Usługi dla właścicieli firm

2011-12-09 3:00

Chcesz, by twoja firma szybciej rosła? Myślisz o jej rozwoju, wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań, ale nie wiesz, jak je wdrożyć? Potrzebujesz środków na inwestycje? A może dopiero planujesz założenie własnej firmy?

Odpowiedzią na twoje potrzeby jest oferta Krajowego Systemu Usług! Krajowy System Usług to usługi informacyjne, doradcze oraz finansowe świadczone na terenie całej Polski przez sieć ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Oferta KSU adresowana jest zarówno do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Działalność KSU nadzoruje i wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od nowego roku KSU uruchomi nowe usługi informacyjne i doradcze z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Usługa szyta na miarę

Na jaką pomoc można liczyć? Każda usługa będzie szyta na miarę. Przedsiębiorca oraz osoba, która myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej, w Punkcie Konsultacyjnym uzyska pomoc w rozwiązaniu nawet najtrudniejszych problemów z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz informacje o dostępnych formach wsparcia.

W ramach PK KSU skorzystasz z następujących usług:

1.Usługi informacyjne dla rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą - dotyczą one między innymi administracyjno-prawnych aspektów zakładania, prowadzenia i zawieszania działalności gospodarczej, zatrudniania cudzoziemców, świadczenia usług na odległość (np. elektronicznych), prawa ochrony konkurencji, społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), ochrony własności intelektualnej, systemów jakości ISO 9001 i HACCP, rozwoju zasobów ludzkich, możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogów ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw czy prawa zamówień publicznych, bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2.Usługi doradcze - które dzielą się na:

- "Asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej" - czyli pomoc dla planujących rozkręcenie własnego biznesu. Pomoc dotyczy wszystkich spraw związanych z otwieraniem firmy (aspekty formalno-prawne są przedmiotem usługi informacyjnej). Obejmuje konsultacje profilu planowanej działalności gospodarczej (analiza pomysłu w kontekście zasadności prowadzenia, potrzeb rynku i konkurencji, ewentualne korekty pomysłu), przeprowadzenie analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń planowanej działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia (wykorzystanie pomocy instytucji oferujących pomoc w przygotowaniu biznesplanu). Również pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej (na przykład z korzystania z bazy CEIDG). Konsultant przy świadczeniu tej usługi będzie uwzględniał uwarunkowania regionalne (czyli instrumenty dostępne w gminach czy powiatach), specyfikę planowanej działalności gospodarczej czy poziom wiedzy klienta w poszczególnych obszarach biznesowych.

-"Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" - czyli pomoc dla osób, które już posiadają swoją firmę. Rodzaj doradztwa poprzedzony jest oceną potrzeb biznesowych klienta. Przedsiębiorca może liczyć na pomoc w zakresie 4 modułów:

- wsparcie w wywiązywaniu się z formalno-prawnych obowiązków przedsiębiorcy, na przykład składanie dokumentów do ZUS i US,

- marketing - konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym wykorzystania marketing miksu, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym Internetu,

- organizacja przedsiębiorstwa - konsultacje organizacji pracy przedsiębiorstwa, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zamykania,

- finanse przedsiębiorstwa - konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, (tj. koszty, przychody i źródła finansowania), pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami przez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu, pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym przez wskazanie, jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki, również konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótko-, średnio- i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych (np. kredyty kupieckie, faktoring, pożyczki z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych), wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności, odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów, postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej oraz w przypadku problemów z uzyskaniem płatności od klientów a ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank.

3.Usługi informacyjne, czyli "opieka nad klientem" - to pomoc przedsiębiorcy w znalezieniu usługodawcy specjalistycznego oraz w skorzystaniu ze specjalistycznej usługi (doradczej, szkoleniowej, finansowej). Świadczona jest w przypadku zdiagnozowania problemu, który może być rozwiązany tylko przez skorzystanie z usługi specjalistycznej Krajowego Systemu Usług. Konsultant poinformuje cię o tym, jak z niej korzystać, o jej zakresie, sposobie świadczenia, czasie trwania, zasadach finansowania, obowiązkach usługodawcy i usługobiorcy, możliwych efektach dla klienta itp. Następnie pomoże w skontaktowaniu i umówieniu się z usługodawcą specjalistycznym oraz przedstawieniu twoich potrzeb. Następnie będzie monitorował dalsze losy klienta w procesie korzystania z tej usługi, kontaktując się z nim i udzielając dodatkowych niezbędnych informacji.

Pomoc za grosze

Działalność Punktów Konsultacyjnych finansowana jest w ramach projektu systemowego PARP, dlatego wsparcie konsultantów jest w większości darmowe. Usługi informacyjne są zupełnie bezpłatne, natomiast za skorzystanie z usług doradczych przedsiębiorca zapłaci zaledwie 10 proc. wartości.

Akademia PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Celem Akademii PARP jest darmowe upowszechnienie dostępu do wiedzy biznesowej za pomocą metod zdalnej edukacji (e-learningu) wśród uczestników z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ograniczonej liczby uczestników z dużych przedsiębiorstw oraz osób planujących własną działalność gospodarczą. Szkolenia internetowe Akademii PARP gwarantują stałą wysoką jakość kształcenia, są dopasowane merytorycznie do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, a sposób ich przedstawienia jest przystępny i praktyczny. Dzięki Akademii PARP uczestnicy z polskich małych i średnich przedsiębiorstw po raz pierwszy mogą sobie pozwolić na najlepsze szkolenia, które operują przykładami z praktyki biznesowej i są dostosowane do realiów gospodarczych w Polsce.

Akademia PARP została zainaugurowana w 2006 roku. W internetowych szkoleniach Akademii rozpoczęło udział ponad 81 029 uczestników. Szkolenia internetowe Akademii PARP zmieniają biznesową świadomość polskich przedsiębiorców i ich pracowników, certyfikaty Akademii PARP służą naszym absolwentom w ich karierze zawodowej.

Kto może zgłosić pracowników do projektu/Do kogo projekt jest skierowany:

pracownicy przedsiębiorstw sami zgłaszający się do projektu,

osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą.

Rodzaj udzielanego wsparcia:

30 szkoleń e-learningowych

Tematy szkoleniowe/zakres doradztwa:

Zagadnienia finansowe i prawne

Podatek PIT

Podatek PIT dla pracowników etatowych

Podatek VAT 2011

Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP

Zabezpieczenie transakcji handlowych

Zamówienia publiczne

Podatek VAT 2010

Prawo Pracy w MŚP

Podatek CIT

Finanse dla niefinansistów

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

Jak założyć własną firmę?

Jak rozwijać firmę?

Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysu

Zarządzanie jakością w MŚP

Biznesplan

E-Biznes

Umiejętności menedżerskie i osobiste

Planowanie własnej kariery zawodowej

Umiejętności osobiste

Negocjacje handlowe w MŚP

Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP

Marketing i sprzedaż

Techniki sprzedaży

Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem

Plan marketingowy w MMŚP

Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP

Marketing internetowy i e-commerce w MŚP

Badanie rynku

Wiedza ogólna i otoczenie biznesu

ABC Eksportera

Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP

BHP w sektorze MŚP

Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

Jak do tej pory największym zainteresowaniem uczestników cieszyły się szkolenia dotyczące następującej problematyki:

1.Jak założyć własną firmę (9144 zapisanych uczestników)

2.Negocjacje handlowe w MŚP (7815 zapisanych uczestników)

3.Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem (6198 zapisanych uczestników).

Więcej informacji:

www.akademiaparp.gov.pl

Jak korzystać z usług KSU

Usługi Krajowego Systemu Usług mogą być realizowane w ośrodku KSU lub w siedzibie firmy klienta, w zależności od potrzeb przedsiębiorcy oraz specyfiki zamówienia. Korzystanie z nich jest bardzo proste. Jak to robić? Przede wszystkim przedsiębiorcy i inni klienci Krajowego Systemu Usług muszą odwiedzić ośrodek KSU osobiście lub umówić się na spotkanie z konsultantem. To drugie mogą zrobić telefonicznie lub e-mailowo. Warto zapamiętać, że również część usług informacyjnych może być wykonywana telefonicznie lub e-mailowo. A to znacznie ułatwia kontakt z konsultantem. Jest jeszcze jedno duże ułatwienie - wybór ośrodka Krajowego Systemu Usług i samej usługi zależy tylko od przedsiębiorcy.

UWAGA!

Listę lokalizacji wszystkich Punktów Informacyjnych znajdziesz na stronie www.parp.gov.pl/index/index/268.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze