ILE MOŻESZ OSZCZĘDZIĆ NA EMERYTURĘ KORZYSTAJĄC Z PPK?

2017-12-20 1:00
ILE MOŻESZ OSZCZĘDZIĆ NA EMERYTURĘ KORZYSTAJĄC Z PPK?
Autor: materiały prasowe

Pracownicze Plany Kapitałowe, obok państwowej emerytury z ZUS-u, mają wspierać jesień życia Polaków. Jakie są korzyści z przystąpienia do PPK i jaki kapitał można w nich zgromadzić na starość? Wraz z III filarem, czyli oszczędzaniem na własną rękę w Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) lub Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Plany mogą stanowić element naszego dobrobytu na emeryturze.

W zamierzeniu PPK ma być dodatkowym źródłem zabezpieczenia emerytalnego i służyć zwiększeniu wysokości świadczeń emerytalnych. Z perspektywy pracowników i pracodawców wdrożenie PPK będzie oznaczało całkowite przemodelowanie i zmianę charakteru III-filarowych rozwiązań, które w dotychczasowej postaci były w pełni dobrowolne, ale zarazem też marginalne. W obecnym kształcie rozwiązania III-filarowe (PPE, IKE, IKZE) mają służyć dobrowolnemu do ubezpieczeniu przyszłych emerytów ze środków własnych (IKE, IKZE) lub środków pracodawcy (PPE). Atrakcyjności temu rozwiązaniu mają dodawać korzyści podatkowe oraz nieuwzględnienie składek podstawowych w ramach PPE w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. III filar ma charakter w pełni dobrowolny nie tylko z perspektywy ubezpieczonego, ale również i pracodawcy.

Jak dotychczas Polacy inwestują w swoją przyszłość w III filarze? Z danych KNF wynika, że łącznie na rynku jest 930 tys. IKE, na których zgromadzono 7,5 mld zł, i 660 tys. IKZE, na których znajduje się 1,3 mld zł. Co przy 16,5 mln pracujących Polaków jest dość skromnym osiągnięciem (dane GUS za II kwartał 2017 r.). Dla porównania skali, obecnie w OFE (po przeniesieniu dużej części środków do ZUS w poprzednich latach) zgromadzonych jest blisko 170 mld złotych.

Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe

W wariancie minimum pracownik opłaca na PPK 2 proc. swojej pensji, a pracodawca dokłada 1,5 proc. pensji swojego zatrudnionego (łącznie 3,5 proc.). Składki dokonywane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto, Natomiast składka pracodawcy będziesz korzystała ze zwolenia w obciążeniach składką emerytalno-rentową do ZUS.\

Obie strony mogą rozszerzyć swój wkład w PPK. W wariancie maksimum zarówno zatrudniony, jak i jego szef, przeznaczają na składkę po 4 proc. – łącznie na emeryturę zostanie przekazane nawet 8 proc. na konto oszczędnościowe pracownika. Ale to nie wszystko. Każdy kto przystąpi do PPK do 2020 roku otrzyma bonus powitalny w kwocie 250 zł (z budżetu państwa) – bonus stracimy, gdy zrezygnujemy z Planów w ciągu trzech miesięcy od przystąpienia do programu. Dodatkowo na koniec każdego roku konto oszczędzających będzie zasilane sumą 240 zł. Ustawodawca przewiduje również jednorazowe wykorzystanie środków zgromadzonych w PPK na sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie mieszkania lub budynku mieszkalnego z obo-wiązkiem ich zwrotu.

Jakie realne korzyści może przynieść oszczędzanie w PPK?

Eksperci pokusili się o prognozowane zyski przyszłych emerytów (przy założeniu, że przeciętne oprocentowanie oszczędności wyniesie 3,50 proc. w skali roku, a realny wzrost płac – 2,78 procent). Zgodnie z wyliczeniami rządu, oszczędności osoby zatrudnionej na umowę o pracę i otrzymującej średnią krajową, po 40 latach odprowadzania minimalnych (3,5 proc.) składek do Pracowniczych Planów Kapitałowych wyniosą 250 tys. złotych. Oznacza to, że oprócz emerytury z ZUS przez następne 10 lat pracownik mógłby pobierać dodatkowe świadczenie w kwocie 2,4 tys. zł miesięcznie.

Jeżeli oszczędzający zdecydowałby się na płacenie najwyższych dopuszczalnych składek, w wysokości 8 proc. wynagrodzenia, po 40 latach zgromadzone przez niego środki sięgnęły by 550 tys. złotych. Co za tym idzie, przez kolejne 10 lat miałby moż-liwość pobierać świadczenie przekraczające 5 tys. zł miesięcznie.

PPK to solidny zastrzyk finansowy na emeryturze nie tylko przy średniej krajowej, która według GUS w październiku 2017 r. wyniosła 4 574 zł brutto (ok. 3250 zł netto).

Jak wygląda emerytura z IKE/IKZE?

Według ustawy o IKZE limit wpłat w obecnym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1,2–krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto ustalonego w projekcie ustawy budżetowej. Mnożąc 4 263 zł przez 1,2 otrzymujemy kwotę 5 115,60 zł – tyle możemy maksymalnie wpłacić na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2017 r. To kwestia jedynie ok. 426 zł wpłaty na IKZE co miesiąc. Dzięki temu pracujący zyska w PIT ok. 920 zł (dla podatników z I progu podatkowego) i ok. 1630 zł dla II progu podatkowego. Takiej ulgi z kolei nie ma w IKE. Zarówno posiadacze IKZE jak i IKE są zwolnieni z tzw. podatku Belki (19 proc.), czyli podatkiem od zysków kapitałowych. Trzeba go opłacić jedynie w przypadku wcześniejszej wypłaty pieniędzy z konta. W IKE podatku Belki uniknie osoba, która ukończyła 60 lat i nabyła uprawnienia emerytalne.

Oprócz tego należy spełniać jeden z dwóch warunków: dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków. W przypadku IKZE trzeba mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych. Ponadto w IKZE przy wypłacie pieniędzy – nawet po spełnieniu powyższych wymogów, pracujący musi zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. Co ważne, oszczędności w III filarze są dziedziczone i nie obarczone podatkiem od spadków i darowizn.

Ile można zyskać w IKZE? Dla 30-latka, który co miesiąc będzie wpłacał na IKZE 200 zł, uzbiera ok. 1160 zł dodatkowej emerytury. A dodatkowo co roku zyska w rozliczeniu podatkowym 415 zł. Gdyby ta sama osoba wpłacała co miesiąc 400 zł, jej emerytura wzrosłaby o 2230 zł, a corocznie dostałaby zwrot w kwocie 829 zł. Dlaczego nie warto zwlekać z założeniem IKZE – poza tym, że niedługo "przymusowe" konto może opierać się na bardziej ryzykownym inwestowaniu niż obecnie? Oto odpowiedź. 40-latek, który założy IKZE i z każdej pensji odłoży 200 zł, to również uzyskać bonus w podatku w kwocie 415 zł jak jego o 10 lat młodszy odpowiednik, ale dostanie do emerytury jedynie 703 zł więcej. Gdyby 40-letni pracownik zdołał co miesiąc oszczędzać 400 zł, na starość uzyska 1407 zł, czyli ponad 800 zł mniej niż gdyby zdecydował się na dobrowolny III filar 10 lat wcześniej.

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Najnowsze