Międzynarodowa współpraca naukowców

2020-12-01 16:12 - oprac. AG
Studenci
Autor: Dominik Gajda/REPORTER

Podejmowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia oraz promocji nauki, innowacji i polskich jednostek naukowych przewiduje porozumienie o współpracy zawarte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Porozumienie, które podpisali dziś w Warszawie dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA, oraz dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, ma ułatwić realizację zadań powierzonych każdej ze stron. Misją NAWA jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową, o tyle sednem działalności NCBR jest wspieranie współpracy naukowo-badawczej polskich przedsiębiorców i naukowców, służącej społecznemu oraz gospodarczemu rozwojowi Polski, a także – co szczególnie ważne – rozwiązywaniu konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców.

Wspólnej inicjatywie towarzyszy przekonanie, że dla tworzenia nowych możliwości włączania polskich naukowców i biznesu w światowy obieg badań warto jednoczyć siły. – To niezwykle ważne, aby wzmacniać potencjał naszych naukowców i promować ich dokonania. Nauka nie może dziś funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości, w izolacji. Polscy innowatorzy coraz częściej dążą do realizowania projektów wspólnie z zespołami z zagranicy, co później ułatwia zarówno współpracę naukową, jak i sprzedaż produktów czy usług na rynkach globalnych – podkreśla Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Polecane: Pomoc socjalna dla studentów w czasie pandemii

– Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera współpracę międzynarodową i mobilność naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, także tych badaczy, których wyniki badań mają zastosowanie bezpośrednio w przemyśle i gospodarce. Porozumienie o współpracy z NCBR otwiera drogę do wzmocnienia działań, które otworzą przed naukowcami-innowatorami nowe możliwości wsparcia realizowania projektów naukowych w międzynarodowym środowisku. Cieszę się, że dzięki połączeniu sił NCBR i NAWA będziemy mogli skuteczniej umacniać pozycję polskiej nauki na świecie – powiedziała dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA, podczas uroczystości podpisania porozumienia.

Jak wygląda podwodny las?

Nad konkretnymi inicjatywami objętymi porozumieniem pracować będą zespoły złożone z przedstawicieli obu stron. Zakres przewidywanej współpracy jest szeroki. Dotyczy m.in. wzajemnego wsparcia finansowego, to jest finansowania lub współfinansowania przez NAWA komponentu mobilnościowego w organizowanych przez NCBR przedsięwzięciach lub programach oraz finansowania lub współfinansowania przez NCBR komponentu badawczego lub badawczo-rozwojowego w programach lub działaniach inicjowanych przez NAWA.

Strony porozumienia nie chcą być dla siebie konkurencją; przeciwnie, planują współpracować na rzecz komplementarności swojej oferty programowej. Będą podejmować działania na rzecz umiędzynarodowienia, a także wspólnej promocji nauki, innowacji i polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego oraz tworzenia mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizacji zarówno prac badawczych i rozwojowych, jak i komponentu mobilnościowego.

Zobacz: Studenci wejdą do świata gier

W portfolio NCBR znajduje się około 70 rozmaitych inicjatyw międzynarodowych. Tylko w tym roku Centrum ogłosiło lub przystąpiło do około 20 konkursów organizowanych w formule bilateralnej lub ERA-NET. By lepiej odpowiadać na potrzeby umiędzynarodowienia procesów B+R, w struktury NCBR został włączony Krajowy Punkt Kontaktowy na rzecz programu Horyzont Europa. Obecnie duże wyzwanie stanowi przygotowanie do perspektywy finansowej na lata 2021-2027, stwarzającej jeszcze lepsze warunki prowadzenia działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, ale też wymagającej nowych kompetencji.

Express Biedrzyckiej - Bartłomiej Sienkiewicz: Policja jest ślepym mieczem, nie jest samodzielna

Dyrektor Wojciech Kamieniecki uzupełnia: – Staramy się wychodzić naprzeciw zapotrzebowaniu internacjonalizacji procesów badawczo-rozwojowych. Stąd ważnym elementem naszego porozumienia z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej jest właśnie komponent mobilnościowy, który ma umożliwić korzystanie z idei, wiedzy, doświadczeń czy infrastruktury badawczej partnerów zagranicznych.

Mając na uwadze fakt, że w Polsce jest coraz więcej naukowców odnoszących międzynarodowe sukcesy i rośnie grupa ośrodków naukowych wyróżniających się na świecie w swoich dyscyplinach, od trzech lat NAWA rozwija programy międzynarodowej mobilności kadry naukowej i dydaktycznej. Współpracuje też z podmiotami, które wspierają umiędzynarodowienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – w tej grupie znajduje się NCBR.

Przeczytaj: Studenci więcej płacą za akademiki

– Na połączeniu działań najważniejszych krajowych instytucji wspierających rozwój nauki oraz innowacji skorzystają naukowcy, którzy aktywnie poszukują różnych możliwości realizowania swoich pomysłów naukowych i rozwoju kariery. Wierzę, że ta wspólna oferta NAWA i NCBR wzmocni mobilność naukowców i przyczyni się do wzrostu międzynarodowej rozpoznawalności polskiej nauki – podsumowuje dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Najnowsze