Jak wypełnić wniosek 500 zł na dziecko? Rodzina 500+ [PORADNIK]

2016-04-01 10:31

Już 1 kwietnia będzie można składać wniosek o 500 zł na dziecko. Wielkimi krokami zbliża się również termin wypłat pieniędzy w ramach rządowego programu Rodzina 500+. Podpowiadamy, jak poprawnie wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze. Ze składaniem dokumentów nie trzeba się spieszyć. Jak, kiedy i gdzie złożyć wniosek o 500 zł na dziecko? Sprawdź!

Program Rodzina 500+ rusza wprawdzie 1 kwietnia, ale wnioski można złożyć również w maju i czerwcu z późniejszym wyrównaniem świadczenia od 1 kwietnia. Druki należy pobrać (znajdziemy je w internecie, np. na stronie ) i złożyć w urzędzie gminy zgodnym z miejscem zamieszkania. Będzie można go zanieść osobiście, wysłać listem poleconym, przez internet albo za pośrednictwem internetowego konta bankowego (niestety nie wszystkie banki przystąpiły do programu). Następnie urząd gminy będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę pieniędzy.

Zobacz także: 500 zł na dziecko. Masz długi? Weź pieniądze w gotówce

Wypełniasz tylko wtedy, gdy starasz się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko mieszkające z tobą i będące na twoim utrzymaniu. Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18. roku życia. Gdy urodzą się bliźnięta lub wieloraczki, za pierwsze dziecko uznaje się jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się o świadczenie.

W tej tabeli nie wpisujesz pierwszego dziecka. Pod numerem 1 podajesz od razu dane dotyczące drugiego dziecka. Podając datę urodzenia, wpisujesz najpierw dzień, potem miesiąc i na końcu rok (odwrotnie niż w numerze PESEL).

Tutaj wpisujesz wszystkich członków swojej rodziny, również dzieci. W skład rodziny wchodzą małżonkowie (rodzice dzieci), opiekunowie faktyczni dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące wspólnie z nimi, pozostające na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25. roku życia. Do rodziny zalicza się także dzieci, które ukończyły 25. rok życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Jeśli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców. Jeśli samotnie wychowujesz dziecko (czyli jesteś panną, kawalerem, wdowcem, wdową, osobą pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobą rozwiedzioną, chyba że wychowujesz wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem), nie wpisujesz do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.

W kolumnie 1 (pionowej) wpisujesz imiona i nazwiska wszystkich członków rodziny ( np. matki, ojca, wszystkich dzieci, w tym pierwsze dziecko).

W kolumnie 2 (pionowej) wpisujesz stopień pokrewieństwa między członkami rodziny np. matka, ojciec, syn, córka..

W kolumnie 3 (pionowo) wpisujesz PESEL swój i wszystkich członków rodziny.

W kolumnie 4 (pionowej) wpisujesz nazwę i adres urzędu skarbowego, w którym rozliczasz się ze swoich dochodów.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie na pierwsze dziecko, musisz zakreślić odpowiedni kwadrat przy instytucji, do której są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne – np. ZUS, KRUS, Wojskowe -Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biuro Emerytalne Służby Więziennej.

7 punkt wypełniasz tylko wtedy, gdy ubiegasz się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Punkt 7.1 wypełniasz, gdy płacisz alimenty np. swoim rodzicom czy rodzeństwu. Należy dołączyć orzeczenie sądu. Powinieneś wpisać wysokość alimentów zapłaconych w roku 2014.

 

Pierwszy kwadracik zaznaczasz, jeśli otrzymujesz m.in. alimenty na dzieci, świadczenie rodzicielskie 1000 zł (tzw. kosiniakowe), deputat węglowy czy uzyskujesz dochody z gospodarstwa rolnego. Zaznaczając ten kwadracik, dodatkowo musisz dołączyć wypełnione oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące Załącznik nr 2 do wniosku.

Kolejny kwadracik zaznaczasz, jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą i rozliczasz się z fiskusem w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Swój dochód pomniejszasz o należny zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeśli zaznaczysz ten kwadracik, musisz dołączyć wypełnione oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące Załącznik nr 3 do wniosku.

Następny zaznaczasz, jeśli osiągasz dochody z gospodarstwa rolnego. Zaznaczając ten kwadracik, dodatkowo musisz dołączyć oświadczenie członka/członków rodziny stanowiące wypełnione Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 4 do wniosku.

Kwadracik w punkcie 7.3 zaznaczasz, jeśli np. straciłeś pracę, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną i w związku z tym twoje dochody w roku 2014 lub 2015 zmniejszyły się.

Kolejny kwadracik zaznaczasz, jeśli twoje dochody w roku 2014 lub 2015 nie zmniejszyły się.

Trzeci kwadracik w punkcie 7.3 zaznaczasz, jeśli twoje dochody zwiększyły się – np. zostałeś zatrudniony, uzyskałeś zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, a także emeryturę lub rentę, rentę rodzinną lub rentę socjalną, rozpocząłeś lub wznowiłeś po zawieszeniu pozarolniczą działalność gospodarczą.

Ostatni kwadracik zaznaczasz, jeśli twoje dochody w roku 2014 lub 2015 nie zwiększyły się.

Pierwszy kwadracik w części drugiej zaznaczasz, jeśli mieszkasz w Polsce.

Następny kwadracik zaznaczasz, jeśli przebywasz w Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Estonii, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii, na Cyprze, Litwie, Łotwie, Malcie, Słowacji, Węgrzech.

Przedostatni kwadracik zaznaczasz, jeśli członkowie (np. dzieci) twojej rodziny mieszkają w Polsce.

Ostatni kwadracik zaznaczasz, jeśli członkowie (np. dzieci) twojej rodziny przebywają w Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinie, Szwajcarii, Estonii, na Cyprze, Litwie, Łotwie, Malcie, , Słowacji, Słowenii, Węgrzech.

POBIERZ WNIOSEK W PDF

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze