Na co możesz liczyć od franczyzodawcy

2013-10-15 4:00

Myślisz o tym, żeby otworzyć biznes oparty na zasadach franczyzy? To doskonały pomysł! Od franczyzodawcy dostaniesz między innymi: znak firmowy, know-how, szkolenia i model biznesowy

Dawca franczyzy, sprzedając chętnemu swój przepis na biznes, automatycznie staje się jego opiekunem. Od tego, czy dobrze wywiąże się ze swojej roli, zależy powodzenie całego przedsięwzięcia.

Franczyzodawca tworzy sieć franczyzową, składającą się z wielu franczyzobiorców, którzy działają pod jego szyldem. Prowadzą też działalność według jego sprawdzonego pomysłu i ściśle określonych przez niego zasad. Aby jednak przedsięwzięcie zaowocowało sukcesem, franczyzodawca musi nie tylko sprawnie zarządzać całą siecią franczyzową, ale również współdziałać z franczyzobiorcami przez cały okres trwania kontraktu. Franczyzodawca ma również liczne obowiązki względem nabywców franczyzy. Zarówno w trakcie tworzenia przedsiębiorstwa, jak i dalszego działania w systemie franczyzowym.

Znak firmowy

Znak firmowy jest niezbędnym elementem prowadzenia biznesu. To on pozwala na odróżnienie naszego towaru czy świadczonych przez nas usług od konkurencji. Jeśli więc nabywamy franczyzę, czyli pomysł na biznes, musimy nabyć i prawo do korzystania z marki, pod której szyldem ten biznes jest prowadzony. Podstawowym więc obowiązkiem franczyzodawcy będzie udzielenie licencji na korzystanie ze stworzonej przez niego marki przez cały okres trwania umowy. Trzeba pamiętać, że franczyzodawca musi być więc właścicielem nazwy handlowej swojej sieci i znaku towarowego, aby móc udzielić franczyzobiorcom zgody na ich używanie. Znak firmowy stanie się bowiem wspólnym logo całej sieci.

Umowa

Do obowiązków franczyzodawcy należy także sporządzenie pakietu franczyzowego. Podstawowym jego elementem jest umowa franczyzowa, która określa relacje, prawa i obowiązki franczyzodawcy i franczyzobiorcy. Chroni także know-how, czyli wiedzę i doświadczenie franczyzodawcy. W umowie uregulowana jest także wysokość opłaty wstępnej oraz późniejszych opłat franczyzowych, a także wszelkich innych opłat. Umowa reguluje także okresy, za jakie należy opłacać franczyzę; może to być miesięcznie, kwartalnie, rocznie - w zależności od indywidualnych ustaleń.

W pakiecie musi się znaleźć podręcznik operacyjny, który zawiera instrukcje, jak właściwie prowadzić działalność w ramach franczyzy: czyli jakie biznesowe posunięcia są dozwolone - np. sposób wprowadzania promocji na towary czy usługi i ich wysokość a na jakie nie można sobie pozwolić. W pakiecie powinny znaleźć się również procedury i zasady postępowania związane z otwarciem placówki, jej wyglądem, organizacją, rekrutacją pracowników i zarządzaniem personelem.

Kolejny składnik pakietu to model biznesowy. Mówiąc najogólniej, pokazuje on korzyści finansowe dla biorcy, który zdecyduje się podjąć współpracę z dawcą. W modelu oszacowane są koszty, jakie będzie ponosić biorca, a także stopa zwrotu z inwestycji początkowej i szacowany jej czas.

Promocja i reklama

Kolejnym obowiązkiem franczyzodawcy jest prowadzenie kampanii reklamowej na rzecz całej sieci. Jej celem jest wypromowanie i rozwój znaku towarowego. Franczyzobiorca inwestuje w już opracowaną i sprawdzoną w praktyce koncepcję marketingową, która jest zarządzana przez franczyzodawcę odgórnie. W niektórych przypadkach jedynie dostosowuje kampanię promocyjną do specyfiki terenu, na którym prowadzi działalność. Kampania promocyjna jest ujednolicona i ma oddawać wizerunek sieci. Wszyscy franczyzobiorcy otrzymują te same ulotki promocyjne, wprowadzają w tym samym czasie te same nowości, a cała sieć jest reklamowana np. w prasie czy telewizji.

Franczyzodawca ma obowiązek przeprowadzać na bieżąco badania rynku, a więc sprawdzać między innymi, czy dana kampania marketingowa odniosła sukces. Monitoruje także, czy system organizacyjny się sprawdza i czy dobrze spełnia swoje zadanie. Dzięki temu może ulepszać działanie firmy, poszerzać ofertę i zdobywać nowych klientów. O wynikach badań powinien poinformować franczyzobiorców.

Pomoc i doradztwo

Franczyzodawca powinien pomóc nabywcy franczyzy w wyborze lokalizacji i ewentualnym remoncie lokalu, aranżacji placówki (sklepu, restauracji czy punktu usługowego), a także wskazać źródło zakupu wyposażenia, dokonać pierwszego zamówienia na asortyment punktu, dostarczyć konieczne oprogramowanie.

Franczyzodawca musi zagwarantować franczyzobiorcy ciągłe dostawy produktów, półfabrykatów poprzez ofertę własną lub pośrednictwo czy rekomendację wskazanych dostawców.

Na podstawie wspólnych ustaleń franczyzodawca buduje witrynę internetową z informacjami o całej sieci. Powinien także obserwować rynek, statystyki i tendencje, i jeśli zachodzi potrzeba, uaktualniać podręcznik operacyjny i wprowadzać innowacje do sieci.

Jako właściciel marki, pod którą prowadzone są poszczególne przedsiębiorstwa, sprawuje on pieczę nad obsługą administracyjno-finansową oraz utrzymaniem dyscypliny w obszarze całego systemu.

Franczyzodawca udziela franczyzobiorcy wszechstronnej pomocy handlowej oraz technicznej. Ma jednak prawo do kontroli franczyzobiorcy w zakresie przestrzegania narzuconych zasad oraz utrzymania określonych standardów jakościowych. Kontroli mogą podlegać także sprawozdania finansowe franczyzobiorcy. Jeśli budzą one uzasadnione wątpliwości co do ich prawidłowości, franczyzodawca zawsze może skorzystać z uprawnienia do wypowiedzenia umowy franczyzy.

Szkolenia w pakiecie

Jako osoba doświadczona franczyzodawca powinien zadbać o swojego "podopiecznego", zapewniając mu specjalistyczne szkolenia. Ich celem będzie zapoznanie nabywcy franczyzy mi.in. z:

produktami bądź usługami oferowanymi przez dawcę;

technikami marketingowymi;

metodami rekrutacji i szkoleniem pracowników;

prowadzeniem księgowości;

obsługą klienta;

oprogramowaniem i sprzętem komputerowym;

obsługą specjalistycznego sprzętu.

Franczyzobiorca dokładnie zapoznaje się też z praktykami i normami obowiązującymi w firmie. Poznaje także strategię biznesu, którą franczyzodawca wypracował w swoim przedsiębiorstwie i która doprowadziła go do sukcesu.

Franczyzodawca powinien zapewnić szkolenia zarówno w zakresie rozruchu przedsięwzięcia, jak i przez cały czas obowiązywania umowy.

Najnowsze