organizacja producentów została uznana, zostało objęte dobrowolnym ubezpieczeniem, ważnym przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy – przyznaje się 3 punkty.

5. Mającym siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w którym udział gospodarstw rolnych, w przedziale obszarowym 1–15 ha stanowi:

* powyżej 75 proc. powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 punkty,

* powyżej 50 do 75 proc. powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 punkty,

* od 25 do 50 proc. powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt.

6. Planującym w ramach planu biznesowego inwestycje przyczyniające się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu lub ochrony środowiska – przyznaje się 5 punktów.

7. Zatrudniającym co najmniej dwie osoby na pełne etaty na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy o pracę jedną osobę niepełnosprawną – przyznaje się 2 punkty.

Punkty przyznaje dyrektor oddziału regionalnego ARiMR. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów.

Wyprzedzające finansowanie

Grupy producentów rolnych / organizacje producentów, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać wyprzedzające finansowanie pomocy, jeżeli grupa producentów rolnych / organizacja producentów złoży wniosek o wyprzedzające finansowanie w oddziale regionalnym ARiMR, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca grupie producentów rolnych / organizacji producentów pomoc, stała się ostateczna. Kwota wyprzedzającego finansowania nie może być wyższa niż 50 000 zł.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze