Spokojny przedsiębiorca? Tylko z gwarancją de minimis

i

Autor: www.shutterstock.com

Spokojny przedsiębiorca? Tylko z gwarancją de minimis

2018-07-27 0:00

Rozwój przedsiębiorstwa nie zawsze przebiega harmonijnie, zdarzają się też trudniejsze momenty. Wówczas z pomocą może przyjść gwarancja de minimis. Udzielana jest w ramach pomocy publicznej mikro, małym i średnim przedsiębiorcom i ma celu zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Możliwość skorzystania z takiego narzędzia gwarancyjnego oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem Krajowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przedsiębiorca, którego firma przechodzi okresowe trudności, może mieć problem z terminową spłatą rat kredytu. Gwarancja de minimis daje bankowi, który go udzielał, pewność, że bez względu na kłopoty finansowe kredytobiorcy, zobowiązania zostaną spłacone przez podmiot, który dał mu gwarancję (gwaranta), czyli w tym wypadku BGK. Ze wsparcia skorzystają przede wszystkim właściciele małych i średnich firm. Dzięki gwarancji, w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, łatwiej uzyskają kredyt od banku, będą mogli uzyskać go na lepszych warunkach, co pozwoli im na dalszy rozwój swojej działalności.

WIĘCEJ O GWARANCJI

Forma pomocy publicznej zwana de minimis jest to dopuszczona prawem unijnym pomoc publiczna, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Jej łączna wartość dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 EUR lub 100 000 EUR (dla firm z sektora transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych. Kwotę pomocy przelicza się na EUR według średniego kursu walutowego Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

- spłatę zadłużenia z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku Kredytującym;

- spłatę zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku;

- refinansowanie wydatków poniesionych przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;

- inwestycje kapitałowe;

- zakup instrumentów finansowych;

- zakup wierzytelności;

- zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

- na spłatę kredytu lub pożyczki udzielonej na finansowanie inwestycji kapitałowych, zakupu instrumentów finansowych, wierzytelności, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Uwaga!

Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

POZNAJ ZASADY

Dla kredytów na bieżącą działalność firmy (obrotowych) gwarancja de minimis może być dzielona na maksymalnie 27 miesięcy. Zabezpiecza ona do 60 proc. pożyczonej kwoty, jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy i nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem. Stawka prowizji wynosi 0,5% kwoty gwarancji w stosunku rocznym.

Dla kredytów inwestycyjnych obowiązuje dłuższy okres gwarancji de minimis – do 99 miesięcy.

Przedsiębiorca może skorzystać z zabezpieczenia kredytu gwarancją de minimis w banku kredytującym, który posiada podpisaną z BGK umowę o współpracy. Wykaz banków kredytujących znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/ w zakładce Lista Banków.

KTO MOŻE DOSTAĆ GWARANCJĘ

Gwarancja de minimis jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową (ocenianą zgodnie z procedurą banku kredytującego), nie zalegają z obsługą posiadanych kredytów i nie są zobowiązani do zwrotu pomocy publicznej. Nie mogą również mieć wpisu wykluczającego ich z możliwości uzyskania kredytu w systemie, w którym podlegają weryfikacji przez bank kredytujący (np. Bankowy Rejestr, bazy BIK). Na gwarancje nie mogą liczyć osoby obciążone zaległościami wobec Urzędu Skarbowego czy z tytułu składek ubezpieczeń społecznych.

Uwaga!

Jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Więcej informacji na temat gwarancji de minimis:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancje-de-minimis/

Partner akcji - BGK

i

Autor: BGK
Najnowsze