odprawa emerytalna

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Pieniądze dla emerytów

Ile wynosi odprawa emerytalna i komu przysługuje?

2022-10-05 12:16

Pracownik, który przechodzi na emeryturę lub rentę otrzymuje odprawę emerytalną. To dodatkowe, jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaca pracodawca. Zgodnie z Kodeksem pracy, wysokość odprawy odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu, ale może być wyższa. Pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Komu przysługuje odprawa emerytalna? Ile może wynosić jej wysokość?

Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego – dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat, pracownik może przejść na emeryturę wypłacaną przez ZUS. Na zakończenie kariery zawodowej ma prawo również do dodatkowego jednorazowego świadczenia w postaci odprawy emerytalnej.

Komu przysługuje odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna to jednorazowe wynagrodzenie pieniężne, które otrzymuje pracownik po zakończeniu umowy o pracę i jednoczesnym przejściu na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wypłaca je ostatni pracodawca. Zasady nabywania odprawy emerytalnej reguluje Kodeks pracy. Przepisy zapewniają wypłatę odprawy emerytalnej każdemu pracownikowi niezależnie od stażu pracy czy umowy. Otrzymują je osoby pracujące zarówno w prywatnych firmach, jak i w instytucjach państwowych. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Kiedy jest wypłacana odprawa emerytalna?

Kodeks pracy nie określa dokładnego terminu wypłaty odprawy emerytalnej. Jednak zazwyczaj otrzymuje się ją ostatniego dnia pracy u danego pracodawcy przed przejściem na emeryturę. Fakt otrzymania odprawy emerytalnej musi zostać zapisany w świadectwie pracy. Dokument ten powinien zostać dostarczony pracownikowi w ciągu 7 dni od zakończenia współpracy

Ile wynosi odprawa emerytalna?

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. W zakładzie pracy może obowiązywać układ zbiorowy lub inny regulamin wewnętrzny, który ustala kwestię wysokości odprawy emerytalnej. Każdy pracodawca może podjąć decyzję o jej podwyższeniu. Wysokość odprawy emerytalnej nie podlega składkom ZUS. Wobec tego pracownik dostaje większą kwotę niż ta, którą dotychczas otrzymywał w trakcie trwania zatrudnienia na umowie. Obliczanie odprawy emerytalnej jest podobne do ustalania wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracowniczy. Pod uwagę bierze się wszelkie stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia.

Wyższa odprawa emerytalna dla urzędników i nauczycieli

Niektóre grupy zawodowe mogą skorzystać z wyższych odpraw emerytalnych. Zaliczają się do nich urzędnicy samorządowi i państwowi. To, jaka będzie wysokość ich odprawy jest uwarunkowana stażem pracy:

* przy stażu pracy powyżej 10 lat - dwumiesięczne wynagrodzenie

przy stażu pracy powyżej 15 lat - trzymiesięczne wynagrodzenie

przy stażu pracy powyżej 20 lat - sześciomiesięczne wynagrodzenie

Nauczyciele również należą do tzw. grupy uprzywilejowanej i w związku z tym przysługuje im wyższa wysokość odprawy emerytalnej:

* przy stażu pracy poniżej 20 lat - odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia

* przy stażu pracy powyżej 20 lat - odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Sonda
Czy czekasz już na emeryturę?
Pieniądze to nie wszystko - Stanisław Szwed
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze