Super Biznes: Warto zatrudniać bezrobotnych

2014-06-24 4:00

Czy z zatrudnienia bezrobotnego przedsiebiorca ma korzyści? Co daje zatrudnienie bezrobotnego w firmie? Dowiedz się jak zatrudnić bezrobotnego, jakie są formy zatrudnienia bezrobotnego i co na tym zyskasz.

Grant na telepracę

To świadczenie, które urząd pracy może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy. Urząd pracy może przyznać grant na telepracę:

* bezrobotnemu rodzicowi powracającemu na rynek pracy, wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat,

* bezrobotnemu sprawującemu opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. Grant przysługuje w wysokości do 6-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2014 r. - do 10 080 zł).

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez 18 miesięcy na pół etatu. W ramach grantu pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego.

Grant nie może zostać przyznany na utworzenie stanowiska pracy bezrobotnemu: małżonkowi pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzicowi pracodawcy lub przedsiębiorcy, rodzeństwu pracodawcy lub przedsiębiorcy, dziecku własnemu lub przysposobionemu: pracodawcy lub przedsiębiorcy, ich małżonkowi oraz rodzeństwu.

Świadczenie aktywizacyjne

Jest przyznawane pracodawcy ze środków Funduszu Pracy za zatrudnienie na pełny etat skierowanego przez urząd pracy bezrobotnego:

* rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka,

* sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie ostatnich 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Świadczenie przysługuje przez:

* 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

* 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Skierowaną osobę bezrobotną pracodawca powinien zatrudnić na okres pobierania świadczenia aktywizacyjnego, czyli na 12 lub 18 miesięcy.

Dodatkowo - po upływie okresu pobierania świadczenia zobowiązany jest do dalszego zatrudniania bezrobotnego:

* przez 6 miesięcy, gdy świadczenie otrzymywał przez 12 miesięcy,

* przez 9 miesięcy, gdy świadczenie zostało przyznane na 18 miesięcy.

Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy

Może być przyznana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 23,371 zł). Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacać ją w równych ratach, a okres jej spłaty nie może być dłuższy niż 3 lata.


Bon stażowy

Pracodawca, który na 6 miesięcy przyjmie na staż osobę bezrobotną, a później zatrudni ją na kolejne 6 miesięcy, po jego zakończeniu otrzyma premię z urzędu pracy w wysokości 1500 zł. Staż organizowany w ramach przyznanego bonu odbywa się na tych samych zasadach, co zwykły.
Bon zatrudnieniowy

Pracodawca otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przez 12 miesięcy w wysokości 100 proc. kwoty zasiłku (823,60 zł) pod warunkiem że zatrudnia bezrobotnego przez okres refundacji, a potem przez kolejne 6 miesięcy.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne

Pracodawca zatrudniający skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną do 30. roku życia, która podejmuje pracę po raz pierwszy w życiu, otrzyma przez okres do 12 miesięcy refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres 12 miesięcy oraz do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu przez 6 miesięcy.

Zobacz: Super Biznes: Świetny interes na dwóch kółkach

ZAPISZ SIĘ: Codzienne wiadomości Super Expressu na e-mail

Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika 50+

Jeśli pracodawca lub przedsiębiorca zatrudni skierowaną przez urząd pracy osobę bezrobotną, otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia przez okres:

* 12 miesięcy - gdy zatrudni bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60,

* 24 miesięcy - gdy zatrudni bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Osoba bezrobotna musi być zatrudniona przez okres wskazany umową, objęty dofinansowaniem wynagrodzenia oraz do dalszego zatrudniania po upływie tego okresu:

* przez 6 miesięcy - gdy dofinansowanie przysługiwało przez 12 miesięcy,

* przez 12 miesięcy - gdy dofinansowanie przysługiwało przez 24 miesiące.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze