Sąd, wyrok, wymiar sprawiedliwości, rozprawa

i

Autor: Wojciech Jargiło Sąd

Opłaty sądowe przedsiębiorców

2015-06-27 12:00

Spory sądowe wpisane są w każdą działalność gospodarczą. Procesy ciągną się latami, są żmudne i kosztowne, ale nie zawsze daje się ich uniknąć. Przestawiamy cennik najczęściej pobieranych  opłat sądowych.

Każdy przedsiębiorca, który wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, jest zobowiązany do uiszczenia kosztów sądowych. Do pisma zawsze należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty, bo sąd zwraca nieopłacone pismo i to bez wzywania do uiszczenia opłat.

Opłaty sądowe mogą być: stałe, stosunkowe, podstawowe i tymczasowe.
Opłata stała pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz w niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia) – nie może być ona niższa niż 30 zł i wyższa niż 5.000 zł
Opłata stosunkowa pobierana jest  w sprawach o prawa majątkowe,wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł
Opłata tymczasowa pobierana jest od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w której wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia - opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 1.000 złotych.
Opłata podstawowa pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej – nie stosuje się jej w postępowaniu rejestrowym, wynosi ona 30 zł i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłata kancelaryjna

Opłata od wniosku o wydanie  na podstawie aktu poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności, zaświadczenia - wynosi 6 zł  za każdą rozpoczętą stronę:                                                                                   
Gdy dokument jest sporządzony w języku obcym, albo zawiera tabele opłata jest  podwójna.
Opłata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w  aktach sprawy wynosi 1 zł  za każdą stronę wydanego dokumentu.
Opłatę sądową można uiścić się w formie: bezgotówkowej- na rachunek bieżący sądu
gotówkowej -w kasie sądu, znaków opłaty sądowej.

Opłata za pozew

* rozwiązanie spółki - 2000 zł
* wyłączenie wspólnika ze spółki - 2000 zł
* uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki - 2000 zł
* stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki - 2000 zł
* ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki - 2000 zł
* sprawy o unieważnienie przetargu - 1500 z
* odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- 1.000 zł
* zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - 500 zł

Opłaty sądowe  w postępowaniu uproszczonym

* kwota sporu do 2000zł  - 30zł
* kwota sporu od 2000 do 5000 zł – 100zł
* kwota sporu od 5000 do 7500 zł – 50zł
* kwota sporu od 7500 do 10000zł - 300zł
* kwota sporu przekraczająca 10 000zł  - 5% od wartości sporu

Opłaty sądowe  w postępowaniu nakazowym

* kwota sporu do 2000zł - 30zł
* kwota sporu od 2000 do 5000 zł - 100zł
* kwota sporu od 5000 do 7500 zł - 250zł
* kwota sporu od 7500 do 10000zł – 300zł
*  kwota sporu przekraczająca 10000zł -  1/4 z 5% wartości sporu

Opłaty sądowe w sprawach upadłościowych i naprawczych

* ogłoszenie upadłości - 1000zł
* wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego - 200zł
* wniosek o wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego - 200zł
* sprzeciw co do uznania lub odmowy uznania zgłoszenia upadłości - 200zł
* wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego - 1000zł
* zażalenie na postanowienie sądu w postępowaniu upadłościowym i naprawczym : 200zł
* zarzut przeciwko planowi podziału - 100zł
* wniosek o uchylenie lub zmianę w postępowaniu układowym - 100zł
* wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznym w postępowaniu upadłościowym - 100zł
* wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej - 100zł
* skarga na czynności komornika - 100zł

Opłaty sądowe  w Krajowym Rejestrze Sądowym

* wpis do rejestru: 500 zł oraz za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opłata 100 zł
* zmiana wpisu: 250 zł oraz za ogłoszenie w MSG -100 zł
* wykreślenie wpisu: 300 zł oraz za ogłoszenie w MSG - 100 zł
* wykreślenie z rejestru przedsiębiorców bez wykreślania z KRS -150 zł
* za sprawozdania finansowe - 40 zł oraz ogłoszenie w MSG- 100 zł

Opłaty sądowe w Rejestrze Zastawów

Postępowanie rejestrowe:
* wpis do rejestru - 200zł
* zmiana wpisu - 100zł
* wykreślenie z rejestru - 50zł

Centralna Informacja Rejestru Zastawów

* wniosek o wydanie odpisu z rejestru - 15zł
* wniosek o ustalenie pozycji rejestru zastawów - 10zł
* wniosek o wydanie zaświadczenia - 20zł

Opłaty sądowe w wydziale ksiąg wieczystych

* odpisy z ksiąg wieczystych: zwykły – 30zł, zupełny- 60zł
* zaświadczenie o zamknięciu księgi - 10zł
* wpis hipoteki- 200zł
* wykreślenie hipoteki - 100zł
* wpis właściciela do księgi wieczystej - 200zł
* założenie księgi wieczystej: 60zł
* założenie księgi wieczystej + wpis właściciela - 260zł
* zmiana właściciela na podstawie postępowania spadkowego- 150zł
* ujawnienie budynku - 60zł
* wpis służebności osobistej - 200zł
* wpis służebności gruntowej- 200zł
* wpis informujący o wszczęciu egzekucji komorniczej na nieruchomości - 60zł
* wykreślenie informacji o wszczęciu egzekucji komorniczej – 30zł
* podwyższenie hipoteki, zmiana terminu spłat, przewalutowanie - 150zł
* skargi na czynności sądu w sprawach ksiąg wieczystych - 100zł

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze