Biuro, umowa, firma

i

Autor: Warda

Jak umorzyć składki ZUS

2015-04-17 10:00

W biznesie raz jest lepiej raz gorzej. Bywa, że nie dajesz rady opłacić swoich zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek. W wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć wniosek o ich umorzenie.

Umorzenie może nastąpić w przypadku stwierdzenia całkowitej nieściągalności należności lub ze względu na ważny interes osoby zobowiązanej

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

* dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie nie ma następców prawnych oraz nie ma możliwości ściągnięcia długu od innych osób
* sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe
* doszło do zaprzestanie prowadzenia działalności ,a jednocześnie nie ma: majątku, z którego można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie
* nie udało się wyegzekwować należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym,
* wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
* naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
* jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Ważny interes osoby zobowiązanej

Chodzi o okoliczności, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia – m.in. 
* ubóstwo dłużnika  zagrażające jego dalszej egzystencji lub uniemożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
* zdarzenia losowe i klęski żywiołowe,
* choroba dłużnika lub członków jego najbliższej rodziny (np. małżonka, dzieci, rodziców), nad którymi sprawuje bezpośrednią opiekę - uniemożliwiająca uzyskiwanie dochodów niezbędnych do podjęcia spłaty zadłużenia.
O tym czy  w konkretnej sprawie zachodzą okoliczności umożliwiające umorzenie należności decydują konkretne dowody. Trzeba udowodnić, że ze względu na  trudną sytuację materialną i rodzinną dłużnika uregulowanie zaległości spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla niego i jego rodziny.

Kto może starać się o umorzenie

Każda osoba odpowiedzialna za zadłużenie z tytułu składek, która nie ma środków finansowych na jego spłatę – m.in.
* płatnicy składek oraz byli płatnicy składek (tj. osoby, które mają zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną w przeszłości działalnością gospodarczą),
* osoby, na które - stosowną decyzją - przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (osoba trzecia i następca prawny),
* małżonkowie odpowiadający - z majątku wspólnego - za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka.

Jakie warunki musisz spełnić

* złożyć wniosek o umorzenie nieopłaconych składek wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi oraz dokumenty obrazujące kondycję finansową oraz możliwości płatnicze
* uregulować składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne za  osoby niebędące płatnikami składek na własne ubezpieczenia ( np. pracownicy, zleceniobiorcy) wraz z odsetkami za zwłokę - za okres mający zostać objęty ewentualną ulgą
* uregulować koszty egzekucyjne, jeśli takie postępowanie zostało wcześniej wszczęte
* terminowe i w pełnej wysokości opłacać składki bieżące po złożeniu wniosku o ulgę

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek  możesz złożyć:
* osobiście, w formie pisemnej, w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania, bądź za pośrednictwem poczty, Formularz wniosku znajdziesz na stronie internetowej ZUS  w zakładce "Pliki do pobrania/Formularze ZUS".
* w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS (EUP), na której dostępne są  formularze wniosków o ulgi.

Uwaga! Złożenie wniosku o nie gwarantuje udzielenia ulgi.

Jak się odwołać

Jeśli  nie zgadzasz się z decyzją ZUS, możesz złożyć wniosek o ponowne  rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Musisz jednak podać argumenty i wskazać nowe okoliczności,  które nie zostały uwzględnione przy rozpatrywaniu wniosku oraz powołać nowe okoliczności w sprawie.

Najnowsze