Środowisko

i

Autor: GettyImages

„I Kongres ESG”: Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców jak dbać o środowisko i ludzi

2021-11-29 15:22

Wyzwania klimatyczne i związane z nimi oczekiwania wobec przedsiębiorców powodują, że niezbędne jest powołanie platformy dialogu na rzecz ekosystemu ESG. Pierwszym okrągłym stołem poświęconym kwestiom zrównoważonego rozwoju dla wszystkich zainteresowanych grup – od administracji rządowej, biznesu, organizacji pozarządowych po środowisko naukowe i medialne – będzie „I Kongres ESG - Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”, który odbędzie się w styczniu 2022 r. w Warszawie. Realizacja idei ESG jest odpowiedzią na najważniejsze globalne wyzwania przed którymi stoi ludzkość. Jest także opłacalna biznesowo i zapewnia udział w cywilizacyjnym rozwoju. Niekiedy jednak może być kosztowna, rodzić konflikty interesów, a nade wszystko wymagać zmian w sposobie myślenia. Istnieje więc potrzeba stworzenia forum dialogu dla wszystkich organizacji i środowisk zainteresowanych ideą ESG.

„I Kongres ESG” jest inicjatywą liderów zrównoważonego rozwoju - czyli organizacji i środowisk chcących wspólnie i na zasadach równopartnerstwa pracować na rzecz stworzenia w Polsce środowiska przyjaznego dla realizacji idei ESG, zarówno w sferze prawnej, jak i edukacyjnej. Celem wydarzenia jest rozpoczęcie merytorycznej dyskusji o standardach ESG i wypracowanie w tej kwestii rekomendacji dla Polski. Kongres zapoczątkowuje istnienie platformy dialogu. Wnioski i rekomendacje zostaną zawarte w specjalnym raporcie, który zostanie opublikowany po wydarzeniu. Kontynuacją działań będą cykl warsztatów i webinariów oraz stworzenie platformy wiedzy na temat ESG, w którą zaangażują się wszyscy liderzy inicjatywy.

- Chcemy postawić na praktykę – dyskusja jest ważna, ale kluczowe, by ostatecznie mieć praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców. Do udziału w inicjatywie Liderów zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG zapraszamy przedstawicieli wszystkich grup, zarówno rozwijających się w sposób zrównoważony, jak i pragnących dołączyć do tego grona. Zależy nam, by w naszym gronie znaleźli się przedstawiciele wszystkich kluczowych grup od przedstawicieli administracji rządowej, biznesu, po ekspertów, społeczników i naukowców. Tylko pracując wspólnie możemy wypracować praktyczne rozwiązania dla przedsiębiorców – bo to do nich skierowane są standardy zrównoważonego rozwoju, które ostatecznie wpłyną na nasze środowisko i wszystkie grupy społeczne – podkreśla Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, organizator Kongresu.

Komisja Europejska pracuje nad dyrektywą dotyczącą raportowania przedsiębiorstw o ich działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju (CSRD), która zastąpi aktualnie obowiązującą dyrektywę ujawniania informacji niefinansowych. Raportowane dane - zgodnie z założeniami nowej dyrektywy - mają być porównywalne, wiarygodne i istotne dla inwestorów i interesariuszy. Cel ten powiązany jest z wdrażaniem przez UE Zielonego Ładu oraz strategią finansowania transformacji w stronę gospodarki zrównoważonej, które są niezbędnymi warunkami osiągnięcia neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. Tym samym już od 2024 roku wszystkie duże spółki i duże grupy kapitałowe oraz spółki giełdowe (z wyłączeniem mikro) zostaną objęte obowiązkiem raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Prace nad dyrektywą jeszcze trwają, ale już teraz trzeba przygotować polską gospodarkę do przejścia na jednolite europejskie standardy raportowania w tym zakresie.

Wiele firm nie jest jeszcze przygotowanych na nowe regulacje i zobowiązania, a przygotowanie utrudni brak specjalistów. Potrzebna jest edukacja nie tylko w kierunku raportowania podejmowanych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, ale także oszacowywania wpływów wywieranych na klimat, identyfikacji ryzyk zmian klimatycznych i opracowywania scenariuszy działania.

W Bydgoszczy powstał nowy mural. Działa na środowisko jak 400 drzew!

Kongres ESG - Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG

Odpowiedzią na rosnące potrzeby jest Kongres ESG - platforma dialogu i wypracowywania niezbędnych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i edukacji. Pomysłodawcy inicjatywy - Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG oraz organizator Kongresu ESG zapraszają do współpracy wszystkie zainteresowane organizacje.

- Chcemy postawić na praktykę – dyskusja jest ważna, ale kluczowe, by ostatecznie mieć praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców. Zwracamy dużą uwagę na wypracowanie rekomendacji dla Polski. Dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje i środowiska do włączenia się do współpracy w ramach naszej inicjatywy. Im więcej zaangażowanych społecznie podmiotów, im więcej ekspertów pochyli się nad tym zagadnieniem, tym większa szansa na wypracowanie spójnej, polskiej koncepcji wdrożenia standardów ESG. To od ludzi rozsądnych, patrzących na świat w sposób racjonalny, zależy, jak będzie postrzegana idea ESG – i tylko w takim gronie możemy wypracować coś dobrego - podkreśla Damian Kuraś.

Kongres ESG odbędzie się 26 stycznia 2022 r. w Warszawie. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony wstępny program wydarzenia oraz lista partnerów i patronów.

Organizatorem Kongresu jest Instytut ESG - zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Współorganizatorami Kongresu są: RaportCSR.pl, Akademia Zarządzania i Rozwoju oraz Forum Pracodawcy Godnego Zaufania.

Sonda
Czy dbasz o środowisko?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze