Szykują się zmiany! Prostsza księgowość dla małych spółek

2013-09-24 4:00

Małe spółki z niecierpliwością czekają na uproszczoną księgowość. Dzięki wprowadzanym w życie zmianom wiele z nich będzie mogło ograniczyć się do sporządzania skróconych sprawozdań finansowych, a co za tym idzie - oszczędzić na obsłudze księgowej.

Środowisko małych i średnich przedsiębiorstw, które od lat postuluje wprowadzenie uproszczonej ewidencji księgowej w odniesieniu do mikrospółek (mikropodmiotów), już niebawem doczeka się wprowadzenia w życie tak oczekiwanych przez nie przepisów. Z ich postulatami zgodziła się Unia Europejska. Zmiany oczekiwane przez przedsiębiorców zostały zapisane w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych. Teraz Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych. Pod koniec lipca do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Nowe regulacje będą mieć zastosowanie począwszy od sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy.

Dla kogo zmiany

Planowane zmiany obejmą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wymienionych wielkości:

- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350 tys. euro,

- przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy stanowiły równowartość 700 tys. euro,

- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób.

Z uproszczeń skorzystają również stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych - jeżeli nie prowadzą one działalności gospodarczej, a także osoby fizyczne, spółki jawne, partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2 mln euro. Szacuje się, że z uproszczeń skorzysta nawet 34 tys. działających jednostek. Mają na tym zaoszczędzić nawet 17 mln zł w skali roku.

Prosta księgowość

W uzasadnieniu projektu ustawy o rachunkowości czytamy, że uproszczenia obejmują możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat), zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas zakresem informacyjnym tych elementów sprawozdania finansowego, zostaną przez jednostki mikro ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu.

Jeżeli dana jednostka skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia w tym zakresie, to nie będzie mogła stosować wartości godziwej i skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Jak wskazują eksperci od finansów, przyczyni się to do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania i prowadzenia rachunkowości.

Sporządzanie uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki mikro nie będzie obligatoryjne, o skorzystaniu z tej możliwości decydować będzie organ zarządzający spółką.

Przedsiębiorcy są "za"

- Wdrożenie uproszczeń dla mikrospółek będzie rozwiązaniem korzystnym dla najmniejszych przedsiębiorców. Pozwoli im na ograniczenie kosztów związanych z obsługą księgową firmy i przeznaczenie dodatkowych środków na działalność operacyjną generującą zyski - twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan.

O tym, że przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z niecierpliwością czekają na zmiany w ustawie o rachunkowości wynikające z unijnej dyrektywy, świadczą chociażby wyniki badań przeprowadzonych przez Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan w ramach projektu Świadomy Podatnik. Odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli polskich małych i średnich firm są jednoznaczne. Wszyscy ankietowani opowiedzieli się za wprowadzeniem uproszczeń dla mikrospółek. A ponad połowa pytanych zauważyła, że konieczne są kolejne zmiany, umożliwiające państwom członkowskim wyłączenie obowiązku prowadzenia ksiąg handlowych i sporządzania sprawozdań finansowych przez mikrospółki. Uproszczenia ewidencyjne są postulatem najczęściej zgłaszanym w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw. Tymczasem istniejące rozwiązania w tym obszarze (takie jak karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowa księga przychodów i rozchodów) są zazwyczaj dobrze oceniane. Ale niestety są one dostępne tylko dla osób fizycznych lub spółek osób fizycznych, a nie spółek kapitałowych.

Oczekiwane zmiany w księgowości firm

- skrócone sprawozdanie finansowe,

- uproszczony bilans (będzie się składał jedynie z trzech pozycji aktywów i trzech pozycji pasywów),

- uproszczony rachunek zysków i strat,

- zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej,

- zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności

kto skorzysta?

Z prawa do uproszczonej księgowości będą mogły skorzystać spełniające konkretne wymagania: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, jawne, partnerskie, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych - jeżeli nie prowadzą one działalności gospodarczej, a także osoby fizyczne.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze