Super porady

i

Autor: Shutterstock

Wsparcie dla seniorów

Dodatki do emerytury 2023. Ile wynoszą dodatki do emerytur? Kto może na nie liczyć?

2023-02-28 4:10

Emerytom wypłaca się w Polsce sporo dodatków ratujących ich mizerne finanse. Jakiś czas temu pojawiły się nowe, np. 200 plus, czy 500 plus dla seniora. Niedługo okaże się, czy wejdzie w życie przyznawanie dodatku Małżeństwo plus.

Spis treści

  1. Dodatek 200+ dla seniora
  2. Świadczenie MAMA4+
  3. Dodatek pielęgnacyjny z ZUS
  4. Zasiłek pielęgnacyjny z opieki społecznej
  5. Dodatek kompensacyjny
  6. Zasiłek stały z pomocy społecznej
  7. Zasiłek okresowy z pomocy społecznej
  8. Dodatek 500+ dla seniora
  9. Emerytura honorowa

Dodatek 200+ dla seniora

Jest to świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP, dla strażaków ochotników i ratowników górskich. Druhowie mogą składać wnioski o 200 zł miesięcznie (dożywotnio) za wysługę lat w służbie ochotniczej. Prawo do świadczenia przysługuje mężczyznom powyżej 65 lat, którzy służyli co najmniej 25 lat, i kobietom powyżej 60 lat, które służyły 20 lat, oraz analogicznie kobietom i mężczyznom, którzy brali udział w działaniach ratowniczych ratownictwa górskiego.

W czasie służby powinno się minimum raz w roku brać udział w działaniach i akcjach ratowniczych.

Wniosek o dodatek składa się do komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Świadczenie MAMA4+

MAMA PLUS to rodzicielskie świadczenie uzupełniające do emerytury za wychowanie dzieci i rezygnację z pracy lub jej niepodjęcie. Świadczenie jest przewidziane dla rodziców (poza matkami mogą się starać o nie także ojcowie). Warunkiem jest wychowanie co najmniej czwórki dzieci. Dodatek do emerytury MAMA 4 plus jest przyznawany na wniosek i jego maksymalna wysokość równa się najniższej emeryturze. Od 1 marca 2023 r. świadczenie będzie wynosić 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).

Dodatek pielęgnacyjny z ZUS

Tym, którzy skończyli 75 lat i mają prawo do emerytury lub renty, oraz tym, którzy, mając takie prawo, ale mają mniej lat, są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji, przysługuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS.

Świadczenie to 294,39 zł miesięcznie, a dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji to 384,66 zł brutto. Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać wniosków.

Na wniosek przyznaje się ten dodatek osobom, które mają mniej niż 75 lat, zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Uwaga! Osoby z rentą socjalną nie mogą korzystać z dodatku pielęgnacyjnego z ZUS, tylko z zasiłku pielęgnacyjnego z gminno-miejskiego ośrodka pomocy społecznej. 

Zasiłek pielęgnacyjny z opieki społecznej

Zasiłek (od czterech lat wynosi 215,84 zł miesięcznie) przysługuje seniorom powyżej 75. roku życia niezdolnym do samodzielnej egzystencji ze względu na niepełnosprawność lub zaawansowany wiek, by (przynajmniej częściowo) pokryć wydatki na opiekę i pielęgnację. Nie przysługuje osobom znajdującym się w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, jak choćby dom opieki, a także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Przysługuje niezależnie od dochodów w rodzinie lub samodzielnym gospodarstwie. Aby go uzyskać, trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku w urzędzie gminy lub miasta lub w ośrodku pomocy społecznej czy innej jednostce, która zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych. W tych instytucjach są formularze, które należy wypełnić. Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów.

Dodatek kompensacyjny

Dodatek kompensacyjny to w 2023 r. 44,85 zł. Wypłaca go ZUS osobom uprawnionym do dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego lub dodatku za tajne nauczanie i ryczałtu energetycznego, a także wdowom lub wdowcom po nich.

Wniosek można złożyć w każdej jednostce ZUS, pisemnie lub ustnie do protokołu.

Do wniosku należy dołączyć decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji – w przypadku kombatantów i osób represjonowanych – lub decyzję potwierdzającą uprawnienia jako wdowy lub wdowca po kombatancie.

Zasiłek stały z pomocy społecznej

Od 30 zł do 719 zł dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zasiłek stały dla osoby, która prowadzi gospodarstwo jednoosobowe, oblicza się, odejmując jej dochód od kryterium dochodowego dla osoby samotnej. Zasiłek dla kogoś, kto mieszka z rodziną, oblicza się, odejmując dochód na osobę w rodzinie od kryterium dochodowego na członka rodziny.

Wniosek składa się w terenowym punkcie pomocy społecznej.

Uwaga! Zasiłek stały nie przysługuje ci, jeżeli masz rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Zasiłek okresowy z pomocy społecznej

W 2023 r. nie może być niższy niż 30 zł i wyższy niż 719 zł (wcześniej 645 zł). Jeśli gospodarujesz samotnie, dostaniesz zasiłek obliczony przez odjęcie swojego dochodu od kryterium dochodowego. Żyjący w rodzinach dostaną różnicę między kryterium dochodowym dla rodziny a własnym dochodem.

Kryterium dochodowe dla osoby gospodarującej samotnie to 776 zł, dla osoby w rodzinie – 600 zł. Kryteria te pozostały bez zmian.

Dodatek 500+ dla seniora

Przyznanie seniorowi dodatku 500 zł co miesiąc zależy od ZUS-u, dla którego opinię wydaje lekarz orzecznik.

To świadczenie dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji powyżej 75. roku życia i pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

Próg dochodowy dla 500 plus dla seniora od 1 marca 2023 r. wzrośnie do 2157,80 zł. Jeśli więc twoja emerytura, renta lub inny dochód nie przekraczają kwoty 1657,80 zł brutto, otrzymasz świadczenie 500 plus w pełnej wysokości.

Emerytura honorowa

Każdy senior, który ukończył 100 lat, ma prawo do świadczenia honorowego. Stulatków każdego roku nam przybywa. Wysokość tego świadczenia zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Do końca lutego 2023 r. dla nowych stulatków świadczenie honorowe wynosi 4944,79 zł brutto.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze