Przedsiębiorco! Tak uporasz się z długami w ZUS i Urzędzie Skarbowym

2015-05-30 12:00

Przedsiębiorca, który nie jest w stanie spłacać swoich należności wobec ZUS czy urzędu skarbowego nie jest w sytuacji bez wyjścia. Może wnioskować o odroczenie spłat, rozłożenie długu na raty, a w niektórych okolicznościach  nawet o umorzenie zaległości.

Przedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć na pomoc fiskusa w kwestii płacenia podatków. Jeśli nie jesteśmy w stanie uregulować należnej kwoty, możemy zwrócić się do urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w jej spłacie. Gdy  termin płatności podatku jeszcze nie upłynął, możemy złożyć wniosek o odroczenie tego terminu lub rozłożenie spłaty na raty. Natomiast gdy już zalegamy z opłatami, możemy starać się o odroczenie, układ ratalny, a w szczególnych przypadkach możliwe jest nawet całkowite umorzenie zaległego podatku (wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną). Musimy jednak pamiętać, że zawsze jest to decyzja uznaniowa i  trzeba spełnić określone warunki, by skorzystać z jednej z tych ulg.

Konieczny wniosek i uzasadnienie

Podstawowym warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie wniosku. Powinniśmy w nim określić, o jaka ulgę się ubiegamy, jakiego podatku dotyczy i na jakich warunkach chcielibyśmy uregulować dług (chociaż urząd skarbowy nie musi tego uwzględnić). Większe szanse na pozytywne rozpatrzenie mają wnioski o odroczenie płatności podatku lub zawarcie układu ratalnego (trzeba jednak wykazać, że w przyszłości mamy realne szanse na spłatę zobowiązań wobec fiskusa),  natomiast długi podatkowe fiskus umarza tylko w wyjątkowych sytuacjach. 
Wniosek trzeba uzasadnić ważnym interesem podatnika lub społecznym (m.in. brak możliwości zarobkowania ze względu na nadzwyczajne okoliczności niezależne od przedsiębiorcy jak np. na choroba, utrata majątku w wyniku klęsk żywiołowych, ochrona miejsc pracy, czy sytuacja, gdy uregulowanie zaległości doprowadzi podatnika do konieczności skorzystania z pomocy społecznej itp.).Urząd skarbowy może umorzyć zaległości podatkowe w całości lub w części (wynika to z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej).Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej został umorzony dług. Fiskus może przy tym zażądać od nas aktualnego sprawozdania finansowego czy oświadczenia o posiadanym majątku. Wszystko po to, aby ustalić kondycję finansową i majątkową firmy.

Możliwa pomoc de minimis

Fiskus rozpatrując nasz wniosek bierze również pod uwagę możliwość  udzielania pomocy publicznej. pomocą de minimis. Jest na nią szansa w przypadku, gdy dotychczas umarzane kwoty nie przekroczyły 200 tys. euro. w dowolnym okresie 3 lat budżetowych. Dla przedsiębiorców z sektora transportu drogowego limit ten wynosi 100 tys. euro. Chodzi o bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata. Przedsiębiorcy, którzy o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych ubiegają się w 2014 r., biorą więc pod uwagę wartość pomocy de minimis uzyskanej w 2014 r., 2013 r. i 2012 r.

Kiedy umorzenie długów podatkowych z urzędu

Urząd skarbowy może umorzyć zaległości podatkowe z urzędu (nie musimy składać  wniosku),  jeśli:
* praktycznie nie ma szans na wyegzekwowanie zaległości- zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
* kwota zaległości jest stosunkowo niewielka - nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym
* po zakończeniu postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego  kwota zaległości jest wyższa niż uzyskane wpływy
* nie można odzyskać długów pozostałych po zmarłym podatniku - podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub zostawił ruchomości niepodlegające egzekucji albo przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza 5 tys. zł; jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.

Jak się odwołać

Urząd skarbowy nie musi uwzględnić naszego wniosku o umorzenie zaległych podatków. Od niekorzystnej decyzji urzędu skarbowego przysługuje odwołanie do izby skarbowej. Jeżeli postępowanie odwoławcze nie przyniesie zmiany rozstrzygnięcia, możemy wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego
Nie powinniśmy się jednak zrażać decyzja odmowną, bo po jakimś czasie jeszcze raz można złożyć wniosek o umorzenie długu.

Jakie ulgi od ZUS - dług na raty lub umorzenie

Jeśli nie dajemy rady z regulowaniem składek ZUS, możemy – podobnie jak przy zaległościach podatkowych – ubiegać się o rozłożenie spłaty długu na raty lub umorzenie należności. Wniosek wraz z dokumentacją umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi składamy w oddziale lub inspektoracie ZUS właściwym dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania, Wcześniej musimy opłacić składki za osoby niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia (np. pracownicy, zleceniobiorcy) wraz z odsetkami za zwłokę i uregulować koszty egzekucyjne, jeśli takie postępowanie zostało wcześniej wszczęte. Po złożeniu wniosku o ulgę musimy terminowo i w pełnej wysokości opłacać bieżące składki oraz w terminie i w pełnej wysokości opłacać raty zgodnie z harmonogramem spłaty zadłużenia.


Możliwość starania się o umorzenie zaległości jest  rozwiązaniem wyjątkowym, ponieważ obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest terminowe opłacanie składek ZUS. Umorzenie oznacza, że nie ma już żadnej szansy na wyegzekwowanie od właściciela firmy należności z tytułu nieopłaconych składek. Dlatego może to nastąpić jedynie wtedy, gdy zostanie stwierdzona całkowita nieściągalność składek lub ze względu na ważny interes przedsiębiorcy. Decyzja o tym czy zachodzą okoliczności, w których przysługuje nam prawo do umorzenia składek zależy od tego czy potrafimy  udowodnić, że ze względu na trudną sytuację materialną i rodzinną uregulowanie zaległości spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla nas i naszej rodziny. Jakie składki i w jakim zakresie mogą zostać umorzone – to zależy od tego, na podstawie jakich przepisów następuje umorzenie oraz w jakim okresie powstały zaległości. Żeby starać się o umorzenie zadłużenie z tytułu składek, musimy złożyć wniosek w ZUS (formularz można otrzymać w każdej placówce  ZUS lub pobrać go ze strony internetowej ZUS: www.e-inspektorat.zus.pl) oraz udowodnić, że z powodu zaistnienia szczególnych okoliczności nie jesteśmy w stanie uregulować zaległych składek. Do wniosku  musimy  dołączyć dokumenty potwierdzające zasadność umorzenia oraz dokumenty obrazujące kondycję finansową naszej firmy i możliwości płatnicze.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze