Przedsiębiorco, pilnuj PIT-ów

i

Autor: Shutterstock

Przedsiębiorco, pilnuj PIT-ów. Od 1 lutego zmiany

2015-12-15 16:29

Do 1 lutego swój PIT w urzędzie skarbowym złożyć muszą przedsiębiorcy rozliczający się w formie karty podatkowej. Zbliża się koniec roku podatkowego. Wybór sposobu rozliczenia, a co za tym idzie - wypełnienie właściwego PIT-u, zależy od sposobu prowadzenia działalności gospodarczej

PIT-16A

Druk PIT-16A składają ci spośród przedsiębiorców, którzy opodatkowali swoją działalność kartą podatkową. Ten PIT jest deklaracją o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w każdym z miesięcy roku podatkowego.

Czytaj koniecznie: Zmiany prawne w 2016 r. Co czeka przedsiębiorców?

Termin:

Formularz PIT-16A za rok 2015 powinien być dostarczony do właściwego urzędu skarbowego do końca stycznia 2016 r. Ponieważ 31 stycznia 2016 r. wypada w niedzielę, ostateczny termin składania deklaracji PIT-16A upływa w poniedziałek 1 lutego 2016 r.

PIT-28

Taką deklarację podatkową składają ci spośród podatników, którzy opodatkowali swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Można w ten sposób rozliczyć następujące rodzaje przychodów: uzyskane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, uzyskane w ramach działalności w formie spółki cywilnej, powstałe z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy (lub innych podobnych umów), o ile nie zawiera się tych umów w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Termin:

Zeznanie podatkowe PIT- 28 za rok 2015 powinno być dostarczone do właściwego urzędu skarbowego do 1 lutego 2016 r.

PIT-36

Formami opodatkowania na zasadach ogólnych są: podatek według skali 18 lub 32 proc. oraz podatek liniowy 19 proc.

Opodatkowaniu, na mocy Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają dochody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym działalność w formie spółki cywilnej czy spółki jawnej. Wysokość osiągniętego dochodu, ewentualnie straty poniesionej w 2015 r. wykazuje w zeznaniu PIT-36 osoba fizyczna. PIT-36 służy do rozliczenia przychodów (opodatkowanych na ogólnych zasadach) z pozarolniczej działalności gospodarczej, działów specjalnych produkcji rolnej lub dochodów z zagranicy. Na formularzu PIT-36 opodatkowują swoje dochody zarówno ci z podatników, którzy rozliczają je indywidualnie, rozliczają je łącznie z dochodami małżonka, jak i w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Rozliczając się na PIT-36, należy sprawdzić próg podatkowy, a następnie obliczyć podatek według skali (18 lub 32 proc.). Płacenie podatku według skali wiąże się z tym, że przy obliczaniu podstawy opodatkowania można skorzystać z ulg, zaś obliczając podatek - skorzystać także z odliczenia kwoty wolnej od podatku. Kwota wolna od podatku płaconego za rok 2015 wynosi 3091 zł. Dopiero nadwyżka od tej wartości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT.

Termin:

Podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli działalność gospodarcza opodatkowana jest według skali podatkowej, przedsiębiorcy rozliczają na formularzu PIT-36. W formularzu tym rozlicza się zarówno przychody z działalności gospodarczej, jak i inne. W roku 2016 ostatni dzień kwietnia - termin składania deklaracji rocznych rozliczanych według skali - przypada w sobotę. Termin ulega więc przesunięciu do 2 maja 2016 r.

PIT-36L

Deklarację PIT-36L wypełniają i składają przedsiębiorcy, których dochody są opodatkowane podatkiem liniowym o stałej stawce opodatkowania w wysokości 19 proc. Mogą to być: osoby prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT, którzy do 20 stycznia 2015 r. złożyli oświadczenie o chęci rozliczania się w sposób liniowy.

Uwaga:

Jeśli do rozliczenia swoich dochodów przedsiębiorca wybierze podatek liniowy, nie będzie mógł się rozliczyć jako osoba samotnie wychowująca dziecko ani skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów wspólnie z małżonkiem. Nie korzysta się tu także z kwoty wolnej od podatku. Od dochodu przedsiębiorca może odliczyć wyłącznie składki na ubezpieczenia społeczne oraz straty z lat ubiegłych, a od podatku jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Termin:

Formularz PIT-36L należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego do końca kwietnia. Ponieważ 30 kwietnia w 2016 r. wypada w sobotę, termin złożenia deklaracji upływa w poniedziałek 2 maja.

PIT-4R

Deklaracja PIT-4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy służy rozliczeniu przez pracodawcę: pracowników, zleceniobiorców, osób, z którymi przedsiębiorca zawarł umowę o dzieło. Przedsiębiorca wykazuje w PIT-4R zaliczki na podatek, które pobierał i opłacał za podatników. Przedsiębiorca - płatnik będący osobą fizyczną - składa deklarację PIT-4R w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca swojego zamieszkania.

Zobacz także: Najbardziej zadłużeni posłowie. Na czele PiS i Nowoczesna

Termin:

Formularz PIT-4R należy złożyć do końca stycznia. Ponieważ termin ten w 2016 r. wypada w niedzielę, ostatecznie upływa w poniedziałek 1 lutego 2016 r.

PIT-11

Imienną informację o dochodach pracownika oraz o zaliczkach płaconych przez płatnika na podatek dochodowy pracodawca przekazuje do urzędu skarbowego oraz pracownikowi.

Uwaga:

W związku z nowelizacją ustawy o PIT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z papierowej formy deklaracji PIT-11 mogą skorzystać jedynie podmioty rozliczające 1-5 podatników.

Termin:

Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego za rok 2015 upływa 31 stycznia następnego roku dla płatników składających deklarację w formie papierowej. Ponieważ 31 stycznia 2016 r. wypada w niedzielę, termin składania deklaracji upływa w poniedziałek, 1 lutego 2016 r.

Termin przekazania deklaracji PIT-11 do urzędu skarbowego za rok 2015 upływa 29 lutego (poniedziałek) 2016 r. dla płatników składających deklarację w formie elektronicznej. Termin przekazania deklaracji PIT-11 pracownikowi upływa także ostatniego dnia lutego 2016 r.

Najnowsze